استفاده از روشELECTRE در ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های سدسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس محیط زیست

چکیده

پروژه های سد سازی اثرات جدی بر پارامترهای زیست محیطی وارد می نمایند. بنابراین ارزیابی ریسک سد یکی از مهمترین جنبه های مدیریت ریسک زیست محیطی در این پروژه ها می باشد. فعالیت های ساختمانی و بهره برداری از سد آزاد واقع بر رودخانه کوماسی در استان کردستان جهت ارزیابی و کاهش ریسک های زیست محیطی ناشی از این طرح مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا ریسک های زیست محیطی بر اساس معیارهای اهمیت، شدت و احتمال وقوع با استفاده از پرسشنامه دلفی شناسایی گردید. سپس معیارهای ریسک مذکور با استفاده از روش انتروپی وزن دهی شد. در مرحله بعدی روش ELECTRE (حذف و انتخاب سازگار با واقعیت) از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره، جهت رتبه بندی ریسک های محتمل به کار برده شد. نتایج نشان می دهد با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده ریسک، مهمترین ریسک های ناشی از این طرح به ترتیب، شامل کاهش کیفیت خاک با رتبه 9، آلودگی آب رودخانه کوماسی با رتبه 7، کاهش شدید مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه کوماسی در پایین دست سد با رتبه 4 می باشد. در نهایت، برنامه مدیریت زیست محیطی جهت کاهش یا پیشگیری از ایجاد ریسک های بدست آمده، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات