استفاده از الیاف سلولوزی مغناطیسی به عنوان جاذب در حذف سرب از محلول آبی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گزگان

2 استاد. دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

چکیده

زمینه وهدف: فلزات سنگین برای موجودات زنده در غلظت های پایین ضروری است، اما بسیاری از آنها در غلظت بالا سمی هستند. سرب گسترده ترین فلز سنگین موجود محیط زیست است و به دلیل ارتباط آن با مشکلات مختلف سلامت انسان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، حذف آن از آب آلوده قبل از تخلیه مورد نیاز است. نانوکامپوزیت های مغناطیسی به دلیل داشتن خواص مناسب کاربردهای وسیعی درحذف آلاینده ها دارند. در پژوهش حاضر میزان حذف یون های سرب ازمحلول آبی توسط الیاف سلولوزی مغناطیسی به عنوان نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: آزمایش در سیستم ناپیوسته برای بررسی پارامتر های غلظت اولیه محلول حاوی یون های سرب ، pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر روی فرآیند جذب انجام شد.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تحت شرایط بهینه حداکثر حذف مؤثر درpH برابر5، غلظت اولیه 15 میلی گرم بر لیترسرب، مقدار جاذب 82/1 گرم الیاف سلولوزی مغناطیسی، زمان تماس 90 دقیقه و دمای 25 درجه سانتی گراد برابر94 درصد بوده است. داده های جذب با مدل های ایزوترم جذب لانگمویر و فروندلیچ بررسی شدند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که فرآیند جذب از هر دو مدل جذب پیروی کرد ولی جذب ایزوترم لانگمویر مطابقت بهتری با داده ها داشت(97%R2 = ). همچنین الیاف سلولوزی مغناطیسی کارایی بسیار بالایی در حذف سرب دارد و جاذبی بسیار مقرون به صرفه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات