نقش جاده‌های جنگلی در زادآوری گونه‌های درختی (مطالعۀ موردی: طرح‌های جنگلداری لیره سر، گلندرود و مکارود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (مسوول مکاتبات): دانش آموخته کارشناسی ارشد رشتۀ جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

2 استاد گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

3 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

4 استادیارگروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران..

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: هدف اصلی از مدیریت منابع طبیعی، استمرار تولید و پاسخ گویی به نیاز انسان به همراه حفظ تنوع  زیستی و تداوم زادآوری در اکوسیستم­­های طبیعی است. زادآوری طبیعی از مهمترین عوامل مؤثر بر بقا و پایداری جنگل­های طبیعی تلقی می­شود.
 روش بررسی: این تحقیق با هدف بررسی تنوع زادآوری طبیعی گونه­های چوبی از حاشیه جاده­ها به سمت بخش­های داخلی آن در سه عرصه مختلف و در جاده­های آسفالته و خاکی می­پردازد. بصورت انتخابی شرایط مشابه از نقطه نظر شرایط توپوگرافی، شیب و جهت مشخص شد و در هر طرف جاده از میکروپلات­های 2×2 متر برای اندازه­گیری تنوع زیستی و ترکیب زادآوری استفاده شد.
یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که شاخص­های تنوع زادآوری در بالا و پایین جاده­های آسفالته و خاکی و در سه منطقه مورد بررسی تفاوت معنی­داری نشان نداند و تنها عامل اثرگذار موقعیت است که با فاصله از جاده­های آسفالته و خاکی تنوع زادآوری کاهش می­یابد. همچنین گونه­های نورپسند همانندQuercus castaneifolia C.A.M.Browics & Menitsky  ،Alnus subcordata (L) Gaertn   و  Diospyros lotus L.در کنار جاده­ها به نسبت فاصله از جاده­ها بیشتر مستقر می­شوند.
نتیجه گیری: بطور کلّی در این تحقیق در جاده­های آسفالته، میزان تنوع زادآوری و غنا به میزان اندکی بیشتر از جاده­های خاکی بود.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 1395

 

نقش  جاده­های جنگلی در زادآوری گونه­های درختی

(مطالعۀ موردی: طرح­های جنگلداری لیره سر، گلندرود و مکارود)

 

مریم بازیاری [1]*

maryam.bazyary@gmail.com

حمید جلیلوند [2]

سید عطا اله حسینی [3]

یحیی کوچ [4]

تاریخ دریافت: 25/08/89

تاریخ پذیرش:05/02/90

 

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی از مدیریت منابع طبیعی، استمرار تولید و پاسخ گویی به نیاز انسان به همراه حفظ تنوع  زیستی و تداوم زادآوری در اکوسیستم­­های طبیعی است. زادآوری طبیعی از مهمترین عوامل مؤثر بر بقا و پایداری جنگل­های طبیعی تلقی می­شود.

 روش بررسی: این تحقیق با هدف بررسی تنوع زادآوری طبیعی گونه­های چوبی از حاشیه جاده­ها به سمت بخش­های داخلی آن در سه عرصه مختلف و در جاده­های آسفالته و خاکی می­پردازد. بصورت انتخابی شرایط مشابه از نقطه نظر شرایط توپوگرافی، شیب و جهت مشخص شد و در هر طرف جاده از میکروپلات­های 2×2 متر برای اندازه­گیری تنوع زیستی و ترکیب زادآوری استفاده شد.

یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که شاخص­های تنوع زادآوری در بالا و پایین جاده­های آسفالته و خاکی و در سه منطقه مورد بررسی تفاوت معنی­داری نشان نداند و تنها عامل اثرگذار موقعیت است که با فاصله از جاده­های آسفالته و خاکی تنوع زادآوری کاهش می­یابد. همچنین گونه­های نورپسند همانندQuercus castaneifolia C.A.M.Browics & Menitsky  ،Alnus subcordata (L) Gaertn   و  Diospyros lotus L.در کنار جاده­ها به نسبت فاصله از جاده­ها بیشتر مستقر می­شوند.

نتیجه گیری: بطور کلّی در این تحقیق در جاده­های آسفالته، میزان تنوع زادآوری و غنا به میزان اندکی بیشتر از جاده­های خاکی بود.

واژه­های کلیدی: تنوع زادآوری، غنا، یکنواختی، جاده آسفالته، جاده­ خاکی.

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, Special No.2, Autumn 2016

 

 

 

 

 


Effect of Forest Roads on Biodiversity Regeneration

of Tree Species

 

Maryam Bazyari[5]*

maryam.bazyary@gmail.com

Hamid Jalilvand[6]

Seyed Ataollah Hosseini[7]

Yahya kooch[8]

 

Abstract

Background and Objective: The main purpose of natural resources management is protecting the biological variety and continuance of regeneration in the natural ecosystems. Natural regeneration is one of the most important factors in the survival and resistance of natural forests.

Method: This study investigates the effects of forest roads on the changes of natural regeneration variety of wooden species from edges of forest roads towards their inner parts in three areas and two different paved and un-paved roads. Randomly, the similar conditions were identified according to topography, slope and direction. On the two sides of road, 2m×2m microplots were used for measuring differences and plants structures.

Results: This study indicates that characters of different climates do not have significant difference in the up and down of road and in these three ereas. The only effective factor is condition which decreases when distance from road increases. Some light demanding spices, such as Quercus castaneifolia C.A.M.Browics Alnus subcordata (L), Gaertn & Menitsky and Diospyros lotus L., grow at the side of the roads.

Conclusion: Generally, the rate of regeneration diversity and richness were higher at the sides of paved roads than at sides of un-paved roads.

Keywords: Regeneration diversity, Regeneration richness, Evenness, Paved road, Un-paved road

 

مقدمه

 

زادآوری طبیعی افزایش بهره تنوع زیستی، حفظ رویشگاه­های طبیعی و تجدید حیات مجدد جنگل است که از اهداف مهم مدیریت جنگل می­باشد (1). زادآوری طبیعی از مهمترین عوامل مؤثر بر بقا و پایداری جنگل­های طبیعی تلقی می­شود. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر روند استقرار زادآوری و تنوع گونه­ای گونه­های جنگلی می­تواند ما را در شناخت بهتر مراحل مختلف توالی این اکوسیستم یاری کند (2). اخیراً بر اهمیت و حفظ تنوع بیولوژیکی اکوسیستم­های جنگلی جهت ارزیابی اثرات روش­های مدیریت جنگل بر تنوع زیستی و تجدید حیات تاٌکید فراوانی شده است (3- 4- 5- 6). در مناطقی  که به مدت طولانی تحت تأثیر دخالت انسان واقع شده­اند، ساختار تغییر شکل یافته جنگل به عنوان یکی از عوامل اصلی تهدید تنوع زیستی و کاهش زادآوری گونه­های  اصلی در نظر گرفته شده­ است (7).

تولید چوب و محصولات فرعی و ارائة خدمات عمومی جنگل زمانی مستمر خواهد بود که مهمترین عناصر تشکیل دهندة آنها یعنی درختان و درختچه­ها حفظشوند (8).

به طور کلی حاشیه جاده­ها متلاطم و آشفته­تر، گرمتر، خشک­تر و نورخیزتر می­باشد (9). بدین ترتیب رستنی­های پیرامون جاده­های جنگلی با استقرار گونه­های سریع­الّرشد و نورپسند مانند توسکا، کلهو، تمشک و غیره افزایش می­یابد (10-11) که این وضعیت تا حدود زیادی به نوع مسیر حمل و نقل (راه آهن یا جاده) و مشخصات روسازی جاده اعم از آسفالته و خاکی نیز بستگی دارد (12-13).

ترابی و همکاران (1388) به مقایسه تنوع زیستی و تراکم زادآوری درختی در فاصله­های مختلف از لبه جاده­های جنگلی در دو دیواره خاکبرداری و خاکریزی در جنگل چمستان نور پرداختند. نتایج نشان داد که مقایسه میانگین زادآوری درختی بین دو ترانشه خاکبرداری و خاکریزی در تمام فاصله­ها تفاوت معنی­داری را نشان نداد، هر چند میانگین زادآوری در همه فاصله­ها در دیواره خاکریزی بیش­تر بود، بطور کلی تراکم زادآوری درختی و تنوع و غنا در دو دیواره تا فاصله 35 متری از لبه جاده تفاوت معنی­داری را نشان نداد (14). گلدبلام و بی­آتی[9] (1999) در تحقیقی در جنگل­های خزان کننده ایالات متحده تغییرات کمی جامعه زیر آشکوب را در ارتباط با فاصله از جنگل بررسی کردند، بطور معنی­داری فراوانی گونه­های مهاجم و کمیاب در لبه جنگل نسبت به عمق جنگل بیشتر بود و میزان نهال­های درختی در لبه جنگل کمتر بود و ناهمگنی در کنار جاده بیشتر از داخل جنگل بود (15).

ناگایکتی[10] (2003) برای ارزیابی اثرات لبه جاده در جنگل­های سوزنی برگ ژاپن، مشخصات ساختار توده را با پلات­هایی از لبه جاده­یی که 30 سال از ساخت آن گذشته بود به سمت داخل جنگل تعیین کرد. تراکم نهال­ها و سطح مقطع درختان سرپا در پلات­های نزدیک جاده بیشتر بود. تراکم نهال­های تسوگا[11] و نراد[12] شدیداً تحت تأثیر سطح مقطح درختان خشک سرپایی بودند که ظاهراً بر اثر جاده­سازی خشک شده بودند (16). نیلسن[13] و همکاران (2007) میزان تجدید حیات گونه­های چوبی را در مسیرهای جاده و کناره­های آنها با تجدید حیات در جنگل برداشت نشده در جنگل­های تروپیکال بولیوی مورد مقایسه قرار دادند و از 60 پلات 5×5 متر استفاده نمودند که نیمی از آنها در مناطق برداشت نشده و نیمی دیگر در جاده­ها و کناره­های آنها قرار گرفته بود. نتایج نشان دادند که بعضی از گونه­ها از نور افزایش یافته در جاده­ها و کناره­های آنها سود می­برند و بعضی دیگر از کاهش گونه­های رقابتی در اثر فشردگی خاک بهره می برند (17). زادآوری و تجدید حیات طبیعی درختان جنگلی از وقایع مهم در زندگی جنگل به شمار می­روند بطوری که تداوم حیات و پایداری دائمی و تا حدی ترکیب توده­های یک جنگل از درختان مختلف به آنها بستگی دارند. از آنجایی که جاده­سازی، نوعی دخالت در اکوسیستم جنگل به شمار می­رود، بنابراین بررسی تنوع و ترکیب زادآوری گونه­های چوبی از حاشیه جاده به عمق جنگل ما را به درک بهتری از نقش جاده­های جنگلی می­رساند.

روش بررسی

این تحقیق در سری­های چهارم ، اول و دوم شهرستان­های تنکابن، نور و چالوس واقع در حوزه­­های آبخیز 35، 48 و 36 استان مازندران در شمال ایران انجام شده است. سری­های  مورد مورد مطالعه بین طول جغرافیایی  َ50  ْ50  شرقی و عرض جغرافیایی  ً30   َ28   ْ36 شمالی واقع می­باشد. حداقل ارتفاع از سطح دریا در سری­های مذکور به ترتیب 300،250 و100متر و حداکثر ارتفاع از سطح دریا به ترتیب 600،450 و1000 متر می­باشد. متوسط دما در گرمترین ماه سال در سری­های مذکور به ترتیب 4/22، 7/26 و2/27 درجه سانتی­گراد  و در ماه­های مرداد و تیر است. متوسط دما در سردترین ماه سال به ترتیب 5/0، 4/0 و3/0 درجه سانتی­گراد و در بهمن­ماه است. متوسط باران سالیانه در سری­های مذکور بالغ بر 1150 ، 1086 و 1251 میلی­متر و متوسط رطوبت نسبی هوا حدود %81 ، %85 و %83 می­باشد. بافت خاک سری­های  مورد مورد مطالعه، سنگین تا بسیار سنگین است. خاک کم­عمق تا عمیق بوده، ساختمان خاک در سری­های مورد مطالعه به ترتیب دانه­ای ریز و درشت، در بالا چند وجهی، دانه­ای، منشوری و دانه­ای­ریز تا درشت است (18-19-20).

در ابتدا با جنگل­گردشی و استفاده از کتابچه­های­ طرح­های جنگل­داری موردنظر جاده­های آسفالته و خاکی به طول یک کیلومتر که حداقل 10 سال از ساخت آن گذشته باشد شناسایی شد، زیرا تغییرات و تحول در جنگل و محیط طبیعی، کند و بطئی بوده و در دراز مدت صورت می­گیرد. لذا جاده­هایی انتخاب گردید که تأثیر خود را بر تنوع زادآوری و ترکیب زادآوری گونه­های چوبی اطراف خود گذاشته باشند. همچنین سعی شد شرایط فیزیوگرافی جنگل­های مورد مطالعه از نظر توپوگرافی، شیب، ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و غیره یکسان باشند. در هر طرف جاده شش قطعه نمونه 400 متر مربعی (20×20 متر) برداشت شد (21). بدین صورت که سه قطعه نمونه به فواصل 100 متر در حاشیه  و سه قطعه نمونه دیگر به موازات قطعات نمونه حاشیه جاده و فواصل 20 متری برداشت گردید. از 9 میکروپلات 2×2 متر در داخل پلات­های20×20 متر برای اندازه­گیری زادآوری استفاده شد (21). در داخل میکروپلات­ها پارامترهای نوع گونه­ها وتعداد زادآوری­ها اندازه­گیری و ثبت شد.

 

 

 

شکل 1-  روش نمونه برداری در اطراف جاده­های جنگلی

Figure 1- Sampling around Forest Roads


شاخص­های تنوع زیستی


مقادیر شاخص­های تنوع، غنا و یکنواختی با در نظر گرفتن تعدادگونه­های ثبت شده در عرصه مورد مطالعه با استفاده از
روابط زیر (جدول 1) محاسبه گردید (7).

 

 

جدول 1 - شاخص­های تنوع زیستی استفاده شده در این مطالعه

Table 1 - Biodiversity indicatores used in this study

شاخص

نام شاخص

متغیّرها

رابطه

تنوع

سیمپسون

§ = شاخص سیمپسون ; S = تعداد گونه ; ni = تعداد افراد مربوط به گونه با رتبه i ;  Ni  = تعداد کل افراد

 

شانون­وینر

H = شاخص تنوع شانون­وینر ; Pi = فراوانی نسبی افراد گونهi   در نمونه مورد نظر

 

غنا

مارگالف

R = غنای گونه­ای  ;  S = تعداد گونه­ها ;  Ln = لگاریتم طبیعی ;  N = تعداد افراد

 

منهنیک

R = غنای گونه­ای ;  S = تعداد گونه­ها ;  N = تعداد افراد

 

یکنواختی

کامارگو

ٍE=، شاخص یکنواختی کامارگو;  Pi =  ،  نسبت گونه i ام به کل نمونه Pj =; ،  نسبت گونه j ام به کل نمونه; S،  تعداد گونه در نمونه

 

اسمیت -  ویلسون

Evar = شاخص اسمیت ویلسون ; ni  تعداد افراد گونه i در نمونه;  nj  تعداد افراد گونه j در نمونهS; =تعداد گونه­ در کل نمونه

 

 

 


تجزیه و تحلیل­های آماری

 

تعداد گونه­های چوبی وارد نرم افزار      PastوEcologycal Methodology  شد و میزان تنوع برای شاخص­های شانون­وینر و سیمسون، غنا برای شاخص­های مارگالف و منهنیک، یکنواختی برای شاخص­های کامارگو و اسمیت- ویلسون در جاده­های آسفالته و خاکی محاسبه گردید. ابتدا نرمال بودن داده­ها بوسیله آزمون کولموگروف اسمیرنوف  و تست همگنی واریانس با استفاده از آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثرموقعیت (فاصله از جاده) و بالا  یا پائین جاده بر روی شاخص­های تنوع، غنا، یکنواختی با استفاده از آنالیز واریانس چندطرفه در قالب رویه GLM (General Linear Model) تعیین گردید و از آزمون دانکن نیز به منظور مقایسه چندگانه میانگین استفاده شد. همچنین، به منظور بررسی مقادیر شاخص­های مورد بررسی در ارتباط با جاده­های آسفالته و خاکی از آزمون t غیر جفتی استفاده گردید. لازم به ذکر است که کلیه محاسبات آماری در نرم­افزار SPSS 11.5 انجام پذیرفت.

یافته ها

تنوع زیستی زادآوری

آنالیز واریانس چندطرفه نشان می­دهد که اثر موقعیت (فاصله از جاده) جاده­های آسفالته و خاکی کاملاً معنی­دار است، بدین صورت که با فاصله از جاده مقادیر تنوع زادآوری کاهش می­یابد. مکان­های بالا و پایین جاده­های آسفالته و خاکی بر روی شاخص­های تنوع زادآوری معنی­دار نیست (جداول2 و3).

 

 

 

جدول 2-  تجزیه واریانس چندطرفه شاخص­های تنوع زیستی زادآوری در ارتباط با مشخصه­های مورد بررسی

 (در جاده آسفالته)

 Table 2- Multi-way analysis of variance of regeneration biodiversity characteristics in relation

 to the parameters evaluated (paved road)

منبع تغییرات

شاخص­های

تنوع زیستی

F

Sig

منبع تغییرات

شاخص­های تنوع زیستی

F

Sig

منطقه

سیمسون

10/2

14/0

موقعیت × بالا و پایین بودن

سیمسون

00/0

92/0

شانون وینر

64/0

53/0

شانون وینر

30/0

58/0

مارگالف

31/1

28/0

مارگالف

02/1

32/0

منهنیک

00/3

06/0

منهنیک

76/0

38/0

کامارگو

01/0

98/0

کامارگو

27/0

60/0

اسمیت­­ ویلسون

47/1

24/0

اسمیت­­ ویلسون

00/0

00/1

موقعیت(فاصله ازجاده)

سیمسون

82/160

00/0

منطقه × بالا و پایین بودن

سیمسون

10/0

89/0

شانون وینر

60/273

00/0

شانون وینر

23/1

30/0

مارگالف

01/79

00/0

مارگالف

03/0

96/0

منهنیک

73/277

00/0

منهنیک

11/1

34/0

کامارگو

91/161

00/0

کامارگو

01/0

98/0

اسمیت­­ ویلسون

64/71

00/0

اسمیت­­ ویلسون

39/0

67/0

 

بالا و پایین بودن

سیمسون

00/0

92/0

منطقه × موقعیت × بالا و پایین بودن

سیمسون

38/1

27/0

شانون وینر

19/0

66/0

شانون وینر

16/3

06/0

مارگالف

74/0

39/0

مارگالف

33/0

71/0

منهنیک

36/0

54/0

منهنیک

10/0

90/0

کامارگو

05/0

81/0

کامارگو

17/0

84/0

اسمیت­­ ویلسون

08/0

77/0

اسمیت­­ ویلسون

11/0

89/0

منطقه­ × موقعیت

سیمسون

55/4

02/0

 

 

 

 

شانون وینر

18/0

83/0

 

 

 

 

مارگالف

07/1

35/0

 

 

 

 

منهنیک

60/0

55/0

 

 

 

 

کامارگو

16/1

32/0

 

 

 

 

اسمیت­­ ویلسون

42/2

11/0

 

 

 

 

جدول 3- تجزیه واریانس چندطرفه شاخص­های تنوع زیستی زادآوری درارتباط با مشخصه­های مورد بررسی (درجاده­های خاکی)

Table 3. Multi-way analysis of variance of regeneration biodiversity characteristics in relation to the parameters evaluated (Un-paved roads)

منبع تغییرات

شاخص­های

 تنوع زیستی

F

Sig

منبع تغییرات

شاخص­های تنوع زیستی

F

Sig

منطقه

سیمسون

67/1

20/0

موقعیت × بالا و پایین بودن

سیمسون

49/0

48/0

شانون وینر

47/0

63/0

شانون وینر

04/1

31/0

مارگالف

12/0

88/0

مارگالف

05/0

81/0

منهنیک

52/0

60/0

منهنیک

06/0

79/0

کامارگو

64/2

09/0

کامارگو

67/0

42/0

اسمیت­­ ویلسون

09/0

90/0

اسمیت­­ ویلسون

13/0

71/0

موقعیت(فاصله ازجاده)

سیمسون

43/156

00/0

منطقه× بالا و پایین بودن

سیمسون

33/0

71/0

شانون وینر

16/204

00/0

شانون وینر

36/0

69/0

مارگالف

45/119

00/0

مارگالف

59/0

56/0

منهنیک

35/195

00/0

منهنیک

24/2

12/0

کامارگو

37/134

00/0

کامارگو

57/0

57/0

اسمیت­­ ویلسون

22/438

00/0

اسمیت­­ ویلسون

14/0

86/0

بالا و پایین بودن

سیمسون

03/0

85/0

منطقه× موقعیت × بالا و پایین بودن

سیمسون

93/0

40/0

شانون وینر

28/2

14/0

شانون وینر

62/0

54/0

مارگالف

00/0

98/0

مارگالف

26/0

76/0

منهنیک

83/0

37/0

منهنیک

11/0

88/0

کامارگو

36/1

25/0

کامارگو

66/1

21/0

اسمیت­­ ویلسون

02/0

86/0

اسمیت­­ ویلسون

23/0

79/0

منطقه­ × موقعیت

سیمسون

41/1

26/0

 

 

 

 

شانون وینر

51/2

10/0

 

 

 

 

مارگالف

04/0

96/0

 

 

 

 

منهنیک

05/0

94/0

 

 

 

 

کامارگو

88/1

17/0

 

 

 

 

اسمیت­­ ویلسون

34/2

11/0

 

 

 

 

 

 

مقایسه میانگین مقادیر شاخص­های تنوع زادآوری در موقعیت­های بالا و پائین جاده نشان می­دهد که بالا و پائین بودن جاده بر روی شاخص­های تنوع زیستی معنی­دار نیست و آنالیز داده­های مربوط به پلات­ها بر اساس فاصله پلات­ها نسبت به جاده، نشان می­دهد که با افزایش فاصله از جاده، میزان شاخص­های تنوع و غنا کاهش می­یابد (جداول4 و5).

 

 

جدول4 - مقایسه میانگین (اشتباه معیار) مقادیر شاخص­های تنوع زیستی زادآوری در ارتباط با مشخصه­های موردبررسی (درجاده­های آسفالته)

Table 4- Compare meanes (standard error) of regeneration biodiversity values associated with evaluated indices (paved roads)

مشخصه های

مورد بررسی

شاخص های تنوع

شاخص های  غنا

شاخص های یکنواختی

سیمسون

شانون وینر

مارگالف

منهنیک

کامارگو

اسمیت ویلسون

مناطق مورد

بررسی

 

لیره سر

(02/0)60/0

(05/0)84/0

(08/0)93/0

(07/0)96/0

(04/0)57/0

(04/0)72/0

گلندرود

(04/0)60/0

(05/0)84/0

(05/0)95/0

(05/0)90/0

(05/0)58/0

(03/0)76/0

مکارود

(03/0)56/0

(05/0)82/0

(06/0)87/0

(06/0)89/0

(04/0)57/0

(02/0)77/0

فاصله از جاده

(موقعیت)

حاشیه جاده

a(01/0)70/0

a(01/0)00/1

a(03/0)12/1

a(02/0)12/1

a(01/0)72/0

a(01/0)85/0

دورازجاده

b(01/0)48/0

b(01/0)67/0

b(02/0)72/0

b(01/0)71/0

b(00/0)43/0

b(01/0)65/0

بالا یا پایین بودن جاده

بالای جاده

(02/0)59/0

(04/0)84/0

(06/0)90/0

(04/0)92/0

(03/0)57/0

(02/0)75/0

پایین جاده

(03/0)59/0

(04/0)83/0

(05/0)94/0

(05/0)91/0

(04/0)58/0

(02/0)75/0

 

 

 

 

 

 

 


جدول5- مقایسه میانگین (اشتباه معیار) مقادیر شاخص­های تنوع زیستی زادآوری در ارتباط با مشخصه­های مورد بررسی

(در جاده­های خاکی)

Table 5- compare meanes (standard error) of regeneration biodiversity values associated with evaluated indices (Un-paved roads)

مشخصه های

مورد بررسی

شاخص های تنوع

شاخص های  غنا

شاخص های یکنواختی

سیمسون

شانون وینر

مارگالف

منهنیک

کامارگو

اسمیت ویلسون

مناطق مورد

بررسی

لیره سر

(03/0)59/0

(05/0)80/0

(07/0)86 /0

(05/0)95/0

(04/0)62 /0

(06/0)70/0

گلندرود

(02/0)61/0

(06/0)80/0

(06/0)89/0

(05/0)97/0

(03/0)61 /0

(04/0)69 /0

مکارود

(03/0)57/0

(70/0)83/0

(08/0)88/0

(06/0)98 /0

(04/0)56/0

(05/0)69 /0

فاصله از جاده

(موقعیت)

حاشیه جاده

a(00/0)68/0

a(02/0)00/1

a(01/0)10/1

a(02/0)14/1

a(02/0)73/0

a(01/0)87/0

دورازجاده

b(01/0)50/0

b(01/0)61/0

b(03/0)65 /0

b(01/0)79/0

b(00/0)47/0

b(00/0)52 /0

بالا یا پایین بودن جاده

بالای جاده

(02/0)59/0

(05/0)83/0

(06/0)88 /0

(04/0)98/0

(03/0)58/0

(02/0)70/0

پایین جاده

(02/0)59/0

(04/0)79/0

(05/0)88 /0

(04/0)95/0

(03/0)61 /0

(04/0)69 /0

 

مقادیر شاخص­های تنوع زیستی گونه­های چوبی در جاده­ های
آسفالته و خاکی تفاوت معنی­داری را نشان نمی­دهد (جدول6).

 

 

جدول6 - مشخصه­های آماری مقادیر شاخص­های تنوع زیستی زادآوری در جاده­های آسفالته و خاکی

Table 6- Statistical characteristic values of regeneration biodiversity beside of