شناخت پراکندگی جغرافیایی شیوع سرطان معـده در استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شرایط محیطی و  اقلیمی در هر منطقه زمینه را برای بروز و شیوع برخی بیماری ها مساعد می کند. سرطان نیز از جمله بیماری هایی است که عوامل عمده تأثیر گذار بر این بیماری را عوامل محیطی می دانند. میزان بروز انواع آن، در نواحی جغرافیایی مختلف ، متفاوت است. در سال های اخیر در کشورمان  این میزان افزایش پیدا کرده است . به خصوص در استان گیلان، سرطان معده شیوع فراوان دارد و سالانه جان صدها  نفر را به خطر می اندازد. استان گیلان، از نظر فراوانی سرطان معده مقام اول را در کل کشور دارد. در این تحقیق هدف، شناخت پراکندگی جغرافیایی  شیوع سرطان معده در استان گیلان و میزان شیوع آن در مناطق مختلف استان و تطابق آن با شرایط جغرافیایی و ارایه آن به صورت نقشه می باشد . روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهده مستقیم پرونده های پزشکی بیماران به تحلیل جامعه آماری بیماران از سال 1380 تا 84 با نرم افزارهای   Excel و Minitab  و تهیه نقشه  پراکندگی جغرافیایی سرطان معده  با نرم افزار     Win Surfer  7پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل مشخص شد که سرطان معده در نواحی شمـالی ، شمال غربی و شمال شرقی استان  پراکنده می باشد و گسترش جغرافیایی آن  منطبق با نوع خاک  حاوی عنصر  مولیبدن بوده  و ناحیه شهرستان  تالش و  رشت بیشترین فراوانی را دارا می باشد

کلیدواژه‌ها