طراحی یک مدل مبتنی بر پایداری اقلیمی به منظور طراحی فضاهای آموزشی "در اقلیم معتدل و مرطوب ایران، رشت"

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد همدان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.

چکیده

بحران انرژی و سوختهای فسیلی، آلودگی‌های زیست محیطی و گرم شدن زمین، بشر را در شرایطی قرار داده که باعث گردیده عصر پایداری آغاز شود و معماری شاهد تغییرات فراوانی در جهت بهبود بخشیدن به این اوضاع گردد. به علت اینکه قسمت اعظم مصرف انرژی جهان در بخش معماری در این حوزه به مصرف می رسد نقش معماری در التیام بخشیدن به این شرایط برجسته میباشد.

فرض این مقاله بر این باور شکل گرفته است تا با طراحی بهینه و ایجاد یک الگو راه‌ حلی برای کاهش مصرف انرژی و طرح های همساز با محیط و ساختمان‌های پایدار پیدا کند. از آنجا که یکی از پر مصرف ترین فضاها در شاخصه مصرف انرژی، فضاهای آموزشی می‌باشد، پژوهش حاضر تمرکز خود را بر مدارس قرار می‌دهد.

در این مقاله ابتدا با تحلیل معماری بومی منطقه و20 نمونه از مدارس پایدار، معیار هایی جهت طراحی ساختمانهای آموزشی استخراج گردید و در طراحی مورد استفاده قرار گرفت. در گام بعد جهت توسعه مدلی درمحیطی واقعی این معیار ها به وسیله نرم افزار Design Builder شبیه سازی شد.

نتایج نشان میدهد که مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی اقلیم معتدل و مرطوب به خاطر توجه نکردن به همه جوانب در طراحی از جمله اقلیم، مصالح، کنترل انرژی و ... بسیار زیاد میباشد. با توجه به بحران انرژی و افزایش جمعیت و نیاز به مصرف انرژی، اگر در طراحی یک بنا دقت شود میتوان از طریق طراحی معماری متناسب با اقلیم از جمله استفاده از فرم و جهت گیری مناسب برای بنا، بهره گیری از انرژی های طبیعی و بکار بردن روشهای برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، تاثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف بی رویه انرژی داشت. و با کاربرد مناسب مصالح و کاهش مصرف انرژی گرمایشی در ساختمان میزان تولید گازهای مضر و گازهای گلخانه ای را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات