شناسایی و تعیین توده زنده ماکروجلبک‏های (منطقه‏ بین‏ جزرومدی) در بندربوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی دریا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(مسئول مکاتبات)

2 استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران- شمال، دانشگاه آزاد اسلامی.

3 دانشجوی دکتری بیولوژی دریا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: توده زنده ماکروجلبک‏ها در2 فصل تابستان و زمستان سال 1389  پس از شناسایی در چهار ایستگاه انتخابی در سه منطقه بالا، میان و پایین جزرومدی منطقه بندر بوشهر در زمان جزر کامل آب بررسی شدند. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه، شناسایی وتعیین توده زنده ماکروجلبک های منطقه بین جزرومدی بندر بوشهر می باشد.
روش بررسی:  نمونه برداری با کوادرات 5/0 ×5/0 مترمربعی به صورت تصادفی صورت گرفت. در مجموع12گونه ماکروجلبک شناسایی شد، که میانگین وزن تر به ترتیب درتابستان شاخه جلبک‏های قهوه‏ای (6625،258 گرم درمترمربع ) بیش‏ترین وزن تر و     شاخه جلبک های سبز (9625،126 گرم درمترمربع ) کم‏ترین وزن تر و در زمستان شاخه جلبک‏های سبز (875،564 گرم در مترمربع) بیش‏ترین وزن تر و شاخه جلبک‏های قرمز( 115.8 گرم درمترمربع ) کم‏ترین وزن تر را داشتند .
نتایج: نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA)  مشخص نمود که بیش‏ترین حضور ماکرو جلبک‏ها در منطقه پایین جزر و مدی است. آزمون آماری (Mann- whitny) اختلاف معنی داری را بین زیتوده میان و پایین جزرومدی  در دو فصل نشان نداد.
نتایج نشان دادند که شش گونه مشترک در هر دو فصل مشاهده گردید که به ترتیب شامل 3گونه جلبک‏های قرمز با نام‏هایmuscoidesAcanthophora - Laurensia papillosa - Gracilaria corticata و 2گونه جلبک های قهوه ای به نام‏هایCystoseira sp. و Padina spو1گونه از جلبک‏های سبز به نام  Caulerpa sp میباشند.
با توجه به میانگین زیتوده (بیومس) محاسبه شده در پایین و میان جزرومدی ایستگاه‏های مورد مطالعه  در دو فصل مشخص گردید در کل دو فصل بیش‏ترین میانگین زی‏توده (1،953 گرم درمترمربع) متعلق به Padina sp ایستگاه 3 پایین جزرومدی فصل تابستان و کم‏ترین میانگین زی‏توده (5/0 گرم درمترمربع) متعلق به Champia parvula ایستگاه 2 پایین جزرومدی فصل زمستان می‏باشد.
 

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دورههفدهم، شماره چهار، زمستان 94

 

شناسایی و تعیین توده زنده ماکروجلبک‏های

(منطقه‏ بین‏جزرومدی)در بندربوشهر

 

حدیقه صائب مهر[1]*

hsaebmehr@yahoo.com

پریسا نجات خواه معنوی [2]

سوگل شهیدی [3]

 

تاریخ دریافت:10/8/90

تاریخ پذیرش:17/1/91

 

چکیده

زمینه و هدف: توده زنده ماکروجلبک‏ها در2 فصل تابستان و زمستان سال 1389  پس از شناسایی در چهار ایستگاه انتخابی در سه منطقه بالا، میان و پایین جزرومدی منطقه بندر بوشهر در زمان جزر کامل آب بررسی شدند. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه، شناسایی وتعیین توده زنده ماکروجلبک های منطقه بین جزرومدی بندر بوشهر می باشد.

روش بررسی:  نمونه برداری با کوادرات 5/0 ×5/0 مترمربعی به صورت تصادفی صورت گرفت. در مجموع12گونه ماکروجلبک شناسایی شد، که میانگین وزن تر به ترتیب درتابستان شاخه جلبک‏های قهوه‏ای (6625،258 گرم درمترمربع ) بیش‏ترین وزن تر و     شاخه جلبک های سبز (9625،126 گرم درمترمربع ) کم‏ترین وزن تر و در زمستان شاخه جلبک‏های سبز (875،564 گرم در مترمربع) بیش‏ترین وزن تر و شاخه جلبک‏های قرمز( 115.8 گرم درمترمربع ) کم‏ترین وزن تر را داشتند .

نتایج: نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA)  مشخص نمود که بیش‏ترین حضور ماکرو جلبک‏ها در منطقه پایین جزر و مدی است. آزمون آماری (Mann- whitny) اختلاف معنی داری را بین زیتوده میان و پایین جزرومدی  در دو فصل نشان نداد.

نتایج نشان دادند که شش گونه مشترک در هر دو فصل مشاهده گردید که به ترتیب شامل 3گونه جلبک‏های قرمز با نام‏هایmuscoidesAcanthophora - Laurensia papillosa - Gracilaria corticata و 2گونه جلبک های قهوه ای به نام‏هایCystoseira sp. و Padina spو1گونه از جلبک‏های سبز به نام  Caulerpa sp میباشند.

با توجه به میانگین زیتوده (بیومس) محاسبه شده در پایین و میان جزرومدی ایستگاه‏های مورد مطالعه  در دو فصل مشخص گردید در کل دو فصل بیش‏ترین میانگین زی‏توده (1،953 گرم درمترمربع) متعلق به Padina sp ایستگاه 3 پایین جزرومدی فصل تابستان و کم‏ترین میانگین زی‏توده (5/0 گرم درمترمربع) متعلق به Champia parvula ایستگاه 2 پایین جزرومدی فصل زمستان می‏باشد.

 

کلمات کلیدی: توده زنده، ماکروجلبک، منطقه بین جزر و مدی، فصل گرم وسرد، استان بوشهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 17, No.4, winter 2016

 

 

 

 


The Investigation of Biomass of Macro-algas in Bushehr Port (Intertidal zone)

 

Hadighe  Saeb Mehr[4]*(Corresponding Author)

hsaebmehr@yahoo.com

Parisa Nejat khah Manavi[5]

Sogol Shahidi[6]

 

Abstract

Introdouction: the biomass of macro- algas was studied in summer and winter at 4 elected stations during spring tide in high in 2011, mid and low intertidal zone in Boushehr Port in Persian Gulf. The aim of this study is to identify and determine biomass of macro-algas in the intertidal zone of the port of Bushehr.

Method: Quadrat sampling 0/5/0 × 0/5 m² was random. Totally 12 species of macro-algas identified and the average biomass were arranged in summer; Phaeophyceae (258.6625 g/m2) the highest biomass and Chlorophyceae the lowest biomass and in winter had Chlorophyceae (564.875 g/m2) the highest biomass and Rhodophyceae (191.8 g/m2) the lowest biomass.

Result: The result that was obtained by one way ANOVA, determined that the most abundance of macro-alga was in sub littoral zone. Compute test (Mann- Whitney) didn’t show the importance of biomass between mid littoral and sub littoral zones in two seasons. The results show 6 common species that in summer and winter were observed species of Rhodophyceae: muscoidesAcanthophoraLaurensia papillosa - Gracilaria corticata and 2 species Phaeophyceae: Cystoseira sp. and Padina sp. and one species of Chlorophyceae: Caulerpa sp.

In addition the average of biomass computing in mid and low intertidal zones in studying within two seasons identified in both seasons that the highest average of biomass (953.1 g/m2) belongs to padina sp in third station  in summer  and lowest average of biomass (0. 5 g/m2) belongs  to champia  parvula  in second station in winter.

 

Key Words: Biomass, Macro-algea, Inter tidal Zone, summer and winter, Bushehr.

 

 

مقدمه


استان بوشهر با 23168 کیلومتر مربع وسعت، 4/1 در صد از کشور را در بر گرفته است. این استان که در جنوب ایران واقع شده، از سمت شمال به استان‏های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد، از شرق به استان فارس، از جنوب شرقی به استان هرمزگان و از جنوب و غرب به آب‏های خلیج فارس محدود می‏شود و دارای مرز آبی با خلیج فارس به طول 625 کیلومتر می‏باشد. آب وهوای استان از نوع گرم و صحرایی است که در مجاورت دریا هوا گرم و مرطوب ودور از دریا گرم وخشک می‏باشد(1). سواحل استان بوشهر دارای بسترهای گلی و سنگلاخی است و جلبک‏ها مهم‏ترین مؤلفه در اجتماعات سواحل به خصوص سواحل صخره‏ای هستند (2).     

اکوسیستم‏های بین جزر و مدی قلوه سنگی که زیستگاه‏های ارزشمندی برای انواع موجودات زنده محسوب می‏گردند، به واسطه ناهمگنی ساختار زیستگاه (3) و به تبع آن تنوع زیستمندان ساکن در آن‏ها و نیز تنوع و از دیدگاه محیط‏زیستی و اکولوژیک حایز اهمیت می‏باشند (4).

این مناطق یکی از مهم‏ترین زیستگاه‏ها را برای رشد جلبک‏ها  به‏ویژه در عرض‏های جغرافیایی معتدل فراهم می‏آورد. جلبک‏های ماکروسکوپی دریایی در طول سواحل کم عمق فلات قاره فراوان‏تر می‏باشند که این مساله نه فقط به دلیل نیاز جلبک‏ها به نور، بلکه به لحاظ نیاز آنها به مواد غذایی است که از نواحی خشکی شسته شده و به سواحل حمل می‏گردد.

جلبک‏های دریایی کفزی عمدتاً در نواحی صخره‏ای و سنگی وجود دارند، که دلیل آن را باید درلزوم وجود تکیه گاه ثابت برای رشد جستجو کرد. عوامل مختلفی مانند عمق، نوع جنس و بافت بستر، مکان رویش و حرکت شدید آب در آبراهه و شیارسنگ‏ها، شدت وکیفیت نور، دمای آب، یون‏های معدنی وشوری، چریده شدن در رقابت بین گونه‏ای برای اشغال مکان و بر رویش و نوع جلبک‏های رشد یافته     مؤثر است(5). براساس تقسیم بندی اسفنسن سه ناحیه اصلی زیستی در منــاطق جزر و مدی به نام‏هــای منطقــه بالای جزر و مدی (Superalittoral) میان جزر و مدی (Eulittoral) و پایین جزرومدی (Sublittoral) وجود دارند (6).

جلبک‏هــای دریـایی بـه تغییـرات کیفـی آب واکنش نشان می دهند و از شاخص‏های با ارزش محیط‏زیستی بوده و در تصفیه و پالایش آب هم نقش ویژه‏ای را ایفا می‏نمایند. همچنین تمیز کردن آب‏ها از آلودگی‏های مواد آلی و فلزات سنگین را نیز به آن‏ها نسبت می‏دهند ودر مواردی در اثر آلودگی‏های مختلف از بین می‏روند(7). ماکـروجلبک‏ها از مهم‏ترین جذب کنندگان زیستی هستند و استفاده از آن‏ها در جذب فلزات سنگین به سال 1986 برمی‏گردد (8) این جلبک‏ها به طور موفقیت‏آمیزی به عنوان شاخص زیستی   در مطالعه آلودگی فلزات سنگین مورد استفاده قرار می‏گیرند(9).

غنــای زیستی پهنه‏هـای جزرومدی و شرایط محیطی خاص آن‏ها و نقش عمده‏ای که در زنجیره حیاتی مناطق ساحلی دارند، و نیز سهولت دسترسی مستقیم به آن‏ها به هنگام جزر(6) باعث گردیده است تا مطالعه این مناطق از اهمیت بیش‏تری برخوردار گردد. به علت وجود منابع مختلف آلوده کننده آب‏های دریایی، آلودگی در مناطق جزرومدی  زیاد است و تأثیر مستقیم آلودگی‏های دریایی که بر این مناطق اعمال می‏شود سبب گردیده تا حیات بسیاری از موجودات    پهنه‏های جزر و مدی در نقاط مختلف جهان(10) از جمله خلیج فارس (منطقه جزرومدی بوشهر) به خطر افتاده و تهدیدی جدی محسوب گردد.

در مطالعات مشابهی که در سال‏های اخیر توسط محققان ایرانی بر روی ماکروجلبک‏ها در جنوب ایران انجام گرفته است، سرطاوی و سهرابی پور(1381) از شاخه جلبک‏های قرمز 42 جگونه، ازشاخه جلبک های سبز 21 گونه واز شاخه جلبک‏های قهوه‏ای 19 گونه را شناسایی نمودند، شاپوری (1386) 4 گونه از جلبک‏های سبز و1 گونه از  جلبک‏های قرمز را در سواحل گلی شهر بندرعباس شناسایی نمود، شهیدی(1386) ز شاخه جلبک‏های قرمز 10گونه، ازشاخه جلبک‏های سبز 4گونه و از شاخه جلبک‏های قهوه‏ای 2 گونه را شناسایی کرد و سیما حیاتی (1388) به بررسی جلبک‏های خلیج فارس پرداخت که در نهایت  برآیند کلی 12 گونه جلبک قرمز، 4 گونه جلبک سبز، 2گونه جلبک قهوه ای و 1 گونه جلبک سبز– آبی شناسایی شد.

Rabiei & (1999)  Sohrabipour 48 گونه جلبک قرمز، 16 گونه جلبک قهوه ای و 18 گونه جلبک سبز را از سواحل خلیج فارس ودریای عمان معرفی نمودند.

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه، شناسایی وتعیین توده زنده ماکروجلبک‏های منطقه بین جزرومدی استان بوشهر می‏باشد.

 

روش بررسی

معرفی ایستگاه‏ها

چهار ایستگاه در مناطق جزرومدی شهر بوشهر به نام‏های منطقه پلاژ جفره (ایستگاه اول)، ساحل منازل سازمانی سپاه (ایستگاه دوم)، ساحل پارک دانشجو (ایستگاه سوم)، و  ساحل پارک لیان (ایستگاه چهارم) جهت تعیین ترانسکت و نمونه برداری انتخاب گردیدند ( شکل 1 و جدول 1). نمونه برداری در طول فصل تابستان و زمستان سال 1389 در زمان جزر حداکثر در منطقه بین جزر و مدی انجام شد. جزرو مد حداکثر در اوایل و اواسط هر ماه قمری بهترین زمان برای حضوردر ساحل برای جمع‏آوری نمونه بود.

 


جدول 1- مشخصات و موقعیت جغرافیایی ایستگاه‏های مورد بررسی دراستان بوشهر

نام ایستگاه

عرض شمالی

طول شرقی

درجه

دقیقه

ثانیه

درجه

دقیقه

ثانیه

  1. پلاژجفره

28

58

4/24

50

49

2/30

  1. منازل سپاه

28

56

9/29

50

48

5/35

  1. پارک دانشجو

28

54

2/15

50

49

0/12

  1. پارک لیان

28

51

9/29

50

51

3/14

 

ایستگاه پلاژ جفره دارای یک ورودی فاضلاب شهری بزرگ به دریا بود و هم چنین محل تردد و توقف کشتی ها، قایق‏ها و لنج‏های ماهی‏گیران بود و از سوی دیگر بسیاری از مردم برای شنا کردن و تفریح در آن منطقه حضور داشتند. ایستگاه ساحل منازل سازمانی سپاه دارای یک ورودی فاضلاب شهری نسبتاً بزرگ ( مربوط به منازل سازمانی همان قسمت) به دریا بود. ایستگاه پارک لیان و پارک دانشجو فاقد هرگونه ورودی فاضلاب به دریا بودند. می بایست  به این مورد توجه داشت که ایستگاه اول دارای شرایط خاصی بود بدین معنا که فاقد مناطق بالا، میان و پایین جزرومدی رویش ماکروجلبک‏ها بود و تنها در نزدیکی ورودی فاضلاب شهری و صنعتی در 2 فصل رویش ماکروجلبک ها به صورت انبوه وجود داشت و در نتیجه تنها به بررسی حضور و شناسایی گونه‏های ماکروجلبک‏ها در آن ایستگاه پرداخته شد.

 


 

 

شکل 1- موقعیت ایستگاه‏های نمونه برداری در استان بوشهردرمقیاس 50000/1

 


 

 

 

 

نمونه برداری

 برای نمونه برداری درهر ایستگاه یک خط فرضی عمود بر ساحل (ترانسکت) در نظر گرفته شد. لازم به ذکراست که ترانسکت انتخابی پهنایی در حدود 10 تا 20 متر(بسته به موقعیت منطقه) و طول منطقه جزرومدی بستگی به شیب منطقه داشت. در منطقه بین جزرومدی هم ترانسکت به سه بخش بالا، میان و پایین جزرومدی تقسیم شد و در هر کدام از این سه منطقه سه بار کوادرات 5/0 در 5/0 مترمربعی به صورت تصادفی برای تعیین بیوماس (توده زنده) انداخته شد(11).کلیه جلبک‏های داخل کوادرات از محل استقرارشان با دست جدا شده و درون کیسه‏های پلاستیکی که روی آن‏ها مشخصات محل، شماره تکرار نمونه‏برداری نوشته شده بود(12)ریخته شده سپس تا حد امکان در محیط با آب دریا شستشو داده شدند. پس از انتقال به آزمایشگاه و پاک‏سازی شن‏ها و جداسازی      تکه‏های اجسام موجود در محیط، ماکروفانا و اپی فایت‏ها، جلبک‏ها با آب شستشو داده شدند و سپس توسط             کاغذ خشک‏کن آب اضافی آن‏ها گرفته شد(7)و(9). سپس نمونه‏ها با استفاده از منابع Rabiei, و (1999) Sohrabipour و  (1986) Sterrerوسایت Algaebase شناسایی گردیدند و وزن تر هرکدام از جلبک‏ها به تنهایی و وزن کل هر کوادرات، توسط ترازوی دیجیتالی مدل Berlini TS-1000C با دقت 1/0 گرم اندازه‏گیری شد و از تمامی جلبک‏ها عکس گرفته شد.

 

روش‏های آماری

جهت انجام مطالعات آماری از جهت انجام مطالعات آماری از آنالیز واریانس یک طرفه(ONE-WAY ANOVA) و آزمون T_test  توسط نرم افزار Spss، آزمون آماری Kruska -Wallis، آزمون همبستگی و آزمون آماری Mann-Whitney و برای رسم نمودارها نیز از نرم افزارهایWord  & Excel استفاده شد.

 

 

یافته‏ها

در طول نمونه برداری دردو فصل تابستان و زمستان1389 در چهار ایستگاه ساحلی در منطقه بین جزر و مدی در استان بوشهر در مجموع12 گونه از سه شاخه ماکروجلبک های سبز، قهوه ای و قرمز شناسایی شد که از شاخه جلبک های سبز  یک رده  Ulvophceaو دو راستهBryopsidales و Cladophoralesو سه خانواده  Caulerpaceae ,Codiaceae,Cladophoraceaeوسه جنس Codium وChaetomorpha, Caulerpa sp.و سه گونهChaetomorpha gracilis ,Caulerpa sp.  وCodiom sp.شناسایی شدند.

از شاخه جلبک های قرمز یک ردهFloridceaeو چهار راستهCeramiales,Rhodymeniales,Gracilariales,Gelidiales ,Corallinalesوپنج خانوادهRhodomelaceae ,Gracilariaceae,Gelidiaceae, GhampiaceaeCorallinaceaeو شش جنسLaurencia ,Acanthaphora     Gracillaria, Champia, Gelidiella, Janiaوشش گونهAcanthophora muscoides, Laurencia papillosa, Champia parvula, Gelidella acerosa, Jania adhaerens, Gracilaria corticata  شناسایی شدند .

از شاخه جلبک های قهوه ای یک ردهPhaeophyceaeو سه راستهDictyotales، Fucalesو Scystosiphonalesو سه خانوادهDicyotaceae ،  Cystoseriaceae و Scystosiphonaceaeو سه جنس Padina، Cystoseira و Colpomenia و سه گونه Padina sp. ، Cystoseira sp. و  Colpomenia sp.شناسایی شدند.

(با توجه به گوناگونی رده بندی‏های جلبک‏ها لازم به ذکر است که رده بندی گونه‏های حاضر از سایت اینترنتیNCBIو Algaebase استخراج شده است).

در بررسی توده زنده و حضور ماکروجلبک‏ها در طی مطالعات صورت گرفته بیش‏ترین تعداد گونه‏های ماکروجلبک مربوط به شاخه جلبک‏های قرمز با شش گونه و بعد از ان شاخه جلبک های سبز با و قهوه‏ای با سه گونه بود. با توجه به جدول (2) هر سه شاخه جلبک‏های سبز، قرمزو قهوه‏ای در هر دو فصل تابستان و زمستان حضور داشتند.

 

 

شکل 2-  (Brown) Padina sp.

 

شکل 3- Laurencia papillosa(Brown)

 

شکل 4- Colpomenia sp.(Brown)

 

شکل 5-  Caulerpa sp.(Green)

 

شکل6-  Codium sp.(Green)

 

شکل 7- Chaetomorpha  gracilis(Green)

 

شکل 8- Champia parvula(Red)

 

شکل 9- Jania adhaerens ((Red

 

شکل 10- Laurencia papillosa ((Red

 

شکل 11- Gelidiella acerosa ((Red

 

شکل 12- Gracilaria corticata (          (Red

 

شکل 13- Acanthophora muscoides ((Red

 

جدول 2- حضور فصلی ماکروجلبک‏ها در4 ایستگاه نمونه برداری برای سنجش بیومسدرسال 1389

Number

season

Summer

Winter

 

Station

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

1

Acanthophora muscoides

-

-

-

*

-

*

-

*

2

Gracilaria corticata

-

*

*

-

-

*

*

-

3

Laurencia papillosa

-

*

*

*

-

*

*

*

4

Jania adhaerens

-

*

-

-

-

-

-

-

5

Gellidiella corticata

-

-

-

-

-

-

*

-

6

Champia parvula

-

-

-

-

-

*

-

-

7

Chaetomorpha gracilis

-

*

-

-

-

-

-

-

8

Caulerpa ap.

*

*

*

-

*

-

*

-

9

Codium sp.

-

-

-

*

-

-

-

-

10

padina sp.

-

*

*

*

-

*

-

*

11

Cystoseira sp.

-

*

-

*

-

*

*

*

12

Colpomenia

-

-

-

-

-

*

-

-

(-) نشانگر عدم حضور ماکروجلبک

 

 

 

 

 

 

 

(٭) نشانگر حضور ماکروجلبک

 

شکل14- تعداد گونه‏ها بین ایستگا ه‏ها دردو فصل نمونه برداری

 


تنها جلبک سبز درهردو فصل در ایستگاه اول (پلاژ جفره) با ورودی فاضلاب بود، و هیچ جلبک دیگری در این ایستگاه مشاهده نشد، در نتیجه تنها به حضور در تراکم آن‏ها اشاره شده است چرا که منطقه فاقد بخش‏های مجز ابرای تقسیم بندی بود. لازم به ذکر است که در این ایستگاه ورودی فاضلاب شهری و تردد قایق و کشتی‏ها و فعالیت صیادان ماهی‏گیر از یک سو و حضور مردم برای شنا نمودن و تفریح از سوی دیگر موجب آلودگی این منطقه را فراهم می نمودند. جلبک قرمز وجلبک قهوه ای در هر دوفصل در سه ایستگاه دوم ( ساحل منازل سازمانی سپاه)، سوم (ساحل پارک دانشجو) و چهارم (ساحل پارک لیان) حضوری چشمگیر داشتند (جدول 2).

 


 

جدول 3- تعداد گونه ها جلبک ها در دو فصل تابستان و زمستان در ایستگاه های نمونه برداری

تابستان

زمستان

فصل

1جفره

2سپاه

3 دانشجو

 4لیان

1جفره

2سپاه

 3دانشجو

 4 لیان

ایستگاه

1

7

4

5

1

7

5

4

تعداد گونه ها

 

 

 

همان طور که از جدول(4) و شکل (14) مشاهده می‏شود بیش‏ترین تعداد گونه‏ای به تعداد 7 گونه در ایستگاه منازل سازمانی سپاه، در هر دو فصل تابستان و زمستان و کم‏ترین متعلق به ایستگاه پلاژجفره فصول تابستان و زمستان می‏باشد. احتمال ورود آلاینده‏ها در ایستگاه پلاژجفره می‏تواند عامل کاهش تعداد باشد. بطور کلی هر دو فصل با دارا بودن 9 گونه تعداد یکسانی را نشان دادند تنها 3 گونه از هر9 گونه در هر فصل  با فصل دیگر تفاوت داشتند که از نقطه نظر آماری تفاوت معنی‏داری بین دو فصل از نظر تعداد گونه ای آشکار نگردید.

با بررسی وزن تر ماکروجلبک ها نتایج زیر بدست آمد :

 

 


 

 

شکل 15- مقایسه بیومس در4 ایستگاه در 2فصل

 

 

شکل 16- مقایسه بیومس در تابستان وزمستان


بحث و نتیجه گیری

 

در مطالعه صورت گرفته به طور کل 12 گونه ماکرو جلبک شناسایی شد که 6 گونه آن‏ها در 2 فصل به‏صورت مشترک از   3 شاخه جلبک‏های سبز، قرمز و قهوه‏ای بودند .

از دوازده گونه ماکروجلبک‏های شناسایی شده در این مطالعه شش گونه متعلق به شاخه جلبک‏های قرمز، سه گونه متعلق    به جلبک های سبز و سه گونه متعلق به جلبک‏های قهوه‏ای بود و بیش‏ترین تعداد گونه‏های ماکرو جلبک شناسایی شده مربوط به شاخه جلبک‏های قرمز با شش گونه می‏باشند.

در مطالعات مشابهی که در سال‏های اخیر روی ماکرو جلبک‏های جنوب ایران انجام گرفته است سرطاوی و سهرابی پور80 گونه و چهل جنس از ماکرو جلبک‏های سواحل استان بوشهر معرفی نمودند(13) از شاخه  جلبک‏های قرمز 42 گونه از شاخه جلبک‏های سبز 21 گونه و  از شاخه جلبک‏های قهوه ای 19 گونه که به ترتیب بیش‏ترین و کم‏ترین گونه‏های جلبکی استان بوشهر را به خود اختصاص دادند . در بررسی سرطاوی و سهرابی پور 5 گونه از گونه های شناسایی شده در تحقیق حاضر شناسایی شده‏اند که عبارتند از :همه جنس ها (جدول2) غیر ازCodium وگونه‏های  Laurencia papillosa،Champia parvula،Gelidiella acerosa  ، Padina sp.، Cystoseira sp..

شهیدی (1386)