بررسی توزیع مکانی منیزیم در خاکهای بکر سطحی و عمقی شهرستان ملایر، استان همدان

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 ریاست علوم پایه

3 استادیار

4 دانشیار

چکیده

منیزیم از عناصر مورد نیاز گیاه و جزء عناصر ضروری محسوب می‌شود. مقدار منیزیم در خاکها تابع اقلیم، سنگ مادر و بافت خاک است. این مطالعه با هدف بررسی توزیع مکانی منیزیم در خاکهای بکر سطحی و عمقی شهرستان ملایر صورت گرفت. تعداد 24 نمونه از خاک سطحی (50-0 سانتیمتر) و خاک عمقی (150-50 سانتیمتر) جمع‌آوری و غلظت منیزیم کل با استفاده از دستگاه نشر اتمی قرائت شد. با استفاده از روش وزن‌دهی عکس فاصله، نقشه توزیع مکانی منیزیم ترسیم گردید. نتایج تعیین همبستگی بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های خاک با میانگین غلظت تجمع یافته منیزیم در خاکهای سطحی و عمقی، بیانگر عدم همبستگی بین پارامترها با غلظت تجمع یافته عنصر مورد مطالعه است البته به غیر از درصد رس که همبستگی متوسط معناداری، با غلظت منیزیم سطحی (*577/0) و منیزیم عمقی (*586/0) نشان داد. نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه مشخص می‌کند که قسمت‌های شمال شرقی، مرکز و جنوب شرقی منطقه به طور عمده تحت تأثیر مواد مادری از جنس سنگ بسترهای رسوبی، آذرین و دگرگونی می‌باشند. همچنین نتایج مقایسه تغییرات میانگین غلظت منیزیم در خاکهای سطحی و عمقی، بیانگر فقدان اختلاف معنادار است (05/0P>). یافته‌ها نشان داد که میانگین غلظت منیزیم کل سطحی و عمقی به ترتیب برابر با (92/0) و (91/0) گرم بر کیلوگرم می‌باشد. نتایج مقایسه میانگین غلظت منیزیم در خاکهای سطحی و عمقی با استانداردها، بیانگر آن است که میانگین غلظت منیزیم در خاکهای سطحی و عمقی کمتر از حد استاندارد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات