برنامه‌ریزی شهر ارومیه به منظور کاهش تبعات زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر شهر

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 ندارم

چکیده

ارتباط شهرها با محیط‌زیست به گونه‌ای است که می‌توان گفت ادامه حیات ساکنان شهرها و گونه‌های زیستی موجود در آن به ایجاد تعادل بین شهرها و محیط زیست پیرامون آن‌ها بستگی دارد. در سال‌های اخیر توجه به این امر، با توجه به بحران‌های زیست محیطی بوجود آمده در حاشیه و درون شهرهای کشور، اهمیت بسزایی یافته است. در این سال‌ها متاسفانه ارومیه به عنوان یکی از کانون‌های در معرض خطر شناسایی شده است. این شهر به علت بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه به شدت آسیب پذیر شده است. البته لازم به ذکر است که تبعات ناشی از بحران دریاچه هم تاثیر منفی بر شهر داشته و هم خود بر اثر تخریب شرایط زیستی درون شهر شدت می‌یابد.
یکی از رویکردهای جدید برنامه‌ریزی برای بهبود تعامل شهرها با محیط طبیعی که برای نواحی آسیب دیده مناسب می‌باشد،‌ رویکرد بوم‌شهر است. مرور ادبیات بوم‌شهر نشان می‌دهد که در بوم‌شهر، بر توسعه و احیاء به شیوه‌ای هماهنگ با فرهنگ و طبیعت تاکید می‌شود. هدف اصلی این پژوهش دست‌یابی به راه کارهای احیاء شرایط زیست شهر ارومیه، با در نظر گرفتن شیوه زندگی ساکنان است. در این پژوهش شناخت نمونه موردی و جمع‌آوری داده‌ها، از طریق مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی و پرسشنامه بوده و روش AHP برای تحلیل داده‌ها استفاده شده‌ است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارومیه دارای پتانسیل‌های کالبدی، طبیعی و فرهنگی جهت ایجاد تغییر در شیوه زندگی ساکنان است. در نهایت طرحی جهت بهبود شرایط زیست و محیط زیست در شهر ارومیه با توجه به پتانسل‌های فرهنگی شهر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات