مقایسه لایه بندی حرارتی مخزن سد در دست احداث بختیاری در دو ناحیه دریاچه ای و انتقالی با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مخازن سدها به دلیل افزایش زمان ماند آب و ایجاد پدیده لایه بندی آب موجب تغییر کیفیت آب خروجی از سد نسبت به آب ورودی به آن می شوند.در این مقاله رژیم حرارتی مخزن سد در دست احداث بختیاری با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 بررسی شده است. داده های ژرف شناسی مخزن سد، اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی مربوط به مخزن سد بختیاری تهیه و بر اساس تغییرات احتمالی در جریان آب‌دهی رودخانه دو سناریو برای سال های خشک و نرمال تعریف شده است.
نتایج سال خشک نشان دهنده لایه بندی از اواخر فروردین تا اواخر شهریور بوده اما نتایج سال نرمال بیانگر یک لایه بندی هفت ماهه از اواخر اردیبهشت تا اواخر آذر می باشد.در هر دو سناریو ها یک لایه راکد در زیر تراز آبگیر مشاهده می شود. هر چه تاثیر وجود سد روی رژیم آبی بیش تر باشد(سال خشک)، انتظار نزدیکی شرایط به وضعیت دریاچه ای بیش تر است. نکته قابل ذکر در ناحیه انتقالی عدم تاثیر شرایط آبگیری روی پروفیل دماست و به دلیل عمق کم تر شدت تغییرات بیش تر است. مدت لایه بندی مشابه نزدیک سد بوده با این تفاوت که آغاز لایه بندی در سال های خشک و نرمال زودتر رخ می دهد. در این ناحیه به دلیل ماند آب بالاتر تغییرات لایه بندی بیش تر مشابه گردش های دریاچه بوده و سه لایه رولایه، میان لایه و زیر لایه در ماه های پاییز قابل تشخیص است.

کلیدواژه‌ها