بررسی اثرات زیست محیطی سد استقلال میناب درفازبهره برداری با تلفیق روش های ICOLD و Modified

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *- (مسوول مکاتبات): عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

3 کارشناس GIS شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سد استقلال میناب باحجم مخزن اولیه 350 میلیون مترمکعب و حجم مفید 270 میلیون مترمکعب ازنوع سدهای بتنی وزنی پایدار بوده و در4 کیلومتری شرق شهرستان میناب درطول جغرافیایی 57 درجه و 4 دقیقه و عرض جغرافیایی 27 درجه و 9 دقیقه برروی رودخانه میناب احداث شده است . این سد باهدف تأمین آب آشامیدنی شهرستان بندرعباس ، تأمین آب برای 14670 هکتاراراضی پایین دست درشهرستان میناب ، صنعت  ، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی درسال 1362 به بهره برداری رسید.
 روش بررسی: این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی ناشی ازبهره برداری سد استقلال به انجام رسیده است. پس ازجمع آوری اطلاعات پایه ، بازدید زمینی ازمحدوده مورد نظر و دریاچه سد فهرستی از منابع زیست محیطی تحت تأثیر تهیه گردید و پس از آن محدوده مطالعاتی در قالب محیط های بلافصل ، تحت اثر مستقیم و غیرمستقیم تعیین شد . سپس نقشه های مورد نیاز اعم از موقعیت حوضه ، ایستگاه ها ، پوشش گیاهی و ... درمحیط GIS تهیه شد. کارنمونه برداری از آب در دو فصل گرم و خشک، گرم و مرطوب انجام و تجزیه و تحلیل نمونه های آب انجام شد. به منظور پیش بینی اثرات سد ازروش اختصاصی ارزیابی سدها موسوم به روش ICOLD [1] استفاده شد . پس ازآنکه کلیه اثرات تعیین شد ازآنجایی که روش ICOLD یک روش کیفی است برای نمره دهی و تفسیر اثرات از روش تغییر یافته و یا تقلیدی از آن به نام Modified استفاده گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که سد استقلال میناب برروی محیط بیولوژیکی و محیط اقتصادی اجتماعی اثری مثبت داشته و نمرات (5/207 +) و (25/329 +) رابه خود اختصاص داده است و تنها برمحیط فیزیکی شیمیایی اثرمنفی معادل با (242 - ) داشته است ولی درمجموع وجود سداستقلال میناب وبهره برداری ازآن بانمره (75/294 +) تأثیر مثبتی برمنطقه داشته است .درپایان راهبردها و راهکارهای مدیریتی جهت تقلیل آثار منفی ناشی از بهره برداری سد نظیر :کاهش رسوب ورودی به دریاچه از طریق ایجاد سدهایی در بالا دست سد استقلال، ترویج روش بیولوژیکی درمبارزه با آفات زراعی به جای سموم پیشنهاد شده است که مدیریت صحیح زیست محیطی حوضه آبخیز میناب منوط به اجرای دقیق وکامل این راهکارهای پیشنهادی می باشد.



[1]- International  Committee  of  Large  Dams                                                                                              

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 1395

 

بررسی اثرات زیست محیطی سد استقلال میناب درفازبهره برداری

با تلفیق روش های ICOLD و Modified

 

سید علی جوزی [1]*

sajozi@yahoo.com

لیلا حسینی [2]

علی دهقانی[3]

تاریخ دریافت: 11/02/89

تاریخ پذیرش:18/03/90

 

چکیده

زمینه و هدف: سد استقلال میناب باحجم مخزن اولیه 350 میلیون مترمکعب و حجم مفید 270 میلیون مترمکعب ازنوع سدهای بتنی وزنی پایدار بوده و در4 کیلومتری شرق شهرستان میناب درطول جغرافیایی 57 درجه و 4 دقیقه و عرض جغرافیایی 27 درجه و 9 دقیقه برروی رودخانه میناب احداث شده است . این سد باهدف تأمین آب آشامیدنی شهرستان بندرعباس ، تأمین آب برای 14670 هکتاراراضی پایین دست درشهرستان میناب ، صنعت  ، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی درسال 1362 به بهره برداری رسید.

 روش بررسی: این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی ناشی ازبهره برداری سد استقلال به انجام رسیده است. پس ازجمع آوری اطلاعات پایه ، بازدید زمینی ازمحدوده مورد نظر و دریاچه سد فهرستی از منابع زیست محیطی تحت تأثیر تهیه گردید و پس از آن محدوده مطالعاتی در قالب محیط های بلافصل ، تحت اثر مستقیم و غیرمستقیم تعیین شد . سپس نقشه های مورد نیاز اعم از موقعیت حوضه ، ایستگاه ها ، پوشش گیاهی و ... درمحیط GIS تهیه شد. کارنمونه برداری از آب در دو فصل گرم و خشک، گرم و مرطوب انجام و تجزیه و تحلیل نمونه های آب انجام شد. به منظور پیش بینی اثرات سد ازروش اختصاصی ارزیابی سدها موسوم به روش ICOLD [4] استفاده شد . پس ازآنکه کلیه اثرات تعیین شد ازآنجایی که روش ICOLD یک روش کیفی است برای نمره دهی و تفسیر اثرات از روش تغییر یافته و یا تقلیدی از آن به نام Modified استفاده گردید.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که سد استقلال میناب برروی محیط بیولوژیکی و محیط اقتصادی اجتماعی اثری مثبت داشته و نمرات (5/207 +) و (25/329 +) رابه خود اختصاص داده است و تنها برمحیط فیزیکی شیمیایی اثرمنفی معادل با (242 - ) داشته است ولی درمجموع وجود سداستقلال میناب وبهره برداری ازآن بانمره (75/294 +) تأثیر مثبتی برمنطقه داشته است .درپایان راهبردها و راهکارهای مدیریتی جهت تقلیل آثار منفی ناشی از بهره برداری سد نظیر :کاهش رسوب ورودی به دریاچه از طریق ایجاد سدهایی در بالا دست سد استقلال، ترویج روش بیولوژیکی درمبارزه با آفات زراعی به جای سموم پیشنهاد شده است که مدیریت صحیح زیست محیطی حوضه آبخیز میناب منوط به اجرای دقیق وکامل این راهکارهای پیشنهادی می باشد.

واژه­های کلیدی: ارزیابی محیط زیست، پیش بینی اثرات زیست محیطی، روش ICOLD، مرحله بهره برداری، سداستقلال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, No.2, Autumn 2016

 

 

 

 

 


Study of Environmental Impact of Minab Esteghlal Dam in Operation Phase Using a Combination of Modified and ICOLD Methods

 

Seyed Ali Jozi [5]*

sajozi@yahoo.com

Leila Hosseini [6]

Ali Dehghani [7]

 

Abstract

Background and Objective: Minab Esteghlal dam, with a capacity of 350 million m2 and an efficient capacity of 270 million m2, is a stable-weight-concrete dam which is constructed on Minab river at the distance of 4 km from the east of Minab township with a geographic longitude of 57° and 4′ and a geographic latitude of 27° and 9′. This dam was established in 1993 to supply the drinking water for Bandar Abbas and to provide water for 14670 hectares of downstram lands in Minab and for industry, flood control and artificial nutrition purposes.

Method: This study is carried out to analyze the environmental impacts caused by operation of the dam. After collecting the basic data and field survey of the site and the dam reservoir, a list of environmental resources being affected was prepared. The study area was also determined in the from of individual environment under the direct and indirect impacts. Then, the required maps for the site, stations, ground cover, etc, were provided in the GIS environment. Water sampling was accomplished in warm and dry and warm and humid seasons, and water samples were carefully examined. In order to predict the dam impacts, a special method of assessment called ICOLD was conducted. After determining all the impacts, since this method is a qualitative method, a modified method was used to mark and interprete the impacts.

Results: The results of this study showed that Esteghlal dam had a positive impact on biologic and socio-economic environments and had the scores of +207.5 and +329.25, and had a negative impact of -242 on physico–chemical environment. At the end, some recommendations to eliminate the negative impacts caused by operation of the dam, including decrease of deposit input to the river via constructing som dams at the upperhills before Esteghlal dam, and propagation of biological methods instead of applying fertilizer to defeat the agricultural pests were suggested. The proper environmental management of Minab watershed is bound to careful implementation of these suggestions.

Keywords: Assessment of Environment, Predicting the Environmental Impacts, ICOLD Method, Operation Phase, Minab Esteghlal Dam.

 

مقدمه


شاید به جرأت بتوان اذعان نمود که درقرن بیست و یکم ، مهمترین نگرانی مردم ساکن کره زمین مسئله آب می باشد که ازنقطه نظر کمی وکیفی نیاز بشر راتأمین نمی سازد . درواقع باافزایش روزافزون جمعیت ، مشکل تأمین آب برای رفع احتیاجات بشر جهت تولید غذا ، کالاهای صنعتی و شرب به صورت یک مانع و محدودیت مهم درامر توسعه و پیشرفت نواحی مختلف و جوامع ساکن درآن محسوب می گردد . رسیدن به این اهداف مستلزم برنامه ریزی وهزینه های سرمایه گذاری کلان جهت مهار رودخانه ها وایجاد سدهای بزرگ وکوچک ، بندها وسدهای انحرافی وتنظیمی است . ایجاد این سدها وتشکیل دریاچه ها ومخازن ومنابع بزرگ ذخیره آب که درمسیر رودخانه ها اتفاق می افتد حادثه بزرگی است که خود باعث تغییرات شگرفی درمحیط اطراف خود خواهد شد( 1 ).

ارزیابی محیط زیست بهترین ابزار جهت حصول به اهداف راهبردی توسعه پایدار به شمار می رود .این مطالعات به دلیل تسریع دربرنامه ریزی ، موجب حفاظت هرچه بهتر منابع شده ، حدالامکان ازبروز اثرات جبران ناپذیر برمحیط زیست ومنابع طبیعی جلوگیری می نمایند (2 ).

 بررسی سوابق اجرای پروژه های سدسازی نشان می دهد که بسیاری ازآنها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی ومورد بهره برداری قرارگرفته اند ازاینرو مسبب بروز آلودگی های مختلف وتخریب بخشهای عمده ای ازمنابع طبیعی گردیده اند . مقالات متعددی درخصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها ارائه شده است که دراین پژوهش نمونه هایی  از این مقالات به شرح ذیل به عنوان مروری برادبیات تحقیق آورده شده است.

 مقاله ای باعنوان پایش و ارزیابی اثرات زیست محیطی درمنطقه دریاچه بایکال که دراین تحقیق فعالیت های اقتصادی درحوضه آبخیز بایکال یک پتانسیل تهدید برای محیط زیست منطقه به شمار می رود و نشان داده شده است که سد Irkutsk  برروی رودخانه Angara تأثیرات مهمی برروی تغییرات آب وهوا ومحیط زیست جهانی و همچنین آلودگی محیط زیست دارد(3) .  مقاله ای باعنوان " سد Sardar  Saroval و اثرات آن برروی سلامت عمومی " توسط Bavisikar ,Singh  انجام شده است . دراین تحقیق اثرات سد برروی سلامت عمومی بررسی شده است و نشان می دهد درکشورهای کمتر توسعه یافته و یادرحال توسعه رشد پروژه های بزرگ که به صنعت و اقتصاد وابسته هستند پیامدهایی را به طور مستقیم و غیرمستقیم برروی جوامع محلی داشته است(4). درمطالعه ای  اثرات سدهای تنظیمی برروی پوشش گیاهی درحریم رودخانه درمنطقه مدیترانه ارزیابی شده است و معیارهایی برای ارزیابی اثرات مستقیم سدهای تنظیمی برروی پوشش گیاهی توضیح داده شده است(5) .

 همچنین ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزنی شهید رجایی (سلیمان تنگه ) ساری وتأسیسات وابسته توسط قدرت اله ایاز وهمکارانش بااستفاده ازماتریس ایکولد انجام شده است بررسی جداول دراین تحقیق نشان می دهد که جمع کل نمرات دردوفاز ساختمانی وبهره برداری برای گزینه اجرای پروژه 65/142 + می باشد( 6 ).

 درارزیابی اثرات زیست محیطی سد زاینده رود اثر ریزفعالیتهای پروژه سد زاینده رود به صورت جداگانه برروی پارامترهای زیست محیطی ارزیابی شده است وپس ازتعیین اثر کل ریز فعا لیت ها ی پروژه مشخص شد که سد زاینده رود برزمین ، آب ، زیستگاههای گیاهی و جانوری منطقه اثرمنفی داشته ولی بر آب وهوا ، او ضاع اجتماعی – اقتصادی ، بهداشت و زیبایی منطقه اثرمثبت دارد  (7) . و درارزیابی زیست محیطی سد مخزنی شهید مدنی و شبکه آبیاری وزهکشی مربوطه بااستفاده ازروش ماتریس تلفیقی LEOPOLD و  ICOLD ، هدف ازانجام این تحقیق ، شناسایی و بررسی ابعاد اثرات زیست محیطی پروژه یاد شده درمحیطهای فیزیکی ، بیولوژیکی ، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و پیشنهاد روش هایی به منظور کاهش، پایش و کنترل اثرات سوء بااستفاده ازترکیب دو روش ICOLD و LEOPOLD می باشد . درپایان مشخص شده است که باتوجه به ارزیابی های به عمل آمده گزینه اجرای پروژه با اعمال ملاحظات زیست محیطی برگزینه عدم اجرا برتری دارد و عمده اثرات مثبت در محیط اقتصادی – اجتماعی

 

و بیش­ترین اثرات منفی درمحیط فیزیکی و درفاز ساختمانی است (8 ).

 حوزه آبریز سد استقلال میناب با مساحتی معادل 1051900هکتار از بزرگترین و  مهمترین حوضه های آبریز سواحل دریای عمان و خلیج فارس در استان هرمزگان است ، حدود 60 درصد از وسعت آن دراستان کرمان و 40 درصد دراستان هرمزگان قرار دارد و مهمترین سد موجود دراین حوزه بنام سد استقلال میناب درسال 1353 عملیات ساختمانی آن شروع و درسال 1362 به بهره برداری رسید( 9). ارتفاع سد از کف 5/52 متر و سطح دریاچه آن 2100 هکتار می باشد. این سد به منظور تامین آب آشامیدنی شهرستان بندرعباس و تأمین آب مورد نیاز حدود 14670 هکتار ازاراضی زراعی پایین دست سد ، صنعت ، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی طراحی گردیده است (10). در این مطالعه، بررسی اثرات ناشی از بهره برداری سد استقلال میناب واقع دراستان هرمزگان بااستفاده از تلفیق دوروش ICOLD و Modified به انجام رسید. شکل 1 موقعیت مکانی حوزه رانشان می دهد.


 

 

شکل1 موقعیت حوضه آبخیز سداستقلال میناب

Figure 1-Location of Minab Esteghlal dam watershed

 


بررسی محیط زیست محدوده مورد مطالعه

دراینجا به اجمال وضعیت محیط زیست منطقه مورد مطالعه مشتمل برمحیطهای فیزیکوشیمیایی ، بیولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ارائه می شود :

 

محیط فیزیکو شیمیایی

- فاکتورهای آب وهوایی واقلیم

 جهت تجزیه و تحلیل و محاسبه پارامترهای آب وهوایی ودرنهایت شناسایی خصوصیات منطقه از18 ایستگاه

 

بارانسنجی طی سالهای 79-1378 الی 83- 1382 درقالب سه زیرحوزه جغین ، رودان ومیناب و 4 ایستگاه هواشناسی برنطین، فاریاب ، گلاشکرد ودهکهان بهره گیری شد . اقلیم منطقه درطبقه بندی آمبرژه گرم شدید است .حداکثر بارندگی سالیانه درمنطقه درحوزه رودان با15/177 میلیمتر وحداقل برابربا 25/56 میلیمتر ، حداکثر درجه حرارت درحوزه میناب با52/35 درجه سانتیگراد  وحداقل 25/18 درجه سانتیگراد است( 9).

- هیدرولوژی

الف ) آب های سطحی

 حوزه آبریز میناب به سه بخش شمالی ،مرکزی وجنوبی تقسیم می شود .بخش شمالی حوزه شامل رودخانه های سیخوران وزهمکان ، بخش مرکزی شامل هفت رودخانه شارب ،شور ،شورانی ،شیرین ،دژ، منوجان وزیارتعلی ، بخش جنوبی شامل رودخانه های میناب ،جغین ،بادکش ،کلوپ ورودان می باشد( 9) . رودخانه های بخش میانی وشرق وغرب بامتوسط TDS ،1143 میلی گرم درلیتر – متوسط EC ، 1426 میکروموس برسانتیمتر بیشترین مقدار و رودخانه های بخش شمالی با متوسط TDS، 929 میلی گرم درلیتر – متوسط EC ، 1287 میکروموس برسانتیمتر کمترین مقدار را به خود اختصاص داده­اند . رودخانه های بخش میانی وشرق وغرب حوزه بامتوسط سختی 246میلی گرم درلیتر و رودخانه های بخش جنوب وجنوب غربی وشرقی با متوسط سختی 227 میلی گرم درلیتر بیشترین وکمترین میزان سختی رادارامی باشند . بیشترین مقدار SAR ، بامتوسط 50/9 میلی اکی والان  درلیتر مربوط به رودخانه های واقع دربخش میانی و کمترین آن بامتوسط SAR ، 63/7 میلی اکی والانت درلیتر مربوط به رودخانه های بخش جنوب وجنوب غربی وشرقی می باشد.

ب) آب های زیرزمینی

 دشت های واقع دراین محدوده شامل : فاریاب –گلاشکرد ، مسافرآباد-کردی شیرازی ، نودژ، رودان ، منوجان ، ده کهان ، جغین توکهور ومیناب می باشد که مجموعاً سطحی درحدود 4380 کیلومتر مربع دارند . دشت های بالادست این حوزه به صورت دشت های کوچک تپه ماهوری می باشد درحالیکه دشت های ناحیه میانی وسیع تر وباشیب کمتر وبلاخره دشت های ناحیه منتهی الیه بدون شیب وبسیارمسطح می باشد( 11). اکثر دشت های این محدوده برای کاربری کشاورزی مورد استفاده قرارمی گیرند.

 - زمین شناسی

حوزه آبریز رودخانه میناب ازدیدگاه زمین شناسی بین زونهای زمین شناسی زاگرس ، مکران و سنندج – سیرجان قرار گرفته و محدوده آن به وسیله گسل های مهم و شناخته شده ای کنترل می شوند . گسل های موجود درمحدوده عبارتند از گسل های میناب و زندان در باختر و مرز حوزه بازاگرس ، سیستم گسلی جیرفت و سبزواران درخاور و مرز حوزه بامکران و دربخش شمالی حوزه یک سیستم گسلی دیده می شود که باروند شمال خاوری – جنوب باختری بین گسل سبزواران و گسل زندان و درارتباط بااین دوگسل قرار گرفته است ( 11).

- خاکشناسی 

حدود 60درصد از محدوده مورد مطالعه راکوه ها و تپه ها تشکیل می دهند که اصولاً یافاقد خاک بوده و یادارای خاک های بسیار کم عمق به مساحت ناچیز می باشند . از 40درصد بقیه حدود 5 درصد یعنی خاک هایی که درمحدوده های فلات ها ، واریزه ها و آبرفت های بادبزنی شکل ، اراضی مخلوط و متفرقه قراردارند اکثراً بامحدودیت سنگریزه و قلوه سنگ در طبقات سطحی و زیری و سبکی بافت خاک مواجه هستند ( 11).

محیط بیولوژیکی

الف ) پوشش گیاهی منطقه

 بخش شمالی حوزه  دارای آب وهوای استپی گرم بوده تا جایی که پوشش گیاهی مخصوص مناطق استپی یعنی Artemisian ظاهرمی شود . بعلاوه در قسمت های مرتفع شمالی برخلاف قسمت جنوبی گونه های جنگلی و مرتعیsp. Astragalus و sp.   Juniprus و    Olea europea مشاهده می گردد. بخش جنوبی حوزه دارای آب وهوای بلوچی بوده و هر چه بطرف جنوب حوزه نزدیکتر شویم گیاهان از رطوبت بیشتری بهره مند شده و به گیاهان سواحل عمانی   Acacia sp. شباهت بیشتری دارند (آب ورزان ، 1372) . بیشتر گیاهان موجود درمنطقه مرتعی ودارای ارزش دارویی می باشند که به چند نمونه ها ازآنها اشاره می گردد : خارشتر ایرانی (Alhagi Persarum)، کور (Caparis.Spinosa)، شیشم (Dalbergia  Sisco)، پرخ (Euphorbia- Larica (13  )و (12). درشکل 2پراکنش پوشش گیاهی درمحدوده مورد مطالعه ارائه شده است .

 

 

 

شکل 2- پوشش گیاهی حوضه آبخیز سداستقلال میناب

Figure 2-Vegetation of Minab Esteghlal dam watershed

 


ب) حیات وحش منطقه

 حوزه آبریز سداستقلال میناب  ازتنوع زیستی بی نظیر و غنی برخوردار می باشد . گونه های حمایت شده ای مانند  خرس سیاه آسیایی (Ursus thibetanus)، پلنگ ایرانی (Panthra pardus saxicolor)، قوچ (Ovis orientalis)، هوبره (Chlamydotis undulate)، شاهین (Falco peregrinus)، لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) دراین منطقه دیده شده اند (14 ).

ج) مناطق ویژه زیستی

پناهگاه حیات وحش دریاچه سد میناب و کوه زندان و همچنین  پناهگاه حیات وحش نورگان ازمناطقی هستند که اداره کل محیط زیست استان هرمزگان آنها رابه دلایل خاص جغرافیایی و تنوع گونه های جانوری وگیاهی به  عنوان مناطق ویژه زیستی پیشنهاد داده است.

محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ازنظر تقسیمات کشوری محدوده حوزه آبریز سد استقلال میناب  دراستانهای کرمان و هرمزگان قرار دارد ، میزان جمعیت در شهرستانهای جیرفت ، بافت ، عنبرآباد ، منوجان ، قلعه گنج  و کهنوج به ترتیب 1641 ، 15086 ، 1313 ، 7252 ، 2834 و 5234 نفر و در شهرستانهای میناب ، رودان  و حاجی آباد به ترتیب 90258 ، 67350 و 1938 نفر می باشد( 15 و16 ) .  درمحدوده مطالعاتی مورد نظر آثار تاریخی مربوط به سده هاو دوره های مختلفی وجود دارد که دلالت برقدمت منطقه دارد .تعداد این آثار 130 مورد می باشد

 

که 97 اثر درشهرستان میناب و 33اثر درمحدوده شهرستان رودان واقع گردیده اند (  17 ،18 و19).

روش بررسی

دراین تحقیق باهدف بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از بهره برداری سد استقلال میناب گامهای ذیل به ترتیب به انجام رسید :

-         جمع آوری اطلاعات پایه وتخصصی

-         بررسی مطالعات انجام پذیرفته درارتباط با ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها

-         تعیین عمق ومحدوده مطالعات

-         شناسایی وتعیین ویژگیهای زیست محیطی سدمورد مطالعه درقالب محیط های

  •  فیزیکو شیمیایی
  • بیولوژیکی
  • اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی

-         شناسایی پیامدهای ناشی از احداث سدمورد مطالعه برمحیط انسانی

-         شناسایی پیامدهای ناشی از احداث سد مورد مطالعه برمحیط طبیعی

-         ارائه پیشنهادات وراهکارهای تقلیل اثرات سوء

همانطور که اشاره گردید دراین مطالعه جهت بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از سد استقلال میناب از دو روش ICOLD و Modified  استفاده شد . بدین منظور نخست وضعیت موجود محیط زیست منطقه بررسی گردید . جمع آوری اطلاعات لازم ازطریق مطالعات کتابخانه ای وعملیات میدانی شامل بازدید از سد استقلال وحوضه آبخیز صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل و محاسبه پارامترهای آب و هوایی و در نهایت شناسایی خصوصیات منطقه از 18 ایستگاه بارانسنجی درقالب سه زیرحوزه جغین ، رودان و میناب و 4 ایستگاه هواشناسی برنطین ، فاریاب ، گلاشکرد ودهکهان بهره گیری شد . لازم به ذکراست که انتخاب ایستگاهها براساس واقع شدن در حوزه و یا نزدیکترین ایستگاه به محدوده مورد نظر و داشتن آمارطولانی آنها بوده است . درادامه نقشه های مورد نیاز نظیر موقعیت ایستگاهها ، محدوده های مطالعاتی درحوضه آبخیز، پوشش گیاهی ، پراکنش آبادی ها و... درمحیط GIS تهیه گردید. سپس برای بررسی کیفیت آب و میزان آلودگی آن  نمونه برداری ازدریاچه سد دردو نقطه ورودی به سد وورودی به تصفیه خانه در قالب پارامترهای فیزیکو شیمیایی وبیولوژیکی درمرداد ماه وآذرماه 1388 بااستفاده ازروشهای موجود دراستاندارد متد و استاندارد تحقیقات صنعتی ایران آزمایشات انجام ونتایج مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفت . برای انجام نمونه برداری جهت آزمایش میکروبی ازشیشه های درب پیچ دار تمیز که قبلاً آن راخوب شسته و استریل شده بود استفاده گردید .حجم شیشه ها جهت این آزمایش حدود 250 میلی متر کفایت می کند ودرهنگام نمونه برداری دقت کافی بعمل آمد تانمونه های آزمایشی نمونه واقعی آب درکل باشد ودرضمن آلوده نگردد . ازآنجایی که آزمایش میکروبی آب باید هرچه زودتر انجام پذیرد پس ازانجام نمونه برداری نمونه ها به آزمایشگاه تصفیه خانه میناب که یکی ازآزمایشگاه های معتمد دراستان می باشد منتقل شد و آزمایش باروش کشت 9 لوله ای دردومرحله تست احتمالی(Persumptive test) و تست تأییدی (Confirmed test) انجام شد. برای نمونه برداری جهت آزمایش سایر پارامترهای فیزیکو شیمیایی ازآنجایی که نمونه برداری ازمخزن سد انجام می گرفت باید نمونه برداربفاصله مناسب ازکناره یادیواره نقطه ای که جهت نمونه برداری انتخاب شده بود قرارمی گرفت تاهنگام نمونه برداری سبب ب