آموزش مصرف بهینه انرژی در مدارس دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *- (مسوول مکاتبات): استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بیش­ترین درصد جمعیت جامعه را نوجوانان و جوانان تشکیل داده است، این افراد با آموزش مناسب قابلیت پذیرش رفتارهای صحیح در مصرف و تغییر رفتار در الگوهای مصرف  را دارد. محور فعالیت­های آگاه سازی افراد  بایددر راستای تغییر نگرش­ها و باور مصرف­کنندگان  در کل و مصرف انرژی در  کودکان و نوجوانان باشد. هدف از انجام این تحقیق  بررسی جایگاه و نقش آموزش مصرف بهینه انرژی درمدارس دوره ابتدایی شهر تهران می­باشد.
روش بررسی: با اجرای پیش آزمون وپس آزمون باگروه کنترل ابتدا آموزشهای کوتاه مدت لازم به دانش ْآموزان مقطع ابتدایی دریک مدرسه دخترانه در شهر تهران (مدرسه دخترانه آزادی در منطقه 4 تهران) داده شد  تا با استفاده از روش زمینه­یابی­، نگرش دانش­آموزان دوره ابتدایی (درمقطع چهارم و پنجم) پس از اجرای فعالیت­های آموزشی و آگاه­سازی آنان در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی سنجیده شود. نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک انجام و نمونه آماری از یکی ازمدارس دخترانه شهر تهران انتخاب شد (بدین صورت که دریک مدرسه دخترانه دوکلاس ازمقطع چهارم و پنجم به صورت تصادقی انتخاب و هرکلاس باحجم حدود30 در نظر گرفته شده است). فرضیه­های تحقیق عبارتند از: 1- آموزش دانش آموزان درمدارس با صرفه جویی مصرف انرژی ارتباط دارد.2- تحصیلات والدین با میزان اثر بخشی فعالیت­های آموزشی درمدارس رابطه دارد.
یافته­ها: در بررسی فرضیه­های این تحقیق از طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده، متغییرمستقل در این طرح فعالیت­های آموزشی و آگاه­سازی در میزان مصرف انرژی به دانش­آموزان دوره ابتدایی بوده است. از آزمون آماری (paired T Test) جهت سنجش تاثیر دوره های آموزشی در دانش آموزان  با استفاده از  نرم افزار  SPSS  و EXCEL  استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می­دهد ارتباط معناداری بین آگاهی دانش آموزان و میزان مصرف انرژی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 1395

 

آموزش مصرف بهینه انرژی درمدارس دوره ابتدایی

 

اکرم الملوک لاهیجانیان[1]*

lahijanian@hotmail.com

شیرین عباسی  [2]

تاریخ دریافت: 05/06/90

تاریخ پذیرش:13/12/90

 

چکیده

زمینه و هدف: بیش­ترین درصد جمعیت جامعه را نوجوانان و جوانان تشکیل داده است، این افراد با آموزش مناسب قابلیت پذیرش رفتارهای صحیح در مصرف و تغییر رفتار در الگوهای مصرف  را دارد. محور فعالیت­های آگاه سازی افراد  بایددر راستای تغییر نگرش­ها و باور مصرف­کنندگان  در کل و مصرف انرژی در  کودکان و نوجوانان باشد. هدف از انجام این تحقیق  بررسی جایگاه و نقش آموزش مصرف بهینه انرژی درمدارس دوره ابتدایی شهر تهران می­باشد.

روش بررسی: با اجرای پیش آزمون وپس آزمون باگروه کنترل ابتدا آموزشهای کوتاه مدت لازم به دانش ْآموزان مقطع ابتدایی دریک مدرسه دخترانه در شهر تهران (مدرسه دخترانه آزادی در منطقه 4 تهران) داده شد  تا با استفاده از روش زمینه­یابی­، نگرش دانش­آموزان دوره ابتدایی (درمقطع چهارم و پنجم) پس از اجرای فعالیت­های آموزشی و آگاه­سازی آنان در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی سنجیده شود. نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک انجام و نمونه آماری از یکی ازمدارس دخترانه شهر تهران انتخاب شد (بدین صورت که دریک مدرسه دخترانه دوکلاس ازمقطع چهارم و پنجم به صورت تصادقی انتخاب و هرکلاس باحجم حدود30 در نظر گرفته شده است). فرضیه­های تحقیق عبارتند از: 1- آموزش دانش آموزان درمدارس با صرفه جویی مصرف انرژی ارتباط دارد.2- تحصیلات والدین با میزان اثر بخشی فعالیت­های آموزشی درمدارس رابطه دارد.

یافته­ها: در بررسی فرضیه­های این تحقیق از طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده، متغییرمستقل در این طرح فعالیت­های آموزشی و آگاه­سازی در میزان مصرف انرژی به دانش­آموزان دوره ابتدایی بوده است. از آزمون آماری (paired T Test) جهت سنجش تاثیر دوره های آموزشی در دانش آموزان  با استفاده از  نرم افزار  SPSS  و EXCEL  استفاده شده است.

نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می­دهد ارتباط معناداری بین آگاهی دانش آموزان و میزان مصرف انرژی وجود دارد.

واژه­های کلیدی: اثر بخشی آموزش ،تغییر رفتار، نگرش، دوره­های آموزشی.

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, Special  No.2, Autumn 2016

 

 

 

 

 


Eficient Energy Consumption Education in Primary Schools

Akramolmolok Lahijanian [3]*

lahijanian@hotmail.com

Shirin Abbasi[4]

 

Abstract

Background and Objective: The best solution to energy saving can be taught in schools. The educational activities change the awareness and attitudes of people and consumers towards energy use in the environment. Thus, education of efficient energy consumption in schools is important. The aim of this study is to investigate the role of efficient energy consumption education in primary schools in Tehran.

Method:The random systematic and statistical sample of a school for girls (a large school class with 30 studends) in Tehran was selected. Using SPSS and Excel software, the paired t test was applied to measure the impact of training on students and analyze the data collected from educational activities of students concerning energy efficiency in the primary school.

The hypotheses are considered as follows:

1-There is relationship between education of students in schools and their attitude towards energy consumption saving. 2-There is a relationship between parents education level and effectiveness of educational activities in schools.

Results: A short questionnaire was given to the students before training in order to measure their attitude. Experimental pre-test and post-test were used to develop the hypothesis. To implement the pre-test and post-test, two groups of students as a control group were selected from Azadi school located in Region 4 of Tehran, Iran. Pearson coleralation was also applied in this regard.The findings in this study show that there are a strong relationship between variables and hypotheses.

Conclusion:Also, the results show a significant correlation between students' knowledge and energy consumption. The hypotheses were approved at the end.

Keywords: Education efficiency, Change of behavior, Attitude, Educational course.

 

مقدمه

 

یکی از مؤثرترین اقداماتی که در کنار اقدامات فنی می­تواند کارآیی مؤثری در بهینه سازی مصرف انرژی داشته باشد، اقدامات فرهنگی است (1). بررسی اجمالی از وضعیت مصرف انرژی در بخش­های مختلف کشورها نشان می­دهد الگوی صحیحی از نحوه مصرف انرژی وجود ندارد (2).

 70 درصد از حامل­های انرژی در بخش خانگی، تجاری و حمل و نقل مصرف می­شود (2). باید اقدامات فرهنگی در سطح وسیعی از جامعه­، خانواده و مدرسه صورت گیرد. تا به تدریج استفاده درست و صحیح از انرژی در مردم جامعه نهادیه شود.

نتایج نشان داده اند که رونق و رکود اقتصادی کشورها تابعی از گرایش­ها  و  خواسته­های مردم مصرف کننده است (3). نوع تفکر و نگرش مردم جامعه مثبت و منفی در رفتار آن­ها و نهایتاً در وضعیت مصرف انرژی دخالت دارد.

درک مسایل مربوط به مصرف انرژی تنها بر پایه قوانین فنی و عملی که در حیطه کار محققان فنی قرار می­گیرد نیست بلکه باید آموزش­های لازم در سطوح جمعیت جامعه به صورت رسمی و غیر رسمی از طریق نهادهای آموزشی و رسانه­های عمومی، سازمان­ها و مراکز تولید کننده و توزیع کننده انرژی داده شود (4) .

انرژی دستمایه حیات وکارمایه فعالیت­های بشری است. امنیت ملی همه کشورهای جهان نیز درگرو دسترسی مطمئن به انرژی است.ازاین روآینده تولیدومصرف حامل های انرژی و کاربرد بهینه آن، توجه خاص بسیاری ازدولتمردان وصاحب­نظران را درگسترش جهانی برانگیخته است (5).

رشد روز افزون جمعیت و وابستگی به انرژی و منابع طبیعی و همچنین نبود الگوی مصرف منطقی موجب اتلاف سرمایه­های کشور شده است (6). روندروبه رشد مصرف انرژی ازیک سو، افزایش مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت­های فسیلی از سوی دیگر بهینه سازی مصرف انرژی را امری ضروری و مهم نموده است (7).درکشور ما، بخش خانگی، تجاری با مصرف 5/ 36درصد کل مصرف انرژی بزرگ­ترین مصرف کننده انرژی به حساب می آید (8). سالانه سهم زیادی از انرژی دربخش حمل و نقل تلف می­شود. باتوجه به سهم قابل توجه مصرف انرژی دراین بخش­ها صرفه جویی انرژی اهمیت بسزایی دارد. نحوه مصرف انرژی درکشور، حاکی ازآن است که اصلاح فرهنگ مصرف انرژی درنهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی انرژی علاوه براین که از هدر رفتن  ذخایر با ارزش انرژی جلوگیری می­کند، منجر به کاهش آلودگی محیط زیست نیز می­شود (9). بدیهی است بدون کمک و همکاری اقشار مختلف جامعه دستیابی به محیط زیست پاک و سالم و صرفه جویی انرژی امکان پذیر نمی­باشد. یکی ازمهم­ترین اقدامات جهت رفع مشکلات زیست محیطی و کاهش مصرف بی رویه انرژی ارتقاء فرهنگ عمومی دراین زمینه می­باشد که این امر میسر نمی­گردد مگر از طریق آموزش همگانی و عمومی محیط­زیست و انرژی افراد را نسبت به مسایل حساس نمود. در این راستا، آموزش­های زیست محیطی و صرفه جویی انرژی با ایجاد موقعیت­های مناسب موجب افزایش دانش افراد و تشویق آن­ها به حفاظت محیط زیست و کاهش مصرف انرژی می­شود (10). آموزش مهم­ترین ابزاری است که به وسیله آن می توان فرهنگ صحیح را اشاعه داد و سبب تغییر رفتار شد. آموزش صرفه جویی انرژی به ارتقاء دانش افراد در زمینه ارزش انرژی، روش­های صرفه جویی انرژی و اثرات ناشی از مصرف بی رویه انرژی کمک می­کند. درعین حال آموزش صرفه جویی انرژی باید بتواند با ایجاد حساسیت و انگیزه افراد را به صرفه جویی انرژی ترغیب کند (11).

محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف انواع انرژی در ایران و قطع درآمدهای ناشی از صدور نفت کشور از اواخر قرن حاضر باعث شد پیش­بینی­های لازم در روند توسعه کنونی کشور به طور جدی تحت بررسی قرار گیرد. عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن نزدیک به یک سوم از کل انرژی در فرایند مصرف انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و افزایش بازده و بهره­وری انرژی را بیش از پیش آشکار می­سازد (12).

به طورکلی انرژی وبه ویژه انرژی ارزان ازمهم­ترین عوامل توسعه و به ویژه توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی است. اگر توسعه به عنوان بهره­وری و استفاده بهینه از کلیه منابع طبیعی مالی و انسانی برای توسعه یک کشور یا جامعه تعریف شود که در آن حفظ حقوق نسل آینده تضمین شده است. بخش­­های انرژی جایگاه مهمی را به خود اختصاص می­دهد. اساسی­ترین پایه توسعه، انرژی است و یکی ازمهم­ترین مسایل جوامع بشری امروز انرژی و نحوه تامین نیازهای مربوط به آن می­باشد (13).

مقطع ابتدایی مناسب­ترین بستر و معلمان ابتدایی بهترین افرادی هستند که می­توانند در این مقطع حساس درآموزش مهارت­های اجتماعی اساسی و از جمله اصول بهره­وری و استفاده درست از مواهب طبیعی و اجتماعی موثر باشد. به ­این سبب لازم است اصول بهره­وری و مصرف بهینه انرژی از همان مدارس ابتدایی برای دختران و پسران تهیه و تدارک دیده شود و این امر به عنوان یک بسیج عمومی تلقی گردد و از خود دانش آموزان در اجرای برنامه­های صرفه­جویی انرژی و حفظ محیط­زیست کمک گرفته شود.

ویژگی دوره ابتدایی و سنین دبستان آن است که کودک در یادگیری مطالب درسی، توسعه کنش­های شناختی، پرورش خلاقیت­های ذهنی­، اکتساب مهارت­های اجتماعی، تمرین، مسئولیت پذیری فردی و گروهی، پذیرش معیارها و ارزش­های فرهنگی و همچنین توجه عمیق به رفتار الگوهای بزرگسالان و همانند­سازی پایدار، پیشترفت بسیاری می­تواند از خود نشان دهد. هدف این تحقیق بررسی جایگاه و نقش آموزش مصرف بهینه انرژی در دوره ابتدایی در یکی از مدارس در شهر تهران است. فرضیه­های تحقیق  عبارتند از:

1- آموزش دانش آموزان در مدارس با صرفه جویی مصرف انرژی ارتباط دارد.

2- تحصیلات والدین با میزان اثربخشی فعالیت­های آموزشی در مدارس رابطه دارد.

روش بررسی

 چون هدف از انجام این تحقیق بررسی فعالیت­های آگاه­سازی، تلاش در تغییر رفتار، تغییرنگرش­ها و باورهای کودکان و نوجوانان در خصوص مصرف انرژی می­باشد. در طی یک تحقیق زمینه­یابی و با اجرای پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ابتدا آموزش­های کوتاه مدت لازم به دانش ْآموزان مقطع ابتدایی در یک مدرسه دخترانه در شهر تهران مد نظر قرار داده شده است.. با استفاده از روش زمینه­یابی ، نگرش دانش آموزان دوره ابتدایی (درمقطع چهارم وپنجم) پس از اجرای فعالیت­های آموزشی و آگاه­سازی درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی سنجیده شد. نمونه آماری به شیوه سیستماتیک منظم از یکی ازمدارس دخترانه شهر تهران به­طور تصادفی  انتخاب شد. به ­این صورت که دریک مدرسه دخترانه دوکلاس از مقطع چهارم و پنجم به­صورت تصادقی انتخاب شد و هرکلاس با حجم حدود30 در نظر گرفته شد، روش­های استفاده شده شامل برگزاری یک دوره آموزش های کوتاه مدت درکلاس، استفاده از قبوض آب و برق و ... (که درطی این تحقیق با اجرای پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ابتدا آموزش­های کوتاه مدت لازم به دانش آموزان مقطع ابتدایی و بعد تعیین میزان مصرف نسبت به قبل از آموزش ملاک عمل قرار گرفت). تدوین پرسش­نامه به منظور بررسی نگرش دانش آموزان قبل و بعد از دوره آموزش کوتاه مدت با هدف  اثر بخشی آموزشی انجام شد.

دربررسی فرضیه­های این تحقیق ازطرح­های آزمایشی پیش آزمون و­ پس آزمون استفاده شده است. متغییر مستقل اجرا شده در این طرح فعالیت­های آموزشی و آگاه سازی در مورد مصرف بهینه انرژی به دانش آموزان دوره ابتدایی می­باشد. روش به صورت میدانی، کتابخانه­ای بوده است و در این تحقیق آموزش کوتاه مدت در مورد مصرف بهینه انرژی به دانش­آموزان نیز داده شده است. ارزشیابی آموزش از طریق سنجش نگرش دانش­آموزان و بررسی قبوض آب، برق و تست سنجش نگرش که مخاطبین نسبت به میزان و نحوه مصرف چه نگرشی دارند و از طریق مدارس و یا همراه قبوض آب و برق و...امکان­پذیر است که به توزیع و جمع­آوری آن اقدام نموده است. همچنین تعیین میزان مصرف نسبت به سال گذشته درهمان زمان و پس از آموزش ملاک عمل قرار گرفت همچنین برگزاری یک دوره آموزش­های کوتاه مدت درکلاس انجام شد. از آزمون­های آماری (paired T Test) جهت سنجش تاثیر دوره­های آموزشی در دانش­آموزان استفاده شد و ابزار تجزیه و تحلیل داده-ها نرم­افزار SPSS  و EXCEL جهت انجام کارهای آماری و رسم نمودارها بوده است. در بررسی فرضیه­های این تحقیق ازطرح­های آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. متغییر مستقل اجرا شده در این طرح فعالیت­های آموزشی و آگاه­سازی در مورد مصرف بهینه انرژی به دانش­آموزان دوره ابتدایی می­باشد. دو نوع پرسش­نامه نیز تهیه شده است: یک نمونه از تدوین پرسش­نامه به منظور بررسی نگرش دانش­آموزان نسبت به آموزش مصرف بهینه  انرژی (پرسش­نامه چهارجوابی با مشخصات فردی بدون نام) و نمونه دیگرتدوین پرسش­نامه جهت مقایسه و سنجش آگاهی دانش آموزان در زمینه مصرف بهینه انرژی، قبل و بعد از آموزش است.

یافته ها

سوال 1 پرسش­نامه: میزان آشنایی شما با اهمیت انرژی در زندگی کنونی و نسل آینده و درست مصرف کردن آن در زندگی­تان چقدر است ؟


 

جدول 1 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table1- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

0

0

0

0

خیلی زیاد

11.7

11.7

11.7

7

زیاد

48.3

36.7

36.7

22

کم

100

51.7

51.7

31

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart1- Frequency Students Response

 

 

در جدول فوق دانش­آموزان اظهار داشتند میزان آشنایی با اهمیت انرژی در زندگی کنونی و نسل آینده و درست مصرف کردن آن در زندگی­شان در حد خیلی کمی می­باشد.

سوال 2 پرسش­نامه: آموزش مصرف بهینه انرژی در ایران تا چه اندازه در مدارس فرهنگ­سازی شده است؟


 

جدول2- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table2- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

0

0

0

0

خیلی زیاد

7.4

7.4

7.4

5

زیاد

35.4

27.4

27.9

11

کم

64.7

29.4

29.4

20

خیلی کم

100

35.4

35.3

24

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار2 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart2- Frequency Students Response

 

 

آموزش مصرف بهینه در مدارس و خانواده­­ها به میزان خیلی کم و یا اصلا فرهنگ­سازی نشده است و این مورد اهمیت و نیاز واقعی آموزش را نشان می­دهد .

سوال 3 پرسش­نامه: آموزش مصرف بهینه انرژی در مدرسه، تا چه میزان می­تواند روی مصرف صحیح انرژی تاثیر­گذار باشد؟


جدول 3- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table3- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

63.7

63.7

39.3

38

خیلی زیاد

100

36.7

36.7

22

زیاد

 

0

0

0

کم

 

0

0

0

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

نمودار 3 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart3- Frequency Students Response

 

 

در این مطالعه دانش­آموزان اظهار داشتند آموزش مصرف بهینه انرژی در مدارس به میزان بسیاری زیادی موثر می باشد. 

سوال  4  پرسش­نامه: جزوات آموزشی خارج از کتب درسی درباره مصرف بهینه انرژی به چه میزان می­تواند در آموزش شما تاثیر­گذار باشد؟


 

جدول 4- فراوانی پاسخ­های دانش آموزان

Table 4- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

46.7

46.7

46.7

28

خیلی زیاد

86.7

40

40

24

زیاد

100

13.3

13.3

8

کم

 

0

0

0

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار4 -فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart4- Frequency Students Response

 

در این مطالعه دانش­آموزان اظهار داشتند جزوات آموزشی خارج از کتب درسی درباره مصرف بهینه انرژی به میزان خیلی زیادی می­تواند در آموزش دانش­آموزان تاثیر­گذار باشد

سوال 5 پرسش­نامه: پوستر­، بروشور­های آموزشی با تصاویر جذاب و روزنامه دیواری درباره مصرف بهینه انرژی در مدرسه تا چه حدی می­تواند در آموزش شما با چگونگی مصرف انرژی تاثیر­گذار باشد؟


                                              

جدول5- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table 5- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

40

40

40

24

خیلی زیاد

83.3

43.3

43.3

26

زیاد

100

16.7

16.7

10

کم

 

0

0

0

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار5- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart 5- Frequency Students Response

 

 

در این مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند پوستر، بروشور­های آموزشی با تصاویر جذاب و روزنامه دیواری درباره مصرف بهینه انرژی در مدرسه تاحد خیلی زیادی می­تواند در آموزش دانش­آموزان با چگونگی مصرف انرژی تاثیر­گذار باشد.

سوال 6 پرسش­نامه: برگزاری نمایشگاه­های فصلی و دوره ای درباره اهمیت انرژی و مصرف بهینه انرژی به چه میزان می­توا ند در آموزش شما تاثیرگذار باشد؟


                                           

 

 

جدول 6- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table6- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

41.2

41.2

41.2

20

خیلی زیاد

793.4

38.2

38.2

26

زیاد

91.2

11.8

11.8

8

کم

100

8.8

8.8

6

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار6- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart6 - Frequency of Students Response

 

 

دراین مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند برگزاری نمایشگاههای فصلی ودوره ای درباره اهمیت انرژی و ومصرف بهینه انرژی به میزان خیلی زیادی می توا ند در آموزش دانش آموزان تاثیرگذار باشد.

سوال 7 پرسشنامه :  نقش وسایل آموزشی درمدارس مثل : تلویزیون ، سی دی های آموزشی ، فیلم ها ی آموزشی و جزوات آموزشی به چه میزان می تواند در آموزش شما در مصرف بهینه انرژی تاثیر گذار باشد ؟


 

جدول 7 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table7- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

69.2

69.2

69.2

40

خیلی زیاد

100

30.8

30.8

20

زیاد

 

0

0

0

کم

 

0

0

0

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار7- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart7 - Frequency of Students Response

 

 

دراین مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند وسایل آموزشی درمدارس مثل : تلویزیون ، سی دی های آموزشی ، فیلم ها ی آموزشی و جزوات آموزشی به میزان خیلی زیادی  می تواند در آموزش دانش آموزان در مصرف بهینه انرژی تاثیر گذار باشد.

سوال 8پرسشنامه : به نظرتان جایگاه ونقش آموزش مصرف بهینه انرژی درمدرسه از حیث فرایند یاددهی ،یادگیری  و روش تدریس چگونه است ؟


 

جدول 8 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table8- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

0

0

0

0

خیلی زیاد

11.7

11.7

11.7

7

زیاد

55

46.3

43.3

26

کم

100

45

45

27

خیلی کم

 

0

0

5

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار8- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart8 - Frequency of Students Response

 

در این مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند که جایگاه و نقش آموزش مصرف بهینه انرژی در مدرسه شان از حیث فرایند یاددهی، یادگیری  و روش تدریس در حد کم و یا خیلی کم می باشد .

سوال9 پرسش­نامه: نقش آموزش و پرورش در فرهنگ­سازی مصرف بهینه انرژی تا چه اندازه است؟


                            

جدول 9 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table9- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

56.7

56.7

56.7

34

خیلی زیاد

100

43.3

43.3

26

زیاد

 

0

0

0

کم

 

0

0

0

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار9 - فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart 9 - Frequency of Students Response

 

 

در این مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی تا اندازه بسیاری زیادی موثراست.

سوال10 پرسش­نامه: مطالب درسی در مدرسه با  آموزش­های مصرف بهینه انرژی تا چه میزان مطابقت دارد ؟


 

 

 

 

 

 


جدول10-فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table10- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

0

0

0

0

خیلی زیاد

8.3

8.3

8.3

5

زیاد

43.3

35

35

21

کم

100

56

56

34

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار10 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart10 - Frequency of Students Response

 

 

در این مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند مطالب درسی­شان در مدرسه با آموزش­های مصرف بهینه انرژی به میزان خیلی کمی و کم مطابقت دارد .

سوال 11 پرسش­نامه: محتوای کتب آموزشی تان در مدرسه به چه میزان به آموزش­های مصرف بهینه انرژی می­پردازد .

 

 

جدول11- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table11- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

0

0

0

0

خیلی زیاد

8.3

8.3

8.3

5

زیاد

46.7

38.3

38.3

23

کم

100

53.3

53.3

32

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار11 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart11 - Frequency of Students Response

 

 

در این مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند محتوای کتب آموزشی شان در مدرسه به میزان کمی  به آموزش­های مصرف بهینه انرژی پرداخته است که درکتاب­های علوم و ریاضی مشهود می­باشد.

سوال 12 پرسش­نامه: به نظر شما جزوات آموزشی و آموزش­های ارایه شده در کلاس درزمینه مصرف بهینه انرژی، تا چه میزان می­تواند به نگرش شما و خانواده تاثیر گذار باشد؟


 

جدول12- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table12- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

66.7

66.7

66.7

40

خیلی زیاد

96.7

30

30

18

زیاد

100

3.3

3.3

2

کم

 

0

0

0

خیلی کم

 

0

0

0

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار12 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart12 - Frequency of Students Response

 

در این مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند جزوات آموزشی و آموزش­های ارایه شده درکلاس در زمینه مصرف بهینه انرژی، به میزان خیلی زیادی می­تواند به نگرش آن­ها و خانواده­شان تاثیر گذار باشد

سوال 13پرسش­نامه: تا چه میزان در مدرسه­تان بازدید­ها و گردش­های علمی درباره آموزش مصرف بهینه انرژی داشته­اید.


 

جدول13- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table13- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

0

0

0

0

خیلی زیاد

0

0

0

0

زیاد

0

0

0

0

کم

10

10

10

6

خیلی کم

100

90

90

54

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

 

نمودار 13 فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart13 - Frequency of Students Response

 

 

در این مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند که اصلا در مدرسه­شان بازدید­ها و گردش­های علمی درباره آموزش مصرف بهینه انرژی نداشته­اند.

سوال 14 پرسش­نامه: به چه میزان در مورد اهمیت برق – آب – گاز – نفت در زندگی­تان با معلم مدرسه بحث و گفتگو کرده­اید و سعی کرده­اید تا راه­هایی که منجر به درست مصرف کردن انرژی شود کشف کنید و در زندگی­تان به کار ببندید؟


 

 


جدول14- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table14- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

0

0

0

0

خیلی زیاد

11.7

11.7

11.7

7

زیاد

30

18.3

18.3

11

کم

71.7

41.7

41.7

25

خیلی کم

100

28.3

28.3

17

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

نمودار 14- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Chart14 - Frequency of Students Response

 

 

دراین مطالعه دانش آموزان  به شرح نمودار بال اظهار داشتند که درمورد ا همیت برق – آب – گاز – نفت درزندگی شان با معملمان مدرسه شان بحث وگفتگو کرده اند وسعی شده تا راههایی که منجر به درست مصرف کردن ا نرژی شود کشف کنند ودرزندگی شان به کار ببندند

سوال 15 پرسشنامه : کاهش هزینه انرژی درقبوض آب ، برق ، گاز  تا چه اندازه برای شما و خانواده تان مهم است ؟

 

 

جدول 15- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table15- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

41.7

41.7

41.7

25

خیلی زیاد

75

33.3

33.3

20

زیاد

86.7

11.7

11.7

7

کم

90

3.3

3.3

2

خیلی کم

100

10

10

6

اصلا

 

100

100

60

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 15- فراوانی پاسخ ها

Chart15 - Frequency of Students Response

 

 

در این مطالعه دانش آموزان اظهار داشتند که به مقدار خیلی زیادی کاهش هزینه انرژی در قبوض آب، برق ، گاز برای آن­ها و خانواده­شان مهم است .

سوال 16 پرسش­نامه: به نظرتان تا چه اندازه می­توان با درست مصرف کردن انرژی میزان قبوض آب­، برق­، گاز منزل­تان را کاهش دهید؟


 

جدول 16- فراوانی پاسخ های دانش آموزان

Table16- Frequency of Students Response

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

درصد

فراوانی

 

88.3

8