مقایسه تاثیر آموزش دیداری و نوشتاری از طریق رسانه های ارتباط جمعی در ارتقاء دانش زیست محیطی دانشجویان با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، دانشکده محیط زیست ،دانشگاه پیام نور

2 دانشکده محیط زیست و انرژی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده
هدف و زمینه :
پژوهش حاضربا هدف بررسی نقش رسانه های ارتباط جمعی(دیداری و نوشتاری) در ارتقاء سطح دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی بارویکرد توسعه پایدار انجام پذیرفت.
روش و ابزار:
به منظور گردآوری داده ها درابتدا پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین گردید که روایی آن توسط متخصصان واساتید مربوطه اعتبار سنجی و پایایی آن 77/0 محاسبه شد.به منظور آزمون فرضیه ها روش شبه تجربی با طرح پیش آزمون وپس آزمون بین دو گروه آزمایش ودو گروه کنترل انجام شد.از میان جامعه آماری 1450 نفری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی که درسرفصل مصوب وزارت علوم هیچگونه واحد مرتبط با محیط زیست نداشتند، 120نفر باروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس به دو گروه60 نفری و هرگروه به گروههای آزمایش(30 نفر)و کنترل (30نفر) تقسیم شدند. اولین گروه آزمایش، آموزش با استفاده ازرسانه های جمعی دیداری(کلیپ، فیلم)وگروه دیگر، آموزش با استفاده ازرسانه های جمعی نوشتاری(بروشور وکتابچه)دریافت کردند، درحالیکه گروه های کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکردند. نتایج:
نتیجه پژوهش نشان داد رسانه های ارتباط جمعی دیداری و نوشتاری در ارتقاء دانش زیست محیطی دانشجویان تاثیر داشته و آموزش از طریق رسانه های دیداری در مقایسه با رسانه های نوشتاری موثرتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات