بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک (CDM) به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کارخانه نیشکر هفت تپه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 (مسوول مکاتبات): دانشیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس

چکیده

زمینه و هدف: صنایع نیشکر به دلیل مصرف بالای سوخت های فسیلی جزو صنایع انرژی بر محسوب می گردندکه این امر تأثیر ملموسی بر محیط زیست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد. سهم صنعت قند و شکر از مصرف سوخت در میان سایر صنایع 3/4% بوده و صنعت قند و شکر بیش از 70 درصد از مصرف سوخت کل صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است. هدف از اجرای این تحقیق ، بررسی میزان سود آوری و بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک بر اساس کاهش میزان مصرف سوخت فسیلی و فروش اعتبار کربن ناشی از کاهش انتشار آلاینده ها به ویژه CO2 در کارخانه نیشکر هفت تپه می باشد.
 روش بررسی: بر اساس اطلاعات حاصل از انجام ممیزی انرژی در این کارخانه، از جمله راهکارهای مناسب جهت بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک، جایگزینی بویلر قدیمی با راندمان پایین با بویلر جدید است. به همین منظور  امکان سنجی فنی – اقتصادی و زیست محیطی اجرای این پروژه به کمک نرم افزار Proform در قالب سه سناریو  با توجه به هزینه اولیه خرید، نصب، راه اندازی  نگه داری و میزان مصرف سوخت بویلر جدید با راندمان بالا صورت گرفته و  مقرون به صرفه بودن جایگزینی این سیستم جدید نسبت به بویلر قدیمی با راندمان پایین تر، بر اساس ارزش اعتبار کربن در بازارهای جهانی، مورد ارزیابی فنی- اقتصادی و زیست محیطی قرار گرفته است.
یافته ها : بر اساس نتایج حاصله، در صورت بهره گیری از سناریوی C (اعتبار کربن برابر 20 دلار به ازای کاهش هر تن CO2)  ارزش خالص کنونی 21,000,000 دلار و زمان بازگشت سرمایه 3/3 سال تخمین زده شده است. هم چنین نرخ داخلی بازگشت سرمایه  18/39%  خواهد بود. با توجه به آن که  نرخ داخلی بازگشت سرمایه بیش از نرخ تنزیل (16%) است، مقرون به صرفه بودن اجرای پروژه تأیید می گردد. در صورت استفاده از بویلر جدید با راندمان بالا، انتشار گازهای گلخانه ای در طول مدت اجرای پروژه(25 سال)،به میزان 763،353 تن CO2 معادل کاهش یافته و همچنین به میزان GJ13,607,000در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می گردد.
نتیجه گیری: با توجه به  شدت بالای مصرف انرژی و راندمان پایین بویلرهای این کارخانه، جایگزینی بویلر قدیمی با انواع جدید آن در قالب پروژه مکانیسم توسعه پاک مقرون به صرفه می باشد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورههجدهم، شماره دو، تابستان 95

 

بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک (CDM) به منظور کاهش انتشار گازهای

 گلخانهای در کارخانه نیشکر هفت تپه

 

الهام کاظمی[1]

فریده عتابی[2]*

far-atabi@jamejam.net

نعمت الله خراسانی[3]

سید محمد رضا هیبتی[4]

تاریخ دریافت:19/1/89

تاریخ پذیرش:29/4/89

 

چکیده

زمینه و هدف: صنایع نیشکر به دلیل مصرف بالای سوخت های فسیلی جزو صنایع انرژی بر محسوب می گردندکه این امر تأثیر ملموسی بر محیط زیست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد. سهم صنعت قند و شکر از مصرف سوخت در میان سایر صنایع 3/4% بوده و صنعت قند و شکر بیش از 70 درصد از مصرف سوخت کل صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است. هدف از اجرای این تحقیق ، بررسی میزان سود آوری و بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک بر اساس کاهش میزان مصرف سوخت فسیلی و فروش اعتبار کربن ناشی از کاهش انتشار آلاینده ها به ویژه CO2 در کارخانه نیشکر هفت تپه می باشد.

 روش بررسی: بر اساس اطلاعات حاصل از انجام ممیزی انرژی در این کارخانه، از جمله راهکارهای مناسب جهت بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک، جایگزینی بویلر قدیمی با راندمان پایین با بویلر جدید است. به همین منظور  امکان سنجی فنی – اقتصادی و زیست محیطی اجرای این پروژه به کمک نرم افزار Proform در قالب سه سناریو  با توجه به هزینه اولیه خرید، نصب، راه اندازی  نگه داری و میزان مصرف سوخت بویلر جدید با راندمان بالا صورت گرفته و  مقرون به صرفه بودن جایگزینی این سیستم جدید نسبت به بویلر قدیمی با راندمان پایین تر، بر اساس ارزش اعتبار کربن در بازارهای جهانی، مورد ارزیابی فنی- اقتصادی و زیست محیطی قرار گرفته است.

یافته ها : بر اساس نتایج حاصله، در صورت بهره گیری از سناریوی C (اعتبار کربن برابر 20 دلار به ازای کاهش هر تن CO2)  ارزش خالص کنونی 21,000,000 دلار و زمان بازگشت سرمایه 3/3 سال تخمین زده شده است. هم چنین نرخ داخلی بازگشت سرمایه  18/39%  خواهد بود. با توجه به آن که  نرخ داخلی بازگشت سرمایه بیش از نرخ تنزیل (16%) است، مقرون به صرفه بودن اجرای پروژه تأیید می گردد. در صورت استفاده از بویلر جدید با راندمان بالا، انتشار گازهای گلخانه ای در طول مدت اجرای پروژه(25 سال)،به میزان 763،353 تن CO2 معادل کاهش یافته و همچنین به میزان GJ13,607,000در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می گردد.

نتیجه گیری: با توجه به  شدت بالای مصرف انرژی و راندمان پایین بویلرهای این کارخانه، جایگزینی بویلر قدیمی با انواع جدید آن در قالب پروژه مکانیسم توسعه پاک مقرون به صرفه می باشد.

واژه­های کلیدی: کارخانه نیشکر هفت تپه، گازهای گلخانه ای، مکانیسم توسعه پاک، امکان سنجی فنی-اقتصادی و زیست محیطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, No.2, summer 2016

 

 

 

 

 


Application of Clean Development Mechanism (CDM) for GHGs Emission Reduction in Haft Tappeh Sugarcane Factory

 

Elham Kazemi[5]

Farideh Atabi [6]*

far-atabi@jamejam.net

Nematollah Khorasani[7]

Seyed Mohammadreza Heibati[8]

 

Abstract

Background and Objective: Energy consumption in food industries is high and increasing due to the growing population, inadequacy of cultivating farms, and life condition improvement. This growing consumption is a threat to the environment and human’s health. Sugarcane industries are considered as high consuming industries which have a tangible impact on the environment and emission of greenhouse gases. Sugarcane industrial energy consumption share among other industries is 4.3% and more than 70% in total energy of food industry consumption. The purpose of this study is to investigate the impact of CMD application on the reduction of fossil fuel energy consumption and GHGs emission reduction in Haft Tappeh Sugarcane Factory. 

Method: The results of the factory energy auditing indicated that one of the proper methods to benefit from CMD is to replace the old boiler which has low efficiency with a new boiler. Pre-feasibility assessment of the environmental and economical aspects of implementing the project has been calculated using “Proform” software. It ran through three scenarios assuming the investment, installation, and maintenance costs; the new boiler consumption rate with higher efficiency and cost-effectiveness of replacing the new system with the old one having lower efficiency. Calculation was based on carbon credit value in global market.

Results: As results show in case if scenario C is applied, the Net Present Value (NPV) will equal 21,000,000 dollars and Internal Rate of Return (IRR) will become 39.18%. Carbon credit was considered 20 dollars based on the reduction of CO2 equivalent which was calculated by carbon supply and demand market for CERs of CDM projects that are sold and purchased in carbon exchange market. IRR is higher than 16% discount rate; consequently, it proves that implementing such a project is cost-effective. Provided that the new high efficient boiler is used, the emission of CO2 equivalent during implementing the project-25 years- will reduce to 763,353 ton equal to CO2 equivalent; furthermore, 13,607,000 GJ is saved on consumption of natural gas.

Conclusion: Considering the boilers with high energy consumption and low efficiency in this factory, the replacement of old boiler with the new one through CDM project is cost effective.

 

Key Words: Haft Tappeh Sugarcane Factory, Greenhouse Gases, Clean Development Mechanism (CDM), Techno-Economic and Environmental Assessment

 

مقدمه


در عصر حاضر تغییر اقلیم یکی از مهمترین موضوعات مطروح شده  در جهان است. غلظت گازهای گلخانه ای مانند CO2 در اتمسفر زمین از اوایل صنعتی شدن تا کنون ازppm[9] 20 بهppm 350 افزایش یافته و درحال حاضر به بیش ترین حد غلظت خود طی 420000 سال اخیر رسیده است (1). امروزه غلظتCO2  موجود در اتمسفر حدود ppm 385 الی  ppm 390 می باشد. این امر بدین معنی است که از هر 100000 مولکول هوا  39 مولکول آن CO2   است. حدود 5 سال زمان نیاز است تا 39  مولکـول   CO2به 40  مولکـول افزایـش یابد (2) و به نظر می رسد بی توجهی به تغییر اقلیم ناشی از افزایش انتشار گازهای گلخانه ای نهایتاً به اقتصاد جهان لطمه وارد کند (3).

   به منظور مبارزه با پدیده جهانی تغییر اقلیم، دو توافق نامه، شامل کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم در سال 1992 در ریو و دیگری پروتکل کیوتو در جامعه بین الملل ایجاد شده است . مطابق مفاد پروتکل کیوتو کشورها به دو گروه کشورهای ضمیمه  Iشامل کشورهای صنعتی با سهم تاریخی بیش تر در انتشار گازهای گلخانه ای و کشورهای غیر ضمیمه I شامل کشورهای در حال توسعه تقسیم شده اند. مطابق مفاد پروتکل کیوتو کشورهای ضمیمه I (شامل 39 کشور صنعتی) باید میزان انتشار خود را طی سال های 2012-2008 به 2/5% کم تر از میزان انتشار خود در سال 1990 برسانند (4). اهداف شامل شش گاز گلخانه ای اصلی دی اکسید کربن (CO2)، متان (CH4)، اکسیدهای نیتروژن (NOx)، هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs)، پر فلوئورو کربن ها (PFCs) و هگزا فلـوئورید گوگرد ( SF6) می باشد. کشورهای توسعه یافته جهان اگر چه تنها 20% از جمعیت جهان را در خود جای داده اند، اما طی سال های 1990 الی 1999 در حدود 63% کل انتشار گازهای گلخانه ای از سوی این کشورها صورت گرفته است و  به دلیل برخورداری از اقتصاد و تشکیلات قوی  در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، شرایط بهتری برای مقابله با تغییرات آب و هوا دارنــد. پروتکل کیـوتو در 31 مــرداد 1384 به طور رســمی به تصویب هیات دولـت ایـران رسید وکشور ایران در اول آذر 1384 رسما به عضویت پروتکل کیـــوتو در آمد (5).

  در پروتکل کیوتو به منظور دستیابی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به اهداف مورد نظر در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای سه مکانیسم انعطاف پذیر  در نظر گرفته شده است. این مکانیسم ها شامل تجــارت نشر (ET)[10] ، اجرای مشــترک (JI)[11] و مکانیــسم توســعه پاک (CDM)[12] است. در این میان آن چه بیش تر وابســته به حضور کشـورهای در حال توسعه، در جهت تلاش های جهانی کاهش انتشارات می باشد، مکانیسم توسعه پاک اســت (4). مکانیسم توسعه پاک در اصل یک مکانیسم تجارت است که طی آن ارزش کاهش انتشارات تایید شده، براساس تن دی اکسید کربن معادل، بین خریدار و فروشنده تعیین می گردد (6) .

  در حال حاضر، میزان مصرف انرژی و اثر آن بر کارایی و محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه ای از مهم ترین موضوعات مطرح شده است. بخش صنعت تأثیر مهمی در مصرف انرژی جهانی دارد. صنایع نیشکر به دلیل مصرف بالای سوخت های فسیلی از جمله صنایع انرژی بر محسوب می گردند که این امر تأثیر ملموسی بر محیط زیست دارد. بهبود راندمان انرژی از مهم ترین مبانی لازم برای پایداری صنایع است. افزایش شدت مصرف انرژی منجر به تهدید سلامت انسان و محیط زیست می شود..

میزان تولید جهانی  شکر در 121 کشور جهان درسال 2008، بالغ بر 120 میلیون تن در سال می باشد. حدود 70 درصد شکر تولید شده در جهان از نیشکر به دست می آید که گیاهی  با ساقه های بلند و قابل کشت در مناطق  گرمسیر می باشد و 30 درصد دیگر آن از چغندر قند حاصل می شود که گیاهی با ریشه قابل مصرف است و عمدتاً در نواحی معتدله در عرض های شمالی قابل کشت می باشد (7). در جدول (1) میزان تولید ده کشور نخست تولید کننده عمده نیشکر در جهان در سال 2008 ارایه شده است.

 

جدول 1- میزان تولید ده کشوربرتر تولید کننده نیشکر در سال 2008 (11 ژوئن2008)(8)

Table 1 - Top ten sugarcane producing countries in 2008 (June 11, 2008) (8)

تولیدات(تن)

کشور

514,079,729

برزیل

355,520,000

هند

106,316,000

چین

64,365,682

تایلند

54,752,000

پاکستان

50,680,000

مکزیک

40,000,000

کلمبیا

36,000,000

استرالیا

27,750,600

آمریکا

25,300,00

فیلیپین

1,557,664,978

جهان

صنعت قند ایران با حدود 114 سال قدمت دومین صنعت قدیمی کشور است. ایران از جمله معدود کشورهایی است که قابلیت کاشت دو گیاه استراتژیک چغندر قند و نیشکر را دارا می باشد. سالانه حدود 6 میلیون تن چغندر و 6 میلیون تن نیشکر در کشور تولید شده و تولید شکر از چغندر حدود 750000 تن و از نیشکر حدود 600000 تن است(9).

در سال 1339 اولین کارخانه نیشکر در هفت تپه و سپس در سال 1353 دومین کارخانه در کشت و صنعت کارون راه‌اندازی شد. با تاسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال 1369 و راه اندازی سه کارخانه نیشکر امام خمینی، امیرکبیر و دعبل خزاعی در سال های 1378، 1379 و 1380 در حال حاضر مجموع کارخانه‌های نیشکر کشور به 5 کارخانه رسیده است(10). از مجموع  40 کارخانه تولید قند و شکر درایران 5 کارخانه قند و شکر ازماده خام نیشکر استفاده می کنند که به علت شرایط مناسب رشد نیشکر دراستان خوزستان واقع هستند (11).

صنایع  قند و شکر در سال های اخیر بالاترین میزان شدت انرژی را در بین سایر صنایع به علت فناوری قدیمی و نیازمند ارتقاء در ایران داشته است.شدت مصرف انرژی بالا در این صنعت منجر به بحرانی شدن وضعیت آن صنعت در ایران گردیده است.

سهم صنعت قند و شکر از مصرف سوخت در میان صنایع کشور 3/4% بوده وصنعت قند و شکر بیش از 70 درصد از مصرف سوخت کل صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است.در درجه دوم صنعت روغن نباتی 14 درصد،کمپوت، کنسرو و رب گوجه 4 درصد، آبمیوه و نوشاب 3 درصد و صنایع لبنی 2 درصد از کل مصرف را در بخش صنایع غذایی به خود اختصاص داده اند (9).

  مطابق بررسـی های انجام شــده، شدت مصرف انــرژی در تولید شـکر درکشور با توجـه به فرایند تولید و ماده خام اولیــه در کارخانجــات تولید شــکر متفاوت است که این میزان در کارخانجــات تولید شــکر از نیشــکر بــرابر
GJ/ton 8/49 برآورد گردیده است (12). میانگین شدت مصرف انرژی در کارخانجات قند و شکر ایــران حدود  GJ/ton 27 می باشد (نمودار 1-3) در حالی که این میزان در جهان به طور میانگین GJ/ton 27/19 و در کشورهای توسعه یافته GJ/ton 11 می باشد. با مقایسه شدت مصرف انرژی در ایران با ارقام جهانی مشخص می گردد که کارخانجات چغندری پتانسیل 42%، نیشکری 6% و کارخانجات شکر خام 63% کاهش مصرف انرژی را در سال 2002 داشتند. نتیجه ممیزی انرژی در 36 کارخانه قند و شکر ایران بیان گر پتانسیل صرفه جویی سالانه حدود 2570 ترا ژول در سال است . مشکلات مدیریتی موجود عمدتاً به دلیل ماشین آلات فرسوده و فن آوری قدیمی در این صنایع می باشد. درواقع اختلاف قابل ملاحظه ای بین کارخانجات قند و شکر ایران و سایر کشورها و جود دارد (12). مجمــوع انـرژی مصرفـی در مـزارع نیشـــکر ایـران در هر هکــتار بـرابر GJ 02/148 و انرژی خـروجی حدود GJ 22/112 برآورد گردیـده است (13). در نمودار (1) میانگین شدت مصرف انرژی در کارخانجات تولید شکر در ایران و مقایسه آن با مقادیر مشابه آن در جهان و کشورهای توسعه یافته ارایه شده است.

 

 

نمودار1- میانگین شدت مصرف انرژی در کارخانجات تولید شکر در ایران ،

جهان و کشورهای توسعه یافته در سال 2006 (12)

Figure1- Average energy consumption intensity in sugar factories in Iran,

 world and developed countries in 2006 (12)

 

 

در این تحقیق به منظور بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک (CDM) به جهت مدیریت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت قند، کارخانه نیشکر هفت تپه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در رابطه با این کارخانه تا کنون تنها ممیزی انرژی صورت گرفته و هیچ گونه بررسی در رابطه با امکان سنجی استفاده از تسهیلات مکانیسم توسعه پاک در این کارخانه و اصولا در رابطه با هیچ یک از کارخانجات نیشکر، در کشور انجام نشده است.

کارخانه نیشکر هفت تپه

کارخانه نیشکر هفت تپه واقع در استان خوزستان در منطقه شرقی شوش و شهرستان دزفول قرار گرفته است.این کارخانه در سال 1339 تأسیس و در سال 1341 به  بهره برداری رسیده است(10). فن آوری ساخت این کارخانه مربوط به کشور هلند و هدف اولیه آن تولید سالانه ۳۰ هزار تن شکر سفید تصفیه شده از شکر خام بوده است. سطح زیر کشت این کارخانه 8796 هکتار و میزان قند و شکرتولیدی ویژه 93500تن برآورد گردیده است. براساس ممیزی انرژی انجام شده در این کارخانه، میزان انرژی مصرفی آن GJ 3190761 برآورد شده است (10). هم چنین سوخت مورد استفاده در این کارخانه گاز طبیعی می باشد.

با توجه به آمار و اطلاعات اخذ شده از میزان مصرف مواد اولیه، تولیدات و نیز مصرف حامل های انرژی در کارخانه، امکان محاسبه دقیق شدت مصرف انرژی در دوره های مختلف کاری کارخانه وجود ندارد.  مقایسه میزان شدت مصرف انرژی حرارتی در کارخانه نیشکر هفت تپه با سایر کارخانجات نیشکر کشور طی سال های 1380و 1381 در نمودار (2) ارایه شده است.شدت مصرف انرژی بر حسب تن شکر تولیدی در این کارخانه در سال 1380 برابر 23/40  و در سال 1381 حدود 55/32GJ/Ton sugar برآورد گردید.

 

 

 

                                                            

 

شکل2- شدتمصرفانرژیحرارتیکارخانجاتتولیدکننده  شکر( ازنیشکر)برحسبشکرتولیدی

طی سال های 81-1380 (10)

Figure2- Thermal energy consumption intensity of surgar (derived from sugarcane) producing factories, in produced sugar during 2001-2002 (10)

 

 

عملکرد کارخانه هفت تپه  از لحاظ فرآیندی به دو بخش فرآیند تولید شکر زرد از نیشکر و فرآیند تولید شکر سفید از شکر زرد قابل تقسیم است، از میان تجهیزات انرژی بر می توان آسیاب ها، کوره آهک، توربوژنراتورها، گرمکن های شربت، سانتریفوژها، پمپ های تغذیه آب و بویلر را نام برد.

با توجه به آن که پروژه های کاهش انتشار در صنعت از جمله صنعت قند پر هزینه است و نیازمند جذب  فن آوری  پیشرفته می باشد، منافع استفاده از مکانیسم توسعه پاک ((CDM در این صنعت قابل توجه است . لذا با توجه به شدت بالای مصرف انرژی و راندمان پایین بویلرهای کارخانه نیشکر هفت تپه،  ضرورت کاهش مصرف انرژی به وسیله جایگزینی بویلر قدیمی ، در قالب پروژه مکانیسم توسعه پاک ((CDM به منظور کاهش انتشار آلاینده ها و در نتیجه کاهش اثر گلخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

مواد و روش ها

در این تحقیق با مروری بر صنعت قند و شکر کشور و اخذ اطلاعات انرژی در این صنعت جزییات فر آیند تولید، میزان مصرف انرژی و شدت مصرف انرژی در واحدهای مختلف آن و کارخانه قند هفت تپه، تعیین گردید و در راستای امکان سنجی
بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک در جهت بهره مندی   از

فن آوری های نوین و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، از میان راهکارهای پر هزینه محتمل، جایگزینی بویلر تأمین بخار داغ قدیمی با راندمان کلی۳۳/68 درصد  با بویلر جدبد با راندمان بالاتر و 92  درصد  انتخاب گردید و به کمک نرم افزارتحلیل گر فنی- اقتصادی و زیست محیطی Proform مقرون به صرفه بودن اجرای این پروژه در قالب سه سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت.

 به منظور انجام امکان سنجی فنی- اقتصادی و زیست محیطی پروژه جایگزینی بویلر با راندمان بالاتر، اطلاعات مربوط به بویلر قدیم و بویلر جدید به عنوان اطلاعات ورودی، به  نرم افزار Proform داده شد. این اطلاعات شامل بخش فنی و اقتصادی طرح می باشد که در جداول (2) و (3) خلاصه گردیده است. مطابق اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد 1388 نسبت به 12 ماه مشابه سال قبل برابر 2/20 درصدو نرخ مالیات بر درآمد 15 درصد اعلام شده است (14)و (15)، قیمت سوخت گاز طبیعی در ترازنامه سال 1386، معادل 4207 ریال به ازای هر گیگا ژول اعلام شده که نسبت به سال گذشته 6/5 درصد افزایش قیمت داشته است (16). هزینه تعمیرات و نگه داری معمولا حدود 10 الی 15درصد از هزینه سرمایه گذاری اولیه می باشد. در خصوص هزینه تعمیرات و نگه داری سالانه بویلرها از 5 کارخانه در سطح کشور استعلام به عمل آمد که این هزینه در حدود 000,000, 1,000ریال در طول سال اعلام گردید. هم چنین نرخ تنزیل در صنایع مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی کشوردر سال 1387 ،حدود16درصد بوده است (16) در خصوص درآمد ناشی از فروش ارزش اعتبار کاهش CO2، با توجه به استانداردهای مطرح شده در کنوانسیون های تغییر اقلیم و تجارت کربن، میزان مالیات صفر در نظر گرفته می شود و نهایتاً در خصوص قیمت خرید بویلر با  فن آوری جدید جهت جایگزینی با بویلر قدیمی با  خصوصیات راندمان92درصد،ظرفیت نامی ton/hr 68 و فشار 30 بار و عمر مفید25 سال، با استفاده از فرمول ها و جداول موجود هزینه در دو حالت به صورت پکیج000,340,2 یورو و به صورت تحویل در کارخانه و نصب آن در محل معادل 000,390,3 یورو  برآورد گردید (17)، هم چنین بر اساس استعلام انجام شده  از شرکت صنایع آذر آب که فعالیت آن در خصوص ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات صنعتی می باشد، هزینه خرید بویلر مذکور 727000 3 یورو اعلام گردید(18).

 

 

جدول2- اطلاعات فنی ورودی به Proform

Table 2 – Technical information as input to Proform

نوع سوخت مصرفی بویلر

راندمان بویلر قدیمی

راندمان بویلرجدید

میزان انرژی مصرفی بویلر قدیم(GJ)

میزان انرژی مصرفی بویلر جدید(GJ)

طول عمر بویلر(سال)

دوره استهلاک(سال)

گاز طبیعی

3/68%

90%

988000

750000

25

20

 

جدول 3 - اطلاعات مالی و اقتصادی ورودی به Proform

Table 3 – Financial and economic information as input to Proform

نرخ تنزیل

نرخ مالیات بر درآمد

نرخ

تورم

نرخ رشد سالیانه قیمت گاز طبیعی

هزینه هر واحدمصرف گاز طبیعی(GJ/ریال)

هزینه سرمایه گذاری اولیه بویلر(ریال)

هزینه نگه داری و راه اندازی بویلر جدید(Year/Rial)

هزینه تعمیرات و نگه داری سالیانه بویلر قدیم(Year/Rial)

16%

15%

2/20%

6/5%

4207

,000000,000,52

7،903،688،280

1،407،000،000

 


1 یورو=13745 ریال

در ادامه به منظور دستیابی به نتایج بهتر،بر اساس ارزش اعتبار کربن در بازارهای جهانی سه سناریوی B, A  وC در راستای بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک برای اجرای پروژه مذکور در نظر گرفته شده است.


 

جدول 4 - تحلیل سناریویی بر اساس ارزش اعتبار کربن در بانک جهانی

Table 4 – Scenario analysis based on cabon credit value in World Bank

سناریو

ارزش اعتبار کاهش هر تن CO2معادل

نرخ رشد قیمت(%)

سناریو یA

10 دلار به ازای کاهش هر تن CO2 معادل

15%

سناریو یB

15 دلار به ازای کاهش هر تن CO2 معادل

15%

سناریو یC

20 دلار به ازای کاهش هر تن CO2 معادل

20%


 

 

همان گونه که در جدول (4) مشاهده می گردد، ارزش اعتبار کاهش هر تن CO2 معادل در سناریوی  Aمعادل 10 دلار،سناریوی B معادل 15 دلار و سناریوی C معادل 20 دلار به ازای کاهش هر تن CO2 معادل در نظر گرفته شده است. در سناریوهای A و B درصد رشد قیمت آن معادل 15% و در سناریوی C  این مقدار برابر 20% بیان گردیده است. هم چنین در صورتی که هیچ گونه اقدامی جهت فروش اعتبار کربن صورت نپذیرد، مورد مذکور با سه سناریویB, A  وC مورد مقایسه قرار گرفته است.با استفاده از این نرم افزار کلیه محاسبات به صورت دینامیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است، لذا ارزش هزینه های مختلف انرژی بر اساس پول رایج، نرخ ارز و نرخ تنزیل برآورد گردیده است .

نتایج و بحث

نرم افزار  Proform به منظور  ارزیابی اجرایی پروژه هایی شامل استفاده از انرژی های پاک، اجرای پروژه های بهبود راندمان که منجر به کاهش مصرف انرژی الکتریکی یا مصرف سوخت های فسیلی می گردد و پروژه های جایگزینی سوخت مورد استفاده قرار می گیرد (19).  با وارد کردن داده های مورد نیاز در نرم افزار، نتایج حاصل از ارزیابی فنی-  اقتصادی و زیست محیطی جایگزینی بویلر قدیمی با بویلر جدید با راندمان بالا در سه بخش فنی - اقتصادی و زیست محیطی محاسبه گردیده است.

نتایج امکان سنجی فنی اجرای طرح

در نتیجه اجرای پروژه (جایگزینی بویلر قدیمی) حدود GJ/year  544،000 مصرف گاز طبیعی کاهش می یابد که این میزان در طــول مدت اجرای پروژه (25 سال)  به GJ13،607،000 می رسد.

جدول 5- نتایج فنی کاهش مصرف سوخت

Figure 5 – Technical results of fuel consumption reduction

 

میانگین سالانه

کل پروژه

واحد

کاهش مصرف سوخت

544

13,607

GJ000

 

 

 

نتایج امکان سنجی اقتصادی اجرای طرح

پارامترهای مهم اقتصادی بر اساس سناریوهای مختلف با یک دیگر مقایسه گردیده اند، لازم به ذکر است، در صورتی که نرخ داخلی بازگشت سرمایه (IRR)[13] از نرخ تنزیل بزرگ تر باشد، اقدامات جایگزینی بویلر جدید با بویلر قدیمی درطول مدت زمان اجرای پروژه مقرون به صرفه می باشد.در صورت اجرای پروژه مذکور در کارخانه نیشکر هفت تپه با توجه به قیمت های مختلف روز  اعتبارات کربن در بازارهای بین المللی سه سناریو برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است و نتایج حاصل از اجرای این سه سناریو، با حالتی که پروژه بدون بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک اجرا شود، مقایسه گردیده است.

 

 

 

 

 


جدول6- آنالیز مالی برای سناریو های  A،B وC بر اس نتایج  Proform

Table 6- Financial analysis for A, B and C scenarios based on Proform results

   

سناریو

زمان بازگشت سرمایه

قبل از مالیات

نرخ داخلی بازگشت سرمایه (IRR)

بعد از مالیات

نرخ داخلی بازگشت سرمایه(IRR)

ارزش خالص کنونی(NPV)

ارزش خالص کنونی(NPV)

سال

US $

%

US $

%

A : ارزش اعتبار کاهش هر تن CO2 ،10 دلار با رشد قیمت15%

2/4

6,578,000

28/41

5,661,000

26/53

B: ارزش اعتبار کاهش هر تن CO2 ، 15 دلاربا رشد قیمت15%

7/3

9,549,000

32/33

8,633 ,000

30/50

C : ارزش اعتبار کاهش هر تن CO2 ،20دلاربا رشد قیمت20%

3/3

21,000,000

39/18

20,083 ,000

37/59

بدون فروش اعتبار کربن

3/5

1,273,000

19/64

357 ,000

17/05

 

10015ریال= 1 دلار

با انجام آنالیز مالی برای سناریوهای مختلف مطابق با جدول(6)، نتایج ذیل حاصل می گردد.

1-      سناریویA  (اعتبار کربن برابر 10 دلار به ازای کاهش هر تن CO2 معادل)

قیمت 10 دلار به ازای کاهش هر تن CO2معادل با توجه به بازار عرضه و تقاضای کربن برای CERs [14]پروژه های CDM که اعتبار آن ها اساساً توسط سرمایه گذار خارجی خریداری

می شود، در نظر گرفته شده است. در این سناریو کل هزینه سرمایه گذاری و هم چنین نصب و راه اندازی بویلر جدید و جایگزینی آن با بویلر قدیمی در کم تر از 5 سال(2/4سال) بازگشت نموده و همچنین در حالت بدون در نظر گرفتن مالیات، میزان ارزش خالص کنونی (NPV)[15]حدود 6,578,000 دلار تخمین زده شده که با توجه به این که نرخ داخلی بازگشت سرمایه (IRR) حدود 41/28 درصد بدست آمده و پس از اعمال مالیات، ارزش خالص کنونی  5,661,000 دلار و نرخ داخلی بازگشت سرمایه  53/26درصد  می گردد،  اجرای پروژه با توجه به نرخ داخلی بازگشت سرمایه در حد پایین  و اعتبار کربن صرفه اقتصادی کم تری دارد .

2-سناریوی(اعتبار کربن برابر 15 دلار به ازای کاهش هر تن CO2 معادل)

قیمت 15دلار به ازای کاهش هر تن CO2 معادل با توجه به بازار عرضه و تقاضای کربن برای CERs  پروژه های CDM  که پس از تقبل برخی از ریسک ها و هزینه ها توسط کشور میزبان و برخی توسط سرمایه گذار خارجی به صورت توافقی حاصل می گردد، در نظر گرفته شده است. در این سناریو زمان بازگشت سرمایه کم تر از 4 سال(7/3 سال ) بوده و در حالت بدون در نظر گرفتن مالیات، ارزش خالص کنونی برابر 9,549,000  دلار و نرخ داخلی بازگشت 33/32درصد می باشد و با در نظر گرفتن مالیات، ارزش خالص کنونی 8,633,000 دلار و نرخ داخلی بازگشت سرمایه  50/30درصد خواهد بود . در این سناریو با توجه به بالا رفتن نرخ داخلی بازگشت سرمایه سود آوری ناشی از به کارگیری مکانیسم توسعه پاک بر مبنای قیمت 15 دلار به ازای کاهش هر تن CO2 معادل بهبود یافته است. از آنجایی که  در سناریوهای AوB  نرخ داخلی بازگشت سرمایه بزرگ تر از نرخ تنزیل (16درصد) می باشد، هر دو سناریو مقرون به صرفه می باشند. امکان پذیری اجرای پروژه با  قیمت بالاتر اعتبارکربن در بازارهای جهانی، در سناریوی C مورد بررسی قرار گرفته است.

3- سناریوی(اعتبار کربن برابر 20 دلار به ازای هر تن کاهش CO2معادل)

قیمت 20 دلار به ازای کاهش هر تن CO2  معادل با توجه به بازار عرضه و تقاضای کربن برای CERs پروژه های CDM  که به صورت Secondary CERs در بورس کربن خرید و فروش می شوند،در نظر گرفته شده است که در این صورت کشور میزبان می تواند با تقبل ریسک ها و هزینه ها ، اعتبار پروژه را به عنوان Unilateral CDM نزدیک به قیمت Secondary CERs مستقیماً عرضه نماید. در این سناریو با توجه به بالا بودن قیمت اعتبارکربن زمان بازگشت سرمایه 3/3 سال تخمین زده شده است. بدون اعمال مالیات، ارزش خالص کنونی 21,000,000 دلار و نرخ داخلی بازگشت سرمایه18/39 درصد و پس از اعمال مالیات ارزش خالص کنونی 20,083,000 دلار و نرخ داخلی بازگشت سرمایه معادل 59/37 درصد خواهد بود . بنابراین به دلیل قابل قبول بودن نرخ داخلی بازگشت سرمایه و نیز کمتر شدن زمان بازگشت سرمایه در مقایسه با دو سناریوی قبلی، این سناریو به عنوان سناریوی قابل قبول در اجرای پروژه مذکور و بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک مد نظر قرار گرفته است.

در سطر آخر جدول (6)موردی با عنوان بدون فروش ارزش اعتبار کاهش CO2 معادل مشاهده می شود و منظور آن است که هیچ گونه درآمد و سودی از فروش اعتبار کربن بدست نیاید و تنها از طریق کاهش مصرف سوخت ناشی از افزایش راندمان و در نتیجه صرفه جویی انرژی هزینه ها جبران گردد. در صورتی که از مکانیسم توسعه پاک در قالب سناریویA,B وC استفاده نشود، نرخ داخلی بازگشت سرمایه کم تر از 6 سال خواهد بود که با توجه به پایین بودن نرخ داخلی بازگشت سرمایه (6/19درصد) اجرای این پروژه چندان مقرون به صرفه نخواهد بود.

از آنجایی که هدف از انجام این پروژه ،سود آوری بر اساس کاهش میزان مصرف سوخت فسیلی و فروش اعتبار کربن ناشی از کاهش انتشار آلاینده ها به ویژه CO2 بر اساس مکانیسم توسعه پاک می باشد، بنابراین توصیه می گردد این پروژه با بهره گیری از سناریوی C که در آن میزان نرخ داخلی بازگشت سرمایه بیش از مقدار مشابه آن در دو سناریوی دیگر است، انجام گردد.

نتایج  امکان سنجی اقتصادی- زیست محیطی

در نتیجه اجرای پروژه جایگزینی بویلر با راندمان بالاتر به جای یکی از بویلرهای قدیمی کارخانه نیشکر هفت تپه مطابق جدول(7)، سالانه حدود 30,534 تن CO2 معادل، تولید گازهای گلخانه ای  کاهش می یابد که این مقدار در طول مدت اجرای این پروژه (25 سال) بمیزان763,353 تن بر آورد گردیده است. این میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با توجه به اثرات سوء گرمایش جهانی مقرون به صــرفه بودن بهره گیری ازمکانیسم توسعه پاک در قالب سناریوی C را که در بخش نتایج اقتصادی مــورد بررسی قــرار گــرفت، تأیید می نماید.

 

نتایج امکان سنجی اقتصادی اجرای طرح

پارامترهای مهم اقتصادی بر اساس سناریوهای مختلف با یک دیگر مقایسه گردیده اند. لازم به ذکر است، در صورتیکه نرخ داخلی بازگشت سرمایه (IRR)[16] از نرخ تنزیل بزرگ تر باشد، اقدامات جایگزینی بویلر جدید با بویلر قدیمی درطول مدت زمان اجرای پروژه مقرون به صرفه می باشد. در صورت اجرای پروژه مذکور در کارخانه نیشکر هفت تپه با توجه به قیمت های مختلف روز  اعتبارات کربن در بازارهای بین المللی سه سناریو برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است و نتایج حاصل از اجرای این سه سناریو، با حالتی که پروژه بدون بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک اجرا شود،  مقایسه گردیده است.

 

جدول7 - میزان کاهش انتشار متوسط سالیانه و مجموع کاهش CO2معادل گازهای گلخانه ای در طول

 انجام پروژه (25 سال)

Table 7- Annual average and total amounts of CO2 equivalent emission reduction during

Project implementation (25 years)

آلاینده ها

میانگین سالانه(Tone)

کل پروژه (Tone)

CO2معادل کل گازهای گلخانه ای معادل

34305

763353

 


مقایسه ارزش خالص کنونی در سناریوهای مختلف

 

ارزش خالص کنونی در کلیه سناریو های فوق الذکر به صورت نمودارهای ستونی در طی 25 سال طول عمر اجرای پروژه با یکدیگر مقایسه گردیده اند  که با توجه به شکل(3) ، سناریوی C در مقایسه با سایر سناریو ها از ارزش خالص کنونی بالاتری برخوردار است.


 

 

 

شکل3- مقایسه میزان ارزش خالص کنونی در سناریوهای مختلف قبل وبعد از مالیات

بر اساس نتایج Proform

Figure 3- Comparison of Net Present Values in various scenarios before and after tax, based on Proform results

 

 

شکل4- میزان کاهش انتشار CO2 معادل در بازه زمانی 25 سال اجرایپروژه

Figure 4- CO2 equivalent emission reduction during 25 years project implementation


همان طور که در در شکل(4) ملاحظه می گردد، میزان کاهش انتشار CO2 معادل با گذشت زمان بیش تر می شود و هر سال که از زمان اجرای پروژه می گذرد میزان بیشتری از انتشار  CO2  معادل کاهش می یابد.

 نتیجه گیری                                       

در جدول (8) میزان درآمد حاصل از فروش ارزش اعتبار کاهش انتشارCO2 در سه سناریوی A،B وC به صورت سالانه مشخص شده است. همان گونه که مشاهده می گردد، چنان چه در سال صفر (شروع انجام پروژه)، سرمایه گذاری اولیه برابر000,537,5 دلار برای انجام پروژه جایگزینی بویلر قدیمی صورت پذیرد، در سال بعد (سال اول) در سناریوی A به میزان 1220 دلار، در سناریوی B به میزان 1373  دلار و در سناریوی C به میزان 1525 دلار سود ناشی از فروش اعتبارات کربن  بدست می آید. به همین ترتیب در سال های آتی نیز در طول مدت زمان اجرای پروژه (25 سال) میزان سود آوری سالانه در این جدول با یک دیگر مقایسه گردیده اند. در واقع مجموع سودهای سالانه حاصل طی 25 سال اجرای پروژه، همان ارزش خالص کنونی به دست آمده در سناریوهای مذکور می باشد. نتایج نشان می دهدکه با تعویض بویلر قدیمی و سرمایه گذاری به میزان3727,000یورو می توان به میزان 13,607,000  گیگاژول در مصرف سوخت گاز طبیعی صرفه جویی نمود و به میزان763,353 تن  CO2 معادل، انتشار گازهای گلخانه ای  را کاهش داد.

محدود بودن منابع سوخت فسیلى، افزایش بى رویه مصرف انرژى و به تبع آن افزایش فزاینده گازهاى گلخانه اى و گسترش آلودگى محیط زیست سبب شده که موضوع کاهش مصرف انرژى و بهینه سازى آن از اولویت هاى اساسى در بخش انرژى کشور محسوب شود. لزوم ارزیابی فرصت های موجود در پروتکل کیوتو جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (GHGs) در صنعت قند و کمک به توسعه پایدار کشور و ایجاد بستر مناسب به منظور بهره مندی  از این فرصت ها و استفاده هر چه بیشتر از منافع این مکانیسم، بیش از پیش ضروری بنظر می رسد. با توجه به آن که اجرای پروژه های کاهش انتشار در صنعت از جمله صنعت قند پر هزینه بوده و نیازمند جذب  فن آوری  پیشرفته می باشد، منافع استفاده از مکانیسم توسعه پاک ((CDM قابل توجه است. لذا با توجه به  شدت بالای مصرف انرژی و راندمان پایین بویلرهای کارخانه نیشکر هفت تپه، ضرورت کاهش مصرف انرژی به وسیله جایگزینی بویلر قدیمی و در قالب پروژه مکانیسم توسعه پاک برای کاهش انتشار آلاینده ها در نتیجه کاهش اثر گلخانه ای توجیه پذیر می باشد.

پیشنهاد می گردد در راستای بهره گیری از تسهیلات مکانیسم توسعه پاک و در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و جهت نیل به اهداف توسعه پایدار، بررسی امکان سنجی بهره گیری از این مکانیسم برای کلیه صنایع انرژی بر به ویژه صنایع قند و شکر کشور با سهم بالای مصرف انرژی در میان سایر صنایع صورت پذیرد. در صورت اجرای پروژه های CDM در صنایع قند علاوه بر اینکه شدت انرژی به ازاء واحد تولید در صنعت قند کشور کاهش می یابد، موقعیت صنعت قند در سازمان تجارت جهانی(  (WTOتوان مند گردیده  و از سویی  کاهش انتشار GHGs و آزادسازی کوپن های مالیات بر کربن جهت تجارت جهانی را به همراه خواهد داشت.

 

 

جدول8- میزانسود سالیانه ناشی از فروش ارزش اعتبار کاهشCO2 در طی 25 سال زمان اجرای پروژه

بر اساس نتایجProform

Table 8- Anulal profit from selling CO2 emission reduction credit during 25 years project implementation based on proform results

(US$ 000)  میزان سود سالیانه

طول عمر پروژه

با فروش اعتبار کربن

(Scenario C)

با فروش اعتبار کربن (Scenario B)

با فروش اعتبار کربن (Scenario A)

بدون بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک

سال 0

( 5/537)

( 5,537)

( 5,537)

( 5,537)

سال1

1/525

 1/373

 1/220

 1/019

سال 2

1/660

 1/454

 1/279

 1/032

سال  3

1/820

 1/547

 1/345

 1/046

سال  4

2/011

 1/652

 1/420

 1/060

سال  5

 2/237

 1/771

 1/504

 1/075

سال  6

 2/506

 1/908

 1/601

 1/091

سال  7

 2/827

 2/063

 1/709

 1/108

سال 8

 3/209

 2/239

 1/833

 1/126

سال  9

 3/666

 2/441

 1/974

 1/144

سال  10

 4/211

 2/671

 2/134

 1/164

سال  11

 4/862

 2/933

 2/316

 1/185

سال  12

 5/640

 3/233

 2/523

 1/207

سال 13

 6/571

 3/576

 2/760

 1/231

سال  14

 7/685

 3/969

 3/029

 1/255

سال  15

 9/017

 4/417

 3/337

 1/281

سال  16

 10/613

 4/931

 3/689

 1/309

سال  17

 12/524

 5/519

 4/090

 1/338

سال  18

 14/813

 6/193

 4/550

 1/369

سال 19

 17/555

 6/964

 5/075

 1/401

سال  20

 20/841

 7/849

 5/676

 1/435

سال 21

 24/779

 8/863

 6/364

 1/471

سال  22

 29/499

 10/025

 7/152

 1/509

سال 23

 35/158

 11/358

 8/054

 1/550

سال  24

 41/944

 12/888

 9/088

 1/592

سال  25

 50/080

 14/643

 10/273

 1/637

 

 

تقدیر و تشکر

 

این تحقیق با حمایت مالی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام شده است که بدینوسیله نویسندگان این مقاله از هیات مدیره، مدیر عامل و ریاست پژوهش و توسعه این شرکت صمیمانه تقدیر و تشکر می نماید، هم چنین از راهنمایی های ارزنده آقای مهندس عرب مشاور صنعت این پروژه و خانم مهندس وحیدی نیا  قدردانی می گردد.

 

منابع

 1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).2001.Climate Change 2001: The Scientific Basis, Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the IPCC. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Thornley, D., 2008. Climate Change: Man made Carbon Dioxide Emissions to Blame. )www.TexasPolicy.com(
 3. Michaelowa. A., Michaelowa. K., 2007. Dose Climate Policy Promote Development? .Climatic Change .84: 1-4.
 4. Boyd, E., Corbera ,E.,Estrada, M. 2008.UNFCCC Negotiations (Pre-Kyoto to COP-9): What the Process Says about the Politics of CDM-Sinks .Int Environmental Agreements
 5. Department of Environment., UNDP.2003. Iran’s  Initial National Communication to UNFCCC .National Climate Change Office at the Department Of Environment .Tehran, 206p
 6. UNDP., 2006.An Assessment of Progress with Establishing the Clean Development Mechanism .United Nations Development Program(UNDP).pp1-164
 7. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی.1388.حکایت تهیه شکر از نی. معاونت بهره برداری صنعتpdf..(www.sugarcane.ir)
  1. Food and Agricultural Organization of United Nations, 2008. Economic And Social Department: The Statistical Devision
  2. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت .1386.کارنامه عملکرد بخش صنعت.
  3. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت . 1384 .ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در کارخانه قند هفت تپه.گزارش شماره 1و 2.
  4. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت. 1383. تدوین استاندارد مصرف انرژی در صنعت قند و شکر.گزارش شماره1،2،3
   1. Avami,Akram., Farahmandpour, Bahram and Satari, Sourena, 2007.Energy Conservation Opportunities:Sugar industry in Iran .Proceeding of the WSEAS int.Conference on Energy Saving, Environmental Education,14-16 October, 2007, Farance,Arcachon,pp120-126
   2. Borghei, A., Karimi, M., Rajabi Pour, A. and Tabatabaeefar, A., 2008. Energy Analysis of Sugarcan Production in Plant Farms A Case Study in Debel Khazai Agro-Industry in Iran.American-Eurasian. 4(2):165-171.
   3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، شهریور 1388، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مردادماه ١٣٨٨
   4. معاونت فنی و حقوقی، دفترخدمات مالیاتی، 1388، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 حوزه تهران
   5. دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی. 1388. ترازنامه انرژی 1386. وزارت نیرو- معاونت امور برق وانرژی .تهران
   6. ترجمه امین الله، اسکندری، الن چاول، جی. فورنیر، سی. رایم بولت، 1385، برآورد قیمت دستگاه ها و تجهیزات صنایع پالایش، گاز و پتروشیمی، نشر: روزبهان، تعداد صفحه: 160
   7. شرکت صنایع آذر آب، 1388، پیشنهاد مالی اولیه بویلر
    1. Golove, W., 2003. ProForm: A Tool for Pre-Feasibility Analysis of Renewable Energy and Energy Efficiency Projects. Berkeley Lab

 

 


 


 1- کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2*- (مسوول مکاتبات): دانشیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

[3]- استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4- استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس

1- M.Sc. in Environmental Science, Faculty of Natural Resource, University of Tehran

2- Associate Prof., Department of Environmental Engineering, Graduate School of  Environment and Energy,   Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran * ( Corresponding Author)

3- Professor, Natural Resource Faculty, University of Tehran

4- Assistant Prof., Mechanical Engineering Department, Islamic  Azad University, Pardis Branch

[9]- part per million

[10]- Emission Trading

[11]- Joint Implementation                                   

[12]- Clean Development Mechanism

[13]-I nternal Rate of Return

1- Certified Emission Reduction (CER)

2- Net Present Value

[16]-I nternal Rate of Return

 1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).2001.Climate Change 2001: The Scientific Basis, Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the IPCC. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Thornley, D., 2008. Climate Change: Man made Carbon Dioxide Emissions to Blame. )www.TexasPolicy.com(
 3. Michaelowa. A., Michaelowa. K., 2007. Dose Climate Policy Promote Development? .Climatic Change .84: 1-4.
 4. Boyd, E., Corbera ,E.,Estrada, M. 2008.UNFCCC Negotiations (Pre-Kyoto to COP-9): What the Process Says about the Politics of CDM-Sinks .Int Environmental Agreements
 5. Department of Environment., UNDP.2003. Iran’s  Initial National Communication to UNFCCC .National Climate Change Office at the Department Of Environment .Tehran, 206p
 6. UNDP., 2006.An Assessment of Progress with Establishing the Clean Development Mechanism .United Nations Development Program(UNDP).pp1-164
 7. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی.1388.حکایت تهیه شکر از نی. معاونت بهره برداری صنعتpdf..(www.sugarcane.ir)
  1. Food and Agricultural Organization of United Nations, 2008. Economic And Social Department: The Statistical Devision
  2. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت .1386.کارنامه عملکرد بخش صنعت.
  3. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت . 1384 .ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در کارخانه قند هفت تپه.گزارش شماره 1و 2.
  4. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت. 1383. تدوین استاندارد مصرف انرژی در صنعت قند و شکر.گزارش شماره1،2،3
   1. Avami,Akram., Farahmandpour, Bahram and Satari, Sourena, 2007.Energy Conservation Opportunities:Sugar industry in Iran .Proceeding of the WSEAS int.Conference on Energy Saving, Environmental Education,14-16 October, 2007, Farance,Arcachon,pp120-126
   2. Borghei, A., Karimi, M., Rajabi Pour, A. and Tabatabaeefar, A., 2008. Energy Analysis of Sugarcan Production in Plant Farms A Case Study in Debel Khazai Agro-Industry in Iran.American-Eurasian. 4(2):165-171.
   3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، شهریور 1388، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مردادماه ١٣٨٨
   4. معاونت فنی و حقوقی، دفترخدمات مالیاتی، 1388، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 حوزه تهران
   5. دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی. 1388. ترازنامه انرژی 1386. وزارت نیرو- معاونت امور برق وانرژی .تهران
   6. ترجمه امین الله، اسکندری، الن چاول، جی. فورنیر، سی. رایم بولت، 1385، برآورد قیمت دستگاه ها و تجهیزات صنایع پالایش، گاز و پتروشیمی، نشر: روزبهان، تعداد صفحه: 160
   7. شرکت صنایع آذر آب، 1388، پیشنهاد مالی اولیه بویلر
    1. Golove, W., 2003. ProForm: A Tool for Pre-Feasibility Analysis of Renewable Energy and Energy Efficiency Projects. Berkeley Lab