نانوچندسازه های بر مبنای کیتوزان برای کاربرد در بسته بندی مواد غذایی

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 دانش آموخته مهندسی صنایع غذایی

چکیده

ماندگاری پلاستیک‌ها در محیط‌زیست، کمبود فضای دفن زباله، محدودیت منابع نفتی، و غیره موجب تلاش برای توسعه پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر یا بر مبنای طبیعی شده است. بنابراین، به منظور رفع مسائل زیست‌محیطی و اقتصادی استفاده از پلاستیک‌ها در صنعت، امروزه فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی بر پایه پلی‌ساکاریدها، پروتئین‌ها، چربی‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها وارد صنایع بسته‌بندی شده است. به دلیل برخی از خواص کاربردی نسبتا ضعیف پلیمرهای طبیعی، از نانوذرات به عنوان تقویت‌کننده در شبکه پلیمری آن‌ها استفاده می‌شود که موجب بهبود خواص مکانیکی، فیزیکی و میکربی فیلم‌های حاصل می‌گردد. در میان مواد نانویی طبیعی، کیتوزان به دلیل داشتن خواص غیرسمی، مکانیکی و ضدمیکربی مناسب، سازگاری طبیعی با بافت‌های زنده و تجزیه پذیر بودن، توجه ویژه‌ای را در این زمینه از خود نشان داده است. مقاله حاضر، به بحث پیرامون کیتوزان (یک پلی‌ساکارید طبیعی)، نانوکیتوزان و اثر استفاده از نانوکیتوزان در تهیه فیلم‌های بر پایه پلی‌ساکارید که تقریبا ماهیت شیمیایی مشابه‌ای دارند، می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات