ارزیابی ریسک بهداشتی،ایمنی و محیط زیستی واحد پرس یک کارخانه تولید خودرو با استفاده از روش های تطبیقی ETBA و HAZAN

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این تحقیق باهدف ارزیابی ریسک بهداشتی ،ایمنی و محیط زیستی با استفاده از روش های تطبیقی ETBA و HAZAN در واحد پرس یک کارخانه تولید خودرو انجام‌گرفته است.در مطالعه‌ی حاضر ریسک‌های انسانی ، تجهیزات ، تولید و محصول موردبررسی قرار گرفت.درمجموع 123 ریسک ایمنی ، 9 ریسک بهداشتی و 5 ریسک محیط زیستی نتیجه‌ی غربالگری اولیه ریسک ها بود. درروش HAZAN ، 27 شغل و 110 ریسک شناسایی شد که 63/3 درصد ریسک ها غیر قابل قبول ،27/37 درصد نامطلوب، 1/29 درصد قابل قبول به‌شرط کنترل شدن و 30 درصد قابل‌قبول بدون تجدیدنظر بودند.خطر سقوط بار هنگام حمل‌ونقل با لیفتراک جزء ریسک‌های غیر قابل قبول قرار گرفت. درروش ETBA نیز 11 انرژی و 27 ریسک شناسایی گردید که 51/18 درصد ریسک‌ها غیرقابل‌قبول،25/59 درصد نامطلوب و مستلزم مدیریت، 81/14 درصد قابل‌قبول با تجدیدنظر و 4/7 درصد قابل قبول بدون تجدید نظر بودند.انرژی صدا و ارتعاش،ریزش و سقوط اشیا و گردوغبار از ریسک های غیر قابل قبول شناخته شدند.این مطالعه اجرای اقداماتی نظیر آموزش ایمنی و حرفه ای، مدیریت سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، برقراری ارتباط با کارگران و مدیریت ایمنی پیمانکاران را در شناسایی و کنترل ریسک ها مؤثر می داند. از پیشنهادات کاربردی برای کاهش سطح ریسک در این واحد می توان به رباتیک نمودن خطوط پرسی، استفاده از سیستم موبایل دای کارت، سیستم توزین دیجیتال، نصب پله‌های عاج دار اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات