ارزیابی توان محیط زیست برای انتخاب ساختگاه نیروگاه هسته‌ای با ترکیب منطق بولین- فازی (مطالعه موردی: منطقه سحرخیز استان گیلان)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست از دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: ارزیابی توان محیط زیست برای انتخاب ساختگاه نیروگاه هسته ای با رعایت الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و در چهارچوب اصول آمایش سرزمین از عوامل بسیار مهم برای دستیابی به توسعه پایدار است. ارزیابی دقیق توان محیط زیست باعث استقرار مناسب نیروگاه هسته ای در مناطق ساحلی مطابق با ملاحظات اکولوژیک و اجتماعی- اقتصادی خواهد شد. هدف از این پژوهش ارزیابی توان محیط زیست برای انتخاب ساختگاه نیروگاه هسته ای در منطقه سحرخیز استان گیلان با استفاده از روش ترکیب منطق بولین- فازی برپایه ترکیب خطی وزن دار در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی است.
روش بررسی: ابتدا با بررسی منابع آژانس بین المللی انرژی اتمی، معیارهای انتخاب ساختگاه نیروگاه هسته ای مشخص گردید. سپس کلیه لایه های اکولوژیک و اجتماعی- اقتصادی وارد محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی شد و استانداردسازی لایه ها صورت گرفت. در مرحله بعد از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برپایه مقایسه زوجی برای وزن دهی لایه ها استفاده گردید. در نهایت کلیه لایه های اکولوژیک و اجتماعی- اقتصادی از طریق ترکیب منطق بولین- فازی برپایه روش ترکیب خطی وزن دار تلفیق شدند.
یافته ها: پس از تلفیق لایه های اکولوژیک و اجتماعی- اقتصادی با استفاده ترکیب منطق بولین- فازی برپایه روش ترکیب خطی وزن دار، مشخص شد که کل منطقه سحرخیز استان گیلان برای انتخاب ساختگاه نیروگاه هسته ای نامناسب است.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بر طبق الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و کمیسیون نظارت هسته ای آمریکا جهت ارزیابی توان محیط زیست برای انتخاب ساختگاه نیروگاه هسته ای در منطقه سحرخیز استان گیلان، روش ترکیب منطق بولین- فازی برپایه ترکیب خطی وزن دار دارای انعطاف پذیری و دقت بالاتری در مقایسه با روش منطق بولین خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات