مدلسازی پراکنش بالقوه شوکا(Capreolus Capreolus ) در استان کرمانشاه با استفاده الگوریتم آنتروپی بیشینه(MaxEnt)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط زیست

2 کارشناس ارشد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

3 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- علوم آبخیزداری

4 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- علوم محیط زیست

چکیده

زمینه و هدف: تعیین مطلوبیت زیستگاه گونه ها یکی از اصلی ترین ارکان مدیریت حیات وحش محسوب می شود. شوکا (Capreolus Capreolus) یکی از سه گونه گوزن بومی ایران است که در نوار خزری شمال کشور، در غرب نیز در استان کرمانشاه در منطقه بوزین و مرخیل و محدوده پیرامون آن پراکنش دارد. هدف از این مطالعه مدلسازی پراکنش بالقوه شوکا در استان کرمانشاه با استفاده از روش MaxEnt است.
روش بررسی: در این مطالعه از هشت متغیر شامل ارتفاع، متوسط دما، متوسط بارش، تیپ پوشش گیاهی، شاخص تراکم پوشش گیاهی، فاصله از رودخانه، فاصله از مناطق مسکونی و کاربری اراضی به منظور پیش بینی پراکنش گونه استفاده گردید. نقاط حضور به داده‌های تعلیمی (training data) و داده‌های آزمون (test data) تقسیم شدند.
یافته ها: نتایج میانگین پیش بینی حاصل از 10 اجرای مدل نشان داد که مدل در پیش‌بینی پراکنش احتمالی گونه موفق بوده (AUC=0/95) و در تمام حد آستانه‌ها دارای تفاوت معناداری با مدل تصادفی است(001/0Pvalue

کلیدواژه‌ها

موضوعات