بررسی کیفی کود کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان با در نظر گرفتن خواص فیزیکی و شیمیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسوول مکاتبات): عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان، ایران

2 دکترای مدیریت ایمنی و محیط زیست، دانشگاه پبنی هیلز ایتالیا.

چکیده

زمینه و هدف: کمپوست از کلمه لاتین Compositus گرفته شده که به معنای مرکب یا مخلوط و گاهی در فارسی به کود آمیخته مشهور است. با توجه به این­که مواد قابل فساد زباله دارای ارزش اقتصادی ویژه­ای است, با تهیه کود علاوه بر استفاده از این ارزش می­توان زباله و بازیافت آن را کنترل نمود. بر این اساس احداث کارخانه­های کمپوست به منظور دفع بهداشتی و تولیدی کودی ارزشمند از این مواد، از الویت­های اصلی مدیریت زباله­های شهری در کشور به شمار می آید. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی و فیزیکی کود کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان ومقایسه با استاندارد­های جهانی و استاندارد ایران می­باشد.
 روش بررسی: این مطالعه به مدت 9ماه بر روی کود کمپوست تولیدی در کارخانه زاهدان انجام شد. به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست تولیدی در این کارخانه فاکتورهای نظیرpH ،هدایت الکتریکی،کربن آلی، ازت، فسفر، سرب، کادمیوم، روی و مس مورد ارزیابی قرار گرفت. خصوصیات میکروبی کمپوست تولیدی نیز با تعیین مقادیر کلیفرم، سالمونلا و تخم انگل مشخص گردید.
یافته­ها: فاکتورهای مورد ارزیابی در زاهدان به ترتیب عبارتند از:میانگین درصد کرین (  ppm 2/4)، درصد ازت (ppm 98/1)، میزان سرب( ppm 98/89)، میزان کادمیوم  (ppm  695/2 )،کیفیت میکروبی نمونه­های کمپوست تولیدی در سطح B سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا قرار داشت.
نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که کمپوست تولیدی در کارخانه زاهدان از لحاظ فلزات سنگین در محدوده استاندارد­های اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا (BNQ وCCME وAAFC) در حد قابل قبول استاندارد ملی ایران می­باشد. درصد کربن و ازت در اکثر موارد استاندارد­های کمپوست را تامین می­نماید ولی لازم است با توجه به این­که نسیت کربن به ازت بیش­تر است ضایعات سبزی­ها و میوه­ها که حاوی نیتروژن بالایی می­باشد را به مواد اولیه کمپوست اضافه گردند. میزان فسفر در رده 2 استاندارد ملی ایران قرار می­گیرد. میزان pH تقریبا بیش از حد استاندارد است که در این مورد افزوده کمی سولفور منجر به حل مشکل می­گردد. میزان هدایت الکتریکی در حد قابل قبول رده استاندارد ملی می­باشد. نمونه های کود کمپوست قابلیت مصرف به عنوان عامل اصلاح کننده بافت خاک را دارد و نیز جهت ارتقاء کیفیت کود کمپوست عملیات تفکیک از مبداء در زباله­ها و ایجاد شرایط کاملا ترموفیلیک در توده به عنوان دو استراتژی تاثیر­گذار می­بایست مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 1395

 

بررسی کیفی کود کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان با در نظر گرفتن

خواص فیزیکی و شیمیایی

 

فرح حیدری [1]*

farah.heidari20000@gmail.com

غلامرضا میرکی [2]

تاریخ دریافت:18/04/90

تاریخ پذیرش:10/11/90

 

چکیده

زمینه و هدف: کمپوست از کلمه لاتین Compositus گرفته شده که به معنای مرکب یا مخلوط و گاهی در فارسی به کود آمیخته مشهور است. با توجه به این­که مواد قابل فساد زباله دارای ارزش اقتصادی ویژه­ای است, با تهیه کود علاوه بر استفاده از این ارزش می­توان زباله و بازیافت آن را کنترل نمود. بر این اساس احداث کارخانه­های کمپوست به منظور دفع بهداشتی و تولیدی کودی ارزشمند از این مواد، از الویت­های اصلی مدیریت زباله­های شهری در کشور به شمار می آید. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی و فیزیکی کود کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان ومقایسه با استاندارد­های جهانی و استاندارد ایران می­باشد.

 روش بررسی: این مطالعه به مدت 9ماه بر روی کود کمپوست تولیدی در کارخانه زاهدان انجام شد. به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست تولیدی در این کارخانه فاکتورهای نظیرpH ،هدایت الکتریکی،کربن آلی، ازت، فسفر، سرب، کادمیوم، روی و مس مورد ارزیابی قرار گرفت. خصوصیات میکروبی کمپوست تولیدی نیز با تعیین مقادیر کلیفرم، سالمونلا و تخم انگل مشخص گردید.

یافته­ها: فاکتورهای مورد ارزیابی در زاهدان به ترتیب عبارتند از:میانگین درصد کرین (  ppm 2/4)، درصد ازت (ppm 98/1)، میزان سرب( ppm 98/89)، میزان کادمیوم  (ppm  695/2 )،کیفیت میکروبی نمونه­های کمپوست تولیدی در سطح B سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا قرار داشت.

نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که کمپوست تولیدی در کارخانه زاهدان از لحاظ فلزات سنگین در محدوده استاندارد­های اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا (BNQ وCCME وAAFC) در حد قابل قبول استاندارد ملی ایران می­باشد. درصد کربن و ازت در اکثر موارد استاندارد­های کمپوست را تامین می­نماید ولی لازم است با توجه به این­که نسیت کربن به ازت بیش­تر است ضایعات سبزی­ها و میوه­ها که حاوی نیتروژن بالایی می­باشد را به مواد اولیه کمپوست اضافه گردند. میزان فسفر در رده 2 استاندارد ملی ایران قرار می­گیرد. میزان pH تقریبا بیش از حد استاندارد است که در این مورد افزوده کمی سولفور منجر به حل مشکل می­گردد. میزان هدایت الکتریکی در حد قابل قبول رده استاندارد ملی می­باشد. نمونه های کود کمپوست قابلیت مصرف به عنوان عامل اصلاح کننده بافت خاک را دارد و نیز جهت ارتقاء کیفیت کود کمپوست عملیات تفکیک از مبداء در زباله­ها و ایجاد شرایط کاملا ترموفیلیک در توده به عنوان دو استراتژی تاثیر­گذار می­بایست مورد توجه قرار گیرد.

واژه­های کلیدی: کمپوست، استاندارد، آلاینده، بازیافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, Special No.2, Autumn 2016

 

 

 

 

 


Qualitative Study of Compost Fertilizer Produced in Zahedan Factory, Considering Physical and Chemical Characteristics

 

Farah Heydari[3]*

farah.heidari20000@gmail.com

Gholamreza Miraki[4]

 

Abstract

Background and Objective: Compost is extracted from the Latin word “Compositus”, meaning compound or mixture and sometimes it is known as mixed fertilizer in Persian language. Regarding the economic values of spoilable substances, producing fertilizer from waste not only will help to ues this value, but also in this way, the waste and its recycling can be controlled. Thus, construction of compost factories for hygienic repulsion and production of valuable fertilizer, are the main preferences of urban waste management in the country. Objective of this study is evaluation of physical and chemical quality of compost fertilizer, produced in Zahedan Factory, and its comparison with the standards in Iran and the world.

Method: In this study, the compost fertilizer produced in Zahedan Factory was investigated during 9 months. To determine the physical and chemical characteristics of the compost produced in this factory, the factors such as pH, electrical conductivity, organic carbon, azoth, phosphor, lead, cadmium, zinc and copper were evaluated. Microbial specifications of the produced compost are also specified by determination of culiferoum, Salmonellae, and parasite zygote.

Results: Evaluated factors are: average percentage of carbon (4.2 ppm), percentage of azoth (1.98 ppm), percentage of lead (89.98 ppm), percentage of cadmium (2.695 ppm). The microbial quality of the produced compost was in B level of Environmental Protection Organization of America.

Conclusion: Results demonstrated that the produced compost, in terms of heavy metals, was in the range of UN, America and Canada standards (AAFC, CCME, and BNQ) and was reasonable according to the National Standards of Iran. Carbon and azoth percentages meet the compost standards in most cases. However, considering that the ratio of carbon is higher than the ratio of azoth, it is necessary to add vegetable and fruit wastes - that contain higher nitrogen - to the compost ingredients. Amount of phosphor is placed in rank 2 of National Standards of Iran. pH is almost higher than standard levels; in this case adding a little sulfur will solve the problem. Compost fertilizer samples are applicable as soil reclamation factor.  Waste segregation at source and establishment of thermophilic conditions in mass are two effective strategies that should be concentrated to improve the quality of compost fertilizer.

Keywords: Compost, standard, pollutant, recycle.

 

مقدمه

 

تهیه کمپوست از مواد آلی سابقه بسیار طولانی دارد. این نوع کود، علاوه بر داشتن مواد غذایی برای رشد و نمو گیاهان می­تواند با جذب میزان قابل توجهی آب، در مواقع لزوم آب مورد نیاز گیاه را تامین نماید. اولین اقدام در کمپوست کردن، در حدود 100سال قبل توسط هوارد در هندوستان انجام شد. آنالیز زباله­های شهری در ایران نشان می­دهد که بیش از 70درصد از ترکیب این زباله­ها را پسماند­های غذایی با فساد پذیری بالا تشکیل می­دهند. دفن غیر بهداشتی حدود 85 درصد از زباله­های شهری در ایران مشکلات زیست محیطی زیادی را درپی داشته است. تولید شیرابه­های بسیار آلوده، ایجاد گازهای گلخانه­ای، تخریب کیفیت آب، خاک و هوا و از بین بردن منابع تجدید­پذیر موجود در زباله از جمله این مسایل به شمار می­روند (1).

با افزایش کمی جمعیت و به­ دنبال آن رشد اقتصادی و صنعتی جوامع بشری، مواد زاید جامد شهری در سطح جهان افزایش یافته است. در سال­های اخیر تکنولوژی تبدیل مواد زاید جامد آلی به کمپوست به­طور عمده­ای رواج یافته است چرا که در حدود 60 درصد آن­ها مواد آلی فسادپذیر و قابل تجزیه هستند. مواد آلی بعد از طبقه­بندی و تفکیک به­وسیله عوامل متعدد از قبیل ماشین­آلات مکانیزه قابل استفاده برای کمپوست شدن هستند (2).

کمپوست ترکیب پایدار وثبت شده­ای که به­ علت وفور مواد آلی در آن خواص فیزیکی خاک­ها را بهبود داده میزان جذب آب و نگهداری آن­را در خاک افزایش داده، علاوه بر این کمپوست باعث افزایش مقاومت گیاه و ریشه­زایی می­شود که در افزایش کمی و کیفی محصول اثر دارد. کمپوست باعث بهبود خواص شیمیایی خاک نیز می­شود به­ طوری که ظزفیت تبادل کاتیونی را افزایش داده، pH را متعادل می­کند و درصد عناصر مغذی برای گیاه را افزایش می دهد (3). عدم وجود فلزات سنگین در مواد اولیه مورد استفاده به ما این اطمینان را می­دهد که کمپوست تولید شده از نظر آلودگی فلزات سنگین مشکلی ندارد (4). خاک غنی شده با کمپوست تاثیر زیادی بر ریشه و محصول­دهی گیاهان را نشان داده است و باعث پیشرفت بیولوژیکی خاک شده که مزایای اقتصادی را به­ دنبال خواهد داشت. در تحقیقات مختلفی این اثرات بررسی و به اثبات رسیده است (3).

بر این اساس مدیریت مواد زاید جامد شهری در کشور ما می­تواند با احداث کارخانه­های کمپوست ضمن بازیابی و استفاده مجدد از این مواد، مخاطرات زیست محیطی دفن غیر بهداشتی آن­ها را به حداقل برساند. کمپوست تولیدی به خوبی می­تواند در زمین­های کشاورزی به عنوان کود و در اراضی نامرغوب به عنوان عامل اصلاح کننده بافت خاک به کار گرفته شود. به این ترتیب با توجه به ضرورت کنترل بهداشتی و بازیافت مواد آلی فسادپذیر در زباله­های شهری کشور از یک طرف و نیاز روزافزون به کود و عامل اصلاح کننده خاک در زمین­های کشاورزی از طرف دیگر تولید کمپوست از زباله­های شهری در ایران از توجیهات فنی و اقتصادی مطلوبی برخوردار است. کمپوست کردن یکی از اجزای سیستم یکپارچه مدیریت مواد زاید جامد است که می­تواند به خوبی در مورد زباله­های شهری، زایدات باغبانی و غدایی و زایدات تفکیک شده به کار گرفته شود (1و5).

در دهه­های اخیر تعداد کارخانه­های کمپوست در کشور روند روبه رشدی داشته با این وجود کیفیت کمپوست تولیدی در این کارخانه­ها به ندرت مورد ارزیابی قرار گرفته است (1). کارخانه کمپوست زاهدان از جمله این کارخانه­ها است. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی و فیزیکی کود کمپوست زاهدان بوده است.

کارخانه کمپوست زاهدان

شهرستان زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در مناطق خشک کشور قرار گرفته و جمعیتی حدود 567449 نفر را درخود جای داده است. کل پسماند خانگی تولیدی این شهر به طور متوسط250تن در روز است که به کارخانه کمپوست منتقل می شود. کارخانه کمپوست شهر زاهدان توسط شهرداری در راه اندازی گردید. روش تولید کمپوست در این کارخانه سیستم ویندرو است.

قیف­های تغذیه، سرند 80میلی­متری و آهن­ربای مغناطیسی از تاسیسات اصلی این کارخانه است. خروجی دستگاه سرند مجهز به آهن ربای مغناطیسی بوده و فلزات آهنی را جدا می­نماید. مواد با قطر بالاتر از80 میلی­متر (مواد روسرندی) به طور عمده شامل مواد قابل بازیافت بوده که به روی تسمه نقاله منتقل شده و توسط کارگران به طور دستی جداسازی می­گردند. مواد کوچک­تر از 80 میلی­متر که بیش­تر شامل مواد غذایی فسادپذیر به سایت تجزیه منتقل شده و بعد از تخلیه شدن توسط دستگاه همزن تاپ ترن به صورت گرده ماهی مرتب می­شوند. زمان تولید کمپوست در کارخانه 8 تا12 هفته است. بعد از تثبیت مواد آلی و رسیدگی کمپوست، غربال کردن محصول تولیدی توسط سرند با قطر 6 میلی­متر انجام می­گیرد.

روش بررسی

این مطاله در طول 9 ماه با مراجعه به کارخانه کمپوست زاهدان انجام شده نمونه­برداری از کمپوست به روش  TMECC [5] که یک روش نمونه برداری مرکب است انجام گردید (6و7).

جهت نمونه­برداری از هر توده در 5 قسمت توده برش ایجاد نموده (3برش در یک طرف و 2 برش در طرف دیگر) و در هر برش 15-10 نمونه یک کیلوگرمی برداشته و آن­ها را کاملا مخلوط و سپس حجم نمونه را به یک چهارم کاهش داده تا مقدار نمونه به حدود 12کیلوگرم برسد. از نمونه 12 کیلوگرمی نمونه­های 1کیلوگرمی کاملا مخلوط تهیه گردید. این نمونه­ها درون کیسه پلاستیکی مقاوم با پوشش فویل آلومینیومی قرار داده و به آزمایشگاه منتقل شد.

تعداد 4 نمونه کمپوست به طور ماهانه از توده­های کمپوست رسیده تهیه و جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال شد. به منظور تعیین خصوصیات شیمیایی و ارزش کودی کمپوست تولیدی در این کارخانه فاکتور­هایی نظیرpH، درصد کربن، هدایت الکتریکی، درصد ازت، درصد فسفر در نمونه­های تهیه شده مورد ارزیابی قرار گرفت (11-8). میزان آلودگی نمونه­ها به فلزات سنگین با تعیین مقادیر سرب، کادمیوم، روی و مس در آن­ها مورد بررسی قرار گرفت (15-12). خصوصیات و کلاس میکروبی کمپوست تولیدی نیز با توجه به معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA) با تعیین مقادیر سالمونلا، تخم انگل و کلیفرم کل و مدفوعی مشخص گردید (16). روش­های انتخابی جهت انجام آزمایشات در جدول (1) ارایه شده است.

پس از تعیین مقادیر فاکتورهای فوق،کیفیت کمپوست تولیدی در کارخانه زاهدان با معیارهای موسسه استاندارد ایران و نیز با رهنمود­های معتبر کمپوست در کشورهای آلمان، اتریش، کانادا، هلند و استرالیا مقایسه و ارزیابی گردید (17-8).

 

جدول1- روش آزمایش پارامترهای کمپوست

Table 1- Experimental method parameters of compost

پارامتر

روش آزمایش

pH

pH متر

هدایت الکتریکی

عصاره

درصد کربن

روش سردیاوالکیل پلاک

درصد ازت

کجلدال

درصدفسفر

اسپکتروفتومتر

فلزات سنگین

جذب اتمی

سالمونلا

کشت در محیط کشت و شمارش تعداد

تخم انگل

تغلیظ

کلیفرم

تخمیر چند لوله ای


 


یافته ها

 

نتایج آنالیز های شیمیایی کمپوست تولیدی در
کارخانه زاهدان در جدول (2) و نتایج میکروبی کمپوست این کارخانه در جدول (3) درج شده است.

 

 

جدول 2- نتایج آنالیز شیمیایی کمپوست کارخانه زاهدان

Table 2- The results of chemical analysis compost factory Zahedan

شماره نمونه

هدایت الکتریکی(ds/m)

pH

کربن

(درصد)

ازت

(درصد)

فسفر

(درصد)

سرب

(mg/Kg)

کادمیوم

(mg/Kg)

روی

(mg/Kg)

مس

(mg/Kg)

1

37/4

3/7

4/14

98/0

36/0

56

8/3

658

240

2

07/4

61/8

63/9

54/1

36/0

52/97

59/1

6/487

47/211

3

26/4

27/8

9/9

2/3

37/0

4/95

ND

99/431

85/182

4

09/4

04/9

81/9

2/2

35/0

111

5/0>

2/308

6/175

میانگین

2/4

305/8

935/10

98/1

36/0

98/89

695/2

45/471

48/202

انحراف معیار

021/0

55/0

35/5

92/0

67/6

90/560

442/2

8/21089

49/865

 

 

 

 


جدول 3- نتایج آنالیز میکروبی کمپوست کارخانه زاهدان

Table 3- The results of microbial analysis compost factory Zahedan

شماره نمونه

سالمونلا تعداددر

Gr.ds4

تخم انگل تعداددر

Gr.ds4

کلی فرم تعداد در

Gr.ds

کلی فرم مدفوعی تعداد در Gr.ds

1

0

>5

7

3<

2

0

>1

470

93

3

0

>7

>1100

250

4

0

>5

>1100

25

 

 

انواع مواد خارجی و درصد آنها در کمپوست زاهدان در شکل 1 نشان داده شده است. پس از جدا کردن کاغذ از مواد قابل بازیافت، با عبور دادن مواد خارجی جدا شده از داخل سرند 6 میلی­متری مقادیر خرده شیشه بزرگ­تر از 6 میلی­متر در کمپوست تولیدی زاهدان مقدار زیادی می­باشد.

 

 

 

 

شکل 1-درصد مواد خارجی موجود در کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان

Figure 1- The percentage of foreign materials in the compost factory production Zahedan


 

بحث ونتیجه گیری

 

 نتایج آنالیز شیمیایی کمپوست تولیدی در جدول 2 نشان داده شده است. درصد کربن آلی در استاندارد آلمان 20تا40 درصد ودر استاندارد کشور سوئیس 32تا 35 درصد است (8و9). بدین لحاظ نمونه­های کمپوست تقریبا در محدوده­های پایین این استاندارد قرار دارند. درصد نیتروژن در کمپوست تولیدی به طور متوسط 98/1درصد بوده این مقدار با توجه به استاندارد آلمان(81/0تا8/1) و نشان اروپایی اکولابل (کمتر از 2درصد) و استاندارد تجارتی 5/0و 1 درصد، جهت کمپوست درجه 1و درجه 2 در مقادیر قابل قبول قرار دارند (5، 8 ،13، 14).

استاندارد کشور آلمان جهت فسفر مقدار 6/0تا2/1را تعیین نموده است (8). نمونه کمپوست زاهدان رقم 36/0را دارد. میزان فسفر در نمونه کمپوست از مقدار تعیین شده کم­تر بود. همچنین از لحاظ درصد کربن، ازت و فسفر نمونه کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان معیارهای موسسه استاندارد ایران (14) را کسب نموده است. همان طور که در نتایج نشان داده شده است درصد کربن به نیتروژن در کمپوست تولیدی کارخانه زاهدان بالاتر می­باشد. از دلایل این امر می توان، نرخ بالای زیرو روکردن توده­های کمپوست در کارخانه کمپوست زاهدان اشاره

 

نمود. در کارخانه کمپوست زاهدان به طور متوسط توده­های کمپوست 15-12 مرتبه توسط دستگاه تاپ ترن زیرو رو شده­اند. مطالعه انجام گرفته در این زمینه نشان می­دهد که افزایش فرکانس به گرداندن توده باعث کاهش درصد مواد آلی ونیتروژن کمپوست می گردد. با افزایش برگرداندن توده تصاعد گاز آمونیاک افزایش یافته و درصد نیتروژن کاهش می­یابد(18). مقادیر ازت، فسفر در کود کمپوست معمولا در حد پایینی نسبت به کود شیمیایی قرار دارند از این رو در مواردی نیاز است که این عناصر به کود کمپوست تولیدی افزوده شوند (19).

میزان فلزات سنگین یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در کیفیت کمپوست می باشد. با توجه به مضرات فلزات سنگین برای انسان و محیط زیست استانداردهایی در مورد غلظت این فلزات در کمپوست وضع شده است از جمله آن­ها می­توان به استانداردهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا (AAFC،CCME،BNQ) اشاره نمود (8 ،10 ،11 ،12،13 ،14 ،20 ،21 ،22).

 

 

 

 

شکل2- مقایسه مقادیر سرب،روی،کادمیوم ومس نمونه کمپوست زاهدان نسبت به استاندارد کشورهای مختلف(برحسبppm  ) 

Figure 2- Comparison of lead, zinc, cadmium and copper samples Zahedan rather than standard compost different countries (in ppm)

 

 

بر اساس اطلاعات شکل 2 مقادیر سرب، کادمیوم، روی و مس در نمونه از لحاظ استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا در حد مطلوبی قرار دارند. بر اساس این نتایج بیش-ترین مقدار آلودگی به فلزات سنگین در نمونه در مقایسه با آمریکا و آلمان مربوط به فلز مس و روی می­باشد. چنانچه نتایج آنالیز را با استاندارد ایران مقایسه نماییم در حد قابل قبول استاندارد ملی ایران می­باشد.

نتایج آنالیز میکروبی نمونه کمپوست در جدول 3 ارایه شده است. از آنجایی که هیچ گونه معیار میکروبی جهت کنترل کیفیت کمپوست تولیدی در کشور وجود ندارد از معیارهای معتبر بین المللی در این مورد استفاده شده است. آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA) معیارهایی را برای کمپوست جهت مصارف کشاورزی از نظر پاتوژن ها در نظر گرفته است. این استاندارد برای کاربرد کمپوست در زمین، توزیع و بسته بندی و فروش جهت استفاده در کشاورزی وگل کاری با حفظ محیط زیست و رعایت سلامت تدوین شده اند. مقررات کاهش پاتوژن در کمپوست کلاس A در جدول 4 ارایه شده است. این مقررات برای محصولاتی است که معمولا به صورت خام توسط انسان مصرف می­شوند (16).

 

 


جدول4- مقررات کاهش پاتوژن در کمپوست کلاس A (13)

Table 4- Regulations reducing pathogens in the compost class A (13)

میکروارگانیسم­ها

میزان کاهش پاتوژن

کلیفرم مدفوعی

کم­تر از 1000ام پی ان در هر گرم جامدات

سالمونلا ها

در هر 4گرم از کل جامدات کمتر از 3ام پی ان

ویروس­های روده­ای

PFU1>در هر چهار گرم از کل جامدات

تخم انگل­های بارور

1>در هر چهار گرم از کل جامدات

 

 

در مقررات کاهش پاتوژن در کمپوست کلاسB توجه اصلی بر روی پایش و کنترل تعداد کلیفرم های مدفوعی است. در این مقررات میزان کلیفرم های مدفوعی باید کم­تر از 2میلیون ام پی ان در هر گرم از کل جامدات خشک باشد. کمپوست کلاس B را فقط می­توان برای باغ وجنگل کاری، کشت های صنعتی و یا اصلاح بافت خاک­های ضعیف استفاده نمود (16).

با توجه به نتایج آنالیز میکروبی مندرج در جدول 3مقایسه آن­ها با مقررات (USEPA)، کمپوست تولیدی در این کارخانه کلاسB را کسب می­نماید. از دلایل این امر می­توان به عدم ایجاد شرایط ترموفیلیک در لایه­های بیرونی توده­های کمپوست اشاره کرد. این مشکل را می­توان با توجه بیش­تر به نرخ زیر و رو کردن توده­ها و انتقال مواد سطحی به درون توده قرار گرفتن در معرض دماهای بالاتر (60 تا 70 درجه سانتی­گراد) اصلاح نمود (20).

شکل 1نشان می­دهد که با توجه به اینکه کاغذ درصد بالایی دارد ولی بیش­ترین مقدار آلودگی به مواد خارجی در نمونه کمپوست تولیدی مربوط به شیشه است، اما در تحقیقی که روبرت رابین ومیچ رنکو در 7کارخانه کمپوست در کارولینای شمالی در ایالات متحده آمریکا انجام داده­اند باقی مانده­های پلاستیکی در محصول پایانی به عنوان بیش­ترین عامل خارجی مطرح بوده اند. در هر صورت جهت اصلاح این مساله تفکیک و جداسازی بیشتر مواد ورودی و تغییر سرند بایستی مورد توجه قرار گیرد (21-23).

نتایج این تحقیق نشان داد که کمپوست تولیدی در کارخانه کمپوست زاهدان از لحاظ مواد مغذی و آلودگی­های میکروبی و مقدار فلزات سنگین در غالب موارد در محدوده استاندارد قرار داشته و قابلیت مصرف به عنوان عامل اصلاح کننده بافت خاک را داشتند. ولی لازم است با توجه به اینکه نسیت کربن به ازت بیش­تر است ضایعات سبزی­ها ومیوه­ها که حاوی نیتروژن بالایی می­باشد را به مواد اولیه کمپوست اضافه گردند. میزان فسفر در رده 2 استاندارد ملی ایران قرار می­گیرد. میزان pH تقریبا بیش از حد استاندارد است که در این مورد افزوده کمی سولفور منجر به حل مشکل می­گردد. جهت  ارتقای کیفیت کمپوست تولیدی به لحاظ کاهش فلزات سنگین و تامین کلاسA میکروبی، عملیات تفکیک از مبدا در زباله ها، ایجاد شرایط کاملا ترموفیلیک در توده­ها وخصوصیات میکروبی به عنوان دو استراتژی تاثیر گذار بایستی مورد توجه قرار گیرد.

منابع

1-      Salehi.Technical and economical study of Khomein Compost Factory in compared with T ehran Compost Factory [dissertation].Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2008. (In Persian).

2-      Wei,et al,2003,Technology of MSW Composting The Technology of The  Municipal Solid Wastes Composting.Life Science College Northeast Agricultural University, Harbin,Heilongjiang 150030, China, Chaina Agricultural University, Beijing, China Zimin Natura and Science, 1(1), 2003.

 

3-      Shiralipour.A,et al.1992,Physical and chemical properties of soils as affected by municipal solid waste Compost application Biomassand Bioenergy, Volume3, Issues3-4, 1992,Page261-267.

4-      Sharma,V.K.,Candietelli,M.,Fortuna,F.&Cornacchia,G Process of Urban and agro-industrial residues by aerobic Composting: review, Energy Conversion and Management,38,453-478,1997.

5-      Tchobanoglous G, Kreith F.Handbook of Solid Waste Management.2nd ed.New York: McGraw-Hill; 2002.

6-      Gerngross CA,Farland MC,Thompson WH.Compost sampling guideline dairy compost utilization.Prepared in cooperation with Texas commission on environmental quality and USA Environmental Protechtion Agency; 2006.

7-      Test Method of composts and composting.Final release united state composting series G,800 pp.University of Kassel;2000

8-      RAL, Environmental label; blue angel product requirements- soil improve/adjustment made from compost.RALdetaches institute fur gutesicherung und Kennzeichnung (www.blauer-engelde);1998.

9-      Agency for water protection and waste management.technic verdung over refuse. (Swiss waste rule).3011 Bern; 1990.

10-  Canadian T.Mindesqualitat von compost. (Minimum quality standard for compost).fac-edmz 3000 Bern; 1995.

11-  Composting council of Canada.Setting standard: asummary of compost standard in Canada. [Updated 2000; cited 2008 Jun 14].Available from:www.compost.org/standard.

12-  Compost council of Canada.Compost standard review.www.compost.org/ standard.1999

13-  Wiliam F, Brinton F.Compost quality standard guideline.New York: Association of Recyclers; 2002.

14-  Europe union council regulation.regulation organic forming. EEC no. martgarf verlug. 1998.

15-  Institute of Standard and Industrial Research for Tehran:ISIRI No.10716; 2007(In Persian)

16-  United States of Environmental protection agency. Sludge guideline. Proposed rule.Federal registers and published as CFR 40 chap 503. Final rule.Feb 1993

17-  DHV.Composting in European Union. DHV euro commission; 1999.

18-  Standard for compost.Briefing note. CAS 2.UK composting association; 2000.

19-  Kraus P.wilke M.Schadstoffe in bioabfall compost. (Contaminant in bio-compost) mull und abfall.4-97.211-219; 1999.

20-  Compost workshop.Steps toward a European compost directive.fed. Ministry for environment.Vienna Austria.2-3 nov;1999

21-  ORCA.A review of compost standard in Europe.Tech Publishing; 1992.

22-  SEPA.Compost quality and potential for use.Stockholm: Swedish EPA; 1997.

23-  Renkow M, Rubin R.Municipal solid waste composting, does it make economic.North Carolina: North Carolina State University; 1996.

 

 1*- (مسوول مکاتبات):  عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان، ایران.

2- دکترای مدیریت ایمنی و محیط زیست، دانشگاه پبنی هیلز ایتالیا.

1- Iranian Acadmic Center for Education, Culture and research (ACESR), Sistan and Baluchestan branch, Iran.

 * ( Corresponding Author)

2- Department of Safty and the Environment Hills Pbny Italy University.

[5]-Test Methods for the Examination of Composting and Compost

 

1-      Salehi.Technical and economical study of Khomein Compost Factory in compared with T ehran Compost Factory [dissertation].Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2008. (In Persian).

2-      Wei,et al,2003,Technology of MSW Composting The Technology of The  Municipal Solid Wastes Composting.Life Science College Northeast Agricultural University, Harbin,Heilongjiang 150030, China, Chaina Agricultural University, Beijing, China Zimin Natura and Science, 1(1), 2003.

 

3-      Shiralipour.A,et al.1992,Physical and chemical properties of soils as affected by municipal solid waste Compost application Biomassand Bioenergy, Volume3, Issues3-4, 1992,Page261-267.

4-      Sharma,V.K.,Candietelli,M.,Fortuna,F.&Cornacchia,G Process of Urban and agro-industrial residues by aerobic Composting: review, Energy Conversion and Management,38,453-478,1997.

5-      Tchobanoglous G, Kreith F.Handbook of Solid Waste Management.2nd ed.New York: McGraw-Hill; 2002.

6-      Gerngross CA,Farland MC,Thompson WH.Compost sampling guideline dairy compost utilization.Prepared in cooperation with Texas commission on environmental quality and USA Environmental Protechtion Agency; 2006.

7-      Test Method of composts and composting.Final release united state composting series G,800 pp.University of Kassel;2000

8-      RAL, Environmental label; blue angel product requirements- soil improve/adjustment made from compost.RALdetaches institute fur gutesicherung und Kennzeichnung (www.blauer-engelde);1998.

9-      Agency for water protection and waste management.technic verdung over refuse. (Swiss waste rule).3011 Bern; 1990.

10-  Canadian T.Mindesqualitat von compost. (Minimum quality standard for compost).fac-edmz 3000 Bern; 1995.

11-  Composting council of Canada.Setting standard: asummary of compost standard in Canada. [Updated 2000; cited 2008 Jun 14].Available from:www.compost.org/standard.

12-  Compost council of Canada.Compost standard review.www.compost.org/ standard.1999

13-  Wiliam F, Brinton F.Compost quality standard guideline.New York: Association of Recyclers; 2002.

14-  Europe union council regulation.regulation organic forming. EEC no. martgarf verlug. 1998.

15-  Institute of Standard and Industrial Research for Tehran:ISIRI No.10716; 2007(In Persian)

16-  United States of Environmental protection agency. Sludge guideline. Proposed rule.Federal registers and published as CFR 40 chap 503. Final rule.Feb 1993

17-  DHV.Composting in European Union. DHV euro commission; 1999.

18-  Standard for compost.Briefing note. CAS 2.UK composting association; 2000.

19-  Kraus P.wilke M.Schadstoffe in bioabfall compost. (Contaminant in bio-compost) mull und abfall.4-97.211-219; 1999.

20-  Compost workshop.Steps toward a European compost directive.fed. Ministry for environment.Vienna Austria.2-3 nov;1999

21-  ORCA.A review of compost standard in Europe.Tech Publishing; 1992.

22-  SEPA.Compost quality and potential for use.Stockholm: Swedish EPA; 1997.

23-  Renkow M, Rubin R.Municipal solid waste composting, does it make economic.North Carolina: North Carolina State University; 1996.