بررسی تأثیر ظرفیت و پتانسیل های محلی در افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

چکیده
زمینه و هدف
هدف این تحقیق بررسی تأثیر ظرفیت و پتانسیل های محلی در افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت محله در منطقه 3 شهرداری تهران است.
روش
جامعه ی آماری پژوهش را شهروندان منطقه 3 شهرداری تهران تشکیل داده اند، که از میان آن ها حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است . ابزار پژوهش، پرسشنامه است.
اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شده است. برای آزمون فرضیه ها از طریق آزمون T یک نمونه ای استفاده شده است.
یافته ها
بررسی ها نشان می دهد که بین ظرفیت و پتانسیل محلی و مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد ولی بین شورایاری و مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. پدیده مشارکت به معنای همکاری، نخستین رفتار اجتماعی است که از انسان سرمی زند اما گستردگی و عمق مفهوم مشارکت، امروزه مطالعه و بررسی آن را اجتناب ناپذیر کرده است. تا زمانیکه امکانات و پتانسیل های شهری و محلی در سطح پایینی باشد افراد ترغیب به مشارکت در امور خود نمی شوند.
نتایج
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت و پتانسیل های محلی بر مشارکت اجتماعی شهروندان موثر می باشد. و شهرداری و شورایاری در این زمینه باید ظرفیت های لازم را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات