بهینه سازی در تولید بیودیزل از دانه ی کلزا به روش میدان الکتریکی پالسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی - دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/دانشگاه گیلان

چکیده

زمینه و هدف: بیودیزل سوخت مشتق شده از منابع تجدیدپذیری همچون دانه‌های روغنی خوراکی و غیر خوراکی است. بر خلاف روش مرسوم تولید بیودیزل، جهت ساده سازی فرایند و کاهش هزینه‌های تولید میتوان ترانس استریفیکاسیون را مستقیما و بدون استخراج اولیه بر دانه‌های روغنی انجام داد.
روش بررسی: در این پژوهش بررسی تولید بیودیزل به روش میدان الکتریکی پالسی و اثرات آن بر بازده جرمی تولید استر در استخراج واکنشی دانه کلزا خرد شده در نسبت بهینه متانول به روغن و غلظت کاتالیست مورد بحث قرار گرفته است. بازده جرمی استر در فرایندهای با میدان و بدون میدان مقایسه شده است.
یافته ها: نسبت بهینه متانول به روغن 475:1 و غلظت کاتالیست 0.1 mol NaOH/kg methanol بدست آمده و با استفاده از روش پیش آماده سازی میدان الکتریکی پالسی، بازده جرمی بیودیزل در استخراج واکنشی در دمای ملایم افزایش یافته و تنها در 1 دقیقه به بیش از %76 رسید. همچنین بررسی های اثر شدت میدان نشان داده که استفاده از میدان kV/cm 7 موجب افزایش %5/58-9 درصدی بازده جرمی و افزایش حدودا 1 درصدی میزان تبدیل نسبت به نمونه بدون میدان در دمای ملایم و اندازه ذره 1200-300 میکرون شده است. بررسی پارامترهای موثر در فرایند نشان میدهد افزایش فرکانس و تعداد پالس، دما و اندازه ذره منجر به افزایش بازده جرمی تولید بیودیزل میشود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که میتوان از میدان الکتریکی پالسی به عنوان روشی مطلوب جهت تولید و بهینه نمودن بازده فرایند استخراج تحت شرایط دمایی پایین بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات