بررسی گسترش و تخمین مقدار نفت در لایه های زیرسطحی پالایشگاه آبادان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

آگاهی از گسترش و تخمین مواد نفتی نشت شده در پالایشگاه ها از مهم ترین اطلاعاتی است که در مطالعات زیست محیطی به منظور مقابله با آلودگی های محیط های آبی و خاکی می بایست در دسترس محققان باشد. به دلیل نشت مواد نفتی و فرآورده های آن از لوله ها و مخازن روزمینی پالایشگاه آبادان در طول جنگ تحمیلی و فرسودگی سیستم های ذخیره، انتقال و پالایش نفت به دلیل قدمت این واحد صنعتی، ضرورت بررسی و انجام مطالعات جهت شناسایی گسترش و مقدار آلودگی نفتی امری مهم به نظر می رسد. در همین راستا طرح گسترده ای جهت تخمین و ارزیابی مقدار نفت نفوذ کرده به لایه های زیرسطحی در پالایشگاه آبادان اجرا شد. در ابتدا موقعیت سنجی حفر 20 گمانه از نظر نشت مواد نفتی در زمان جنگ و بعد از آن امکان سنجی و انجام گرفت. بعد از عملیات حفاری جهت بررسی گسترش آلودگی نفتی، جنس رسوبات لایه های زیرسطحی مشخص گردید. سپس درصد اشباع مغزه ها به مــواد نفتی، تخلخل و تراکم لایه های زیرسطحی اندازه گیری شد و در نهایت میزان نفت در لایه های زیرسطحی محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها