ارزیابی توان توسعه گردشگری با روش ارزیابی چند معیاره و منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری شاندیز- خراسان رضوی)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

یکی از راهکارهای اساسی جهت به حداقل رساندن آثار منفی و تقویت آثار مثبت توسعه، برنامه‌ریزی استفاده از سرزمین با در نظر گرفتن استعداد طبیعی منطقه برای کاربری مورد نظر است. توسعه گردشگری هم گام با توان محیط‌زیستی سرزمین به عنوان یک ابزار و راهکار اثر بخش، نقش اساسی در توسعه پایدار، ارتقای سطح زندگی جوامع انسانی و حفظ تعادل طبیعی ایفا می‌نماید. ارزیابی چند معیاره یک روش عمومی برای ارزیابی و جمع‌بندی بسیاری از معیارهاست. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه‌ای از روش ارزیابی چند معیاره، به نام روش ترکیب خطی وزن داده شده با به کارگیری فن‌آوری GIS، به ارزیابی توان منطقه برای توسعه گردشگری پرداخته است. با توجه به تاثیر معیارهای گوناگون در ارزیابی توان توسعه گردشگری، تعدادی از معیارهای کلیدی و شاخص در متن روش ارزیابی چند معیاره با توجه به مدل اکولوژیکی توریسم و توسعه روستایی و شهری و ویژگی‌های محیط مورد مطالعه معرفی و سپس تمام نقشه‌ها بر اساس نظر کارشناسی، مدل مخدوم و با استفاده از منطق فازی به فرمت رستری تبدیل گردید. با به کارگیری روش خطی وزن داده شده نقشه توان منطقه برای توسعه گردشگری در محدوده بین صفر تا 255 تهیه شد. با توجه به این که طرح‌های گردشگری متعددی در سالیان اخیر در این منطقه انجام گرفته یا در حال انجام است، پیشنهاد می‌گردد برای کاهش اثرات محیط‌زیستی توسعه گردشگری علاوه بر ارزیابی توان، ظرفیت برد منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد تا به توان توسعه پایدار را در بخش گردشگری این منطقه شاهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات