کاربرد روش RIAM در ارزیابی اثرات زیست محیطی مدیریت پسماند جامد شهر نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول علوم مهندسی گرایش زیست محیطی دانشگاه فناوری نوین سبزوار

2 کارشناس HSE در شرکت انتقال گاز

چکیده

زمینه و هدف: امروزه یکی از مهم‌ترین معضلات محیط زیستی تولید بیش از اندازه مواد زائد جامد شهری و مدیریت این مواد است. در این میان ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) به عنوان راهکاری جهت به حداقل رساندن اثرات منفی و ارائه گزینه‌های مناسب برای مدیران و برنامه‌ریزان محسوب می‌گردد. هدف این مطالعه استفاده از فرایند EIA به منظور انتخاب بهترین گزینه مدیریت پسماند در شهر نور و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه به مدیران و برنامه‌ریزان این شهر بوده است.
روش کار: . ارزیابی اثرات محیط زیستی گزینه‌های مختلف مدیریت پسماند در شهر نور با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM: Rapid Impact Assessment Matrix)، مبتنی بر بازدیدهای میدانی، جمع‌آوری اطلاعات از منابع متعدد و نظرات کارشناسان در زمینه‌های مختلف انجام پذیرفت. با استفاده از این روش ارزیابی اثرات محیط زیستی چهار گزینه مدیریت پسماند شامل دفن غیربهداشتی، دفن بهداشتی ، احداث کارخانه کمپوست و زباله‌سوز انجام شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که گزینه احداث کارخانه کمپوست با امتیاز نهایی 215- مطلوب‌ترین گزینه مدیریت پسماند در شهر نور می‌باشد و کمترین اثرات محیط زیستی را نسبت به سایر گزینه‌ها به همراه دارد. بعد از این گزینه، گزینه‌های زباله‌سوز، دفن بهداشتی و دفن غیربهداشتی به ترتیب با امتیازهای نهایی 303-، 492- و 1368- دارای بیشترین اثرات منفی بر روی اجزای مختلف محیط زیست شامل بخش‌های فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیکی- اکولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- عملیاتی می‌باشند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از روش RIAM و نیز بررسی ترکیب زباله تولیدشده در شهر نور که نشان‌دهنده غالب بودن زباله‌های خانگی و در نتیجه وجود مواد آلی فسادپذیر در آن می‌باشد و همچنین رونق کشاورزی و نیاز خاک منطقه به کود آلی، گزینه احداث کارخانه کمپوست به عنوان اولویت اول و مناسب‌ترین گزینه برای مدیریت پسماند در این شهر معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات