مدیریت ریسک زیست محیطی بنادر ( نمونه موردی بندر پارسیان)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست

2 مدیر گروه مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

احداث بندر به منظور توسعه حمل و نقل دریایی با توجه به مزایای بسیار زیاد آن، با اثرات جانبی منفی همراه می باشد. بنادر در مراحل ساخت و بهره برداری خود انواع اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بر منطقه تحت تاثیر خود وارد خواهند آورد. از اینرو به منظور حفظ محیط زیست بنادر لازم است با استفاده از فنون ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی به عنوان ابزار مهم مدیریتی در جهت کاهش و کنترل اثرات منفی و مخاطرات و افزایش ایمنی بنادر اقدام نمود. در این پژوهش، با توجه به اهداف مدیریت ریسک زیست محیطی و کاهش ریسک ها در مراحل احداث و بهره برداری بنادر، بندر پارسیان در استان هرمزگان به عنوان نمونه موردی از طریق روش کیفی تکنیک رویکرد عمومی GAT مورد بررسی قرار گرفت. در این روش ابتدا پس از شناسایی منابع تولید ریسک بنادر(فاز ساختمانی و بهره برداری) و تاثیر آنها بر محیطهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی براساس احتمال وقوع ریسک در آینده و پیامدهای ناشی از وقوع آن نمره دهی انجام و ماتریسی تهیه گردید که در آن هر یک از فعالیت های شاخص بندر از این دو جنبه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از انجام ارزیابی ریسک نشان داد که مهمترین عوامل مولد ریسک در بنادر مربوط به فعالیتهای تغییر کاربری اراضی، ساخت اسکله و موج شکن، لایروبی، آب خن و آب تعادل کشتی ها، تخلیه پساب، تعمیر و نگهداری می باشد. در نهایت به منظور کاهش مخاطرات و ریسک ها، راهکارها و روشهای مدیریتی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات