تدوین استراتژی های مجتمع های صنفی خدماتی (مطالعه موردی: محتمع صنفی خدماتی خاوران)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد یارگروه مدیریت ،برنامه ریزی و آموزش محیط زیست/دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت محیط زیست/ دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

زمینه و هدف: شهر تهران 21/16 % از سهم جمعیتی کشور را به خود اختصاص داده است. امروزه تداخل کاربری های مسکونی، تجاری و صنعتی ، عدم رعایت جنبه های زیست محیطی و بهداشتی، عدم دسترسی متصدیان واحدهای صنفی به ضوابط جامع استقرار کارگاه های شغلی زندگی را برای شهروندان سخت نموده است. ایجاد مزاحمت و آلودگی توسط این واحدها منجر به صدور رای به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها جهت جلوگیری از فعالیت و انتقال آنان به مجتمع های صنفی خدماتی شده است.
روش بررسی: با توجه به فقدان مطالعات زیست محیطی در مجتمع صنفی خدماتی خاوران، سعی گردیده است از تکنیک SWOT جهت شناسایی و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها و از ماتریس های QSPMو SPACE جهت بررسی و تدوین استراتژی های مناسب جهت مدیریت زیست محیطی و نیز روش تجزیه و تحلیل عامل به منظور مدیریت نقاط قوت و ضعف مجتمع های صنفی و خدماتی استفاده شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان دهنده وضعیت زیست محیطی مجتمع در حالت محافظه کارانه (WO) به معنی بهره گیری از فرصت ها جهت کاهش نقاط ضعف می باشد. استراتژی های مربوط به پررنگ تر نمودن نقش شرکت ساماندهی به عنوان متولی امر انتقال و ساخت مجتمع های مذکور علی الخصوص کنترل مسائل زیست محیطی ، واگذاری امور مربوط به خدمات شهری به بخش خصوصی و پیگیری جهت اخذ گواهینامه های زیست محیطی به ترتیب در اولویت های یک ، دو و سه می باشد
بحث و نتیجه گیری : نتایج بیانگر لزوم نظارت و تعامل صحیح از سوی شهرداری منطقه 15، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، سازمان جنگل‌ها و مراتع، اتحادیه های صنفی و صنوف مشمول طرح انتقال ، اجرای دقیق بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها از سوی هیئت امنای مجتمع علی الخصوص در بحث مسائل زیست محیطی و لزوم مدیریت یکپارچه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات