بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای شیمیایی منابع آب زیرزمینی شهرستان بندر گز با استفاده از سیستم جغرافیاییGIS) )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 هیئت علمی

3 کارشناس معاونت بهداشتی

4 مسول بهداشت محیط

چکیده

یکی از چالش های جدی در تامین و ارتقاء سلامت جامعه افزایش تدریجی میزان آلودگی آب شرب جوامع در سراسر جهان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت منابع آب شرب زیرزمینی شهر بندر گز، تعیین پراکندگی مکانی و زمانی شاخص های کیفی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است.در این مطالعه 20 نمونه از 5 حلقه چاه بصورت مستقیم در دوسال متوالی 90و91در دو فصل کم باران و پر باران آب جمع آوری سپس چهار پارامتر کیفی (،سختی ،فلوراید نیترات، کلرو ) بر اساس استاندارد متد مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج به دست آمده با استاندارد ملی آب ایران تطابق داده شد.سپس با استفاده ازنرم افزار GIS جهت تجزیه و تحلیل کیفی محدوده مورد مطالعه پهنه بندی شده است. یافته ها این تحقیق نشان میدهد که غلظت کلراید و نیترات در تمام نمونه ها به جز فلوراید و سختی در سال 90 و91 در حد مطلوب و مطابق با استاندارد ملی آب ایران(استاندارد 1053) می باشد.بر اساس نقشه پهنه بندی ، بیشتر آبهای زیر زمینی شهر بندر گز جزء آبهای سخت می باشد. غلظت نیترات و سختی در فصل کم بارش بیشتر از فصل پر بارش است . همچنین نتایج نشان داد که غلظت کلرور نیز دارای روند افزایش و کاهشی بوده است. بنابراین نیاز به افزودن فلوراید در رژیم غذایی یا آب می باشد. همچنین مدیریت بهره برداری و حفاظت آز آبهای زیرزمینی می بایست به عنوان یک اصل پایه در برنامه ریزی شهرستان بندرگز قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات