ارزیابی آلودگی خاک‌های اطراف کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک به عناصر آلومینیوم، آهن، منگنز و سرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه زنجان

2 استاد دانشگاه زنجان

3 استادیار دانشگاه زنجان

چکیده

زمینه و هدف : با صنعتی شدن شهرها و افزایش تعداد کارخانجات، آلودگی خاک رو به گسترش و یکی از مشکلات زیست محیطی قرن حاضر به حساب می‌آید. با توجه به اهمیت شهر اراک از نظر فعالیت‌های صنعتی، هدف این پژوهش، بررسی شدت آلودگی خاک به عناصر فلزی در اطراف کارخانه آلومینیوم‌سازی این شهر می‌باشد.
روش بررسی: ده نمونه مرکب خاک از عمق صفر تا 15 سانتی‌متری و در دو جهت شمال شرقی و شمال غربی تا شعاع 5 کیلومتری از کارخانه برداشته شد. جهت اندازه‌گیری شدت آلودگی خاک به عناصر فلزی غلظت‌های کل عناصر آلومینیوم، آهن، منگنز و سرب در نمونه‌های خاک پس از عصاره‌گیری با اسید توسط دستگاهICP تعیین گردیدند. جهت برآورد شدت آلودگی از ضریب و درجه آلودگی، شاخص ژئو‌انباشت و ضریب غنی‌شدگی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شدت آلودگی خاک به عناصرآلومینیوم، آهن، منگنز و سرب در جهت شمال غربی کارخانه بیشتر از جهت شمال شرقی بوده و مقدار این عناصر به ترتیب برابر با41316/5، 23282/1، 567/138 و 71/0375 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک اندازه‌گیری گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس شاخص ضریب آلودگی، شدت آلودگی خاک‌های منطقه در جهت شمال شرقی به عنصر آلومینیوم قابل توجه و به عناصر آهن، منگنز و سرب، در حد متوسط بود که نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک باعث آلودگی خاک منطقه به عناصر فلزی در حد متوسط شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات