مکان‌یابی محل تخلیه و مراکز تسهیلاتی دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی با استفاده از GIS و FVIKOR(مطالعه موردی : شهر کرج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس، سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

2 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری تهران-

3 استادیار، گروه ریاضی،دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، کرج

چکیده

انتخاب مکان مناسب جهت تخلیه و دفن پسماندها، یکی از مسائل مهم و حساس تصمیم‌گیری است،که نیازمند یک ارزیابی جامع می‌باشد، به طوری که می‌بایست به طور همزمان معیارهای قانونی، زیست‌محیطی، فنی، اقتصادی و اجتماعی در آن لحاظ شود تا بهترین مکان‌های در دسترس تعیین گردند.
با توجه به حجم بالای تولید پسماندهای عمرانی و ساختمانی و همچنین میزان بالای این پسماندها نسبت به کل پسماندهای تولیدی، تعیین محلهای مناسب جهت دفن این نوع از پسماندها را به صورت مجزا، ضروری می‌سازد. بنابراین این پژوهش متدولوژی خود را با این هدف ارائه نموده است.
ارزیابی مکانها در این پژوهش سه مرحله‌ای است. در مرحله اول، پس از تعیین معیارهای موثر و تعیین وزن آنها توسط روش بردار ویژه و به صورت سلسله‌مراتبی، مناطق مورد مطالعه با 28 معیار با سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) به صورت فازی مورد ارزیابی قرار گرفتند و امتیاز هر منطقه برای هدف مورد نظر بدست آمد. در مرحله دوم، مناطق معرفی شده توسط GIS، با هفت معیار دیگر با روش FVIKOR رتبه‌بندی شدند و امتیاز هر کدام بدست آمد. در مرحله سوم رتبه‌بندی نهایی مکانها با 2 معیار«امتیازهای بدست آمده از GIS» و«امتیازهای بدست آمده از روش «FVIKORکه وزن آنها به ترتیب 86% و 14% بود، انجام پذیرفت و 21 مکان رتبه‌بندی شدند. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش استفاده از (GIS) و منطق فازی، لحاظ نمودن وزن و اهمیت نسبی هر معیار و استفاده از یک روش مناسب برای رتبه‌بندی، موجب بالا رفتن دقت و اطمینان ارزیابی شده است و همچنین قدرت مانور بیشتر در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای مدیران شهری را فراهم می‌سازد و بدین جهت برای مکان‌یابی در حوزه‌های دیگر به خصوص مکان‌یابی تسهیلات نامطلوب قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات