اثر جهانی شدن و فساد بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب حوزه‌ی منا

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2 دانشگاه غیرانتفاعی اشرفی اصفهانی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه جهانی شدن به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی بشر درآمده، که به دنبال صنعتی شدن جهان و پس از آن گسترش ارتباطات و فن‌آوری‌های همراه آن سرعتی چشمگیر پیدا کرده است.کشور‌های در‌حال توسعه، ممکن است دارای ویژگی‌های معینی همچون فساد، نبود زیر‌ساخت‌های مناسب، نااطمینانی، ریسک بالا و بی‌ثباتی قوانین باشند که در این بین فساد یک عامل بازدارنده جهانی شدن است. بنابراین بررسی عوامل اثر‌گذار بر محیط زیست، از جمله اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت با وجود فساد بر کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه از موضوعات مورد توجه در دهه‌های اخیر به شمار می آید. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهانی شدن با وجود فساد بالا بر کیفیت محیط زیست در کشور‌های منتخب حوزه‌ی منا در سال‌های 2014-1996 است.
مواد و روش ها: در این مقاله از پایه‌‌های نظری منحنی زیست‌ محیطی کوزنتس بر اساس مدل گروسمن و کروگر استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل از تکنیک اقتصاد سنجی پانل و نرم افزار Stata11 برای برای کشورهای منتخب حوزه منا (الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لیبی، لبنان، مالت، مراکش، عمان، عربستان، تونس و یمن) بهره گرفته شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج این تحقیق حاکی از آن است اثر جهانی شدن بر کیفیت زیست محیطی مثبت است. همچنین، اثر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری با وجود فساد بالا بر روی کیفیت محیط‌ زیست منفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات