ارزشگذاری حفاظتی منطقه حفاظت شده خائیز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرضا، ایران.

2 دانش آموخته دکتری علوم و مرتع دانشگاه تهران

3 2- استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 5- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده

تعیین ارزش های غیر بازاری، برای حفاظت کالاهای زیست محیطی مانند زیست گاه ها و چشم اندازها اهمیت فراوانی دارد. هدف از تحقیق حاضر ارزشگذاری حفاظتی منطقه حفاظت شده خائیز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط می‌باشد. در این تحقیق برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان تمایل به پرداخت پاسخگویان جهت ارزش حفاظتی از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 196 پرسش نامه جمع آوری شد.
نتایج نشان داد 71 درصد پاسخ گویان تمایل خود را برای مشارکت در حفاظت از منطقه اعلام کردند. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان داد، ضریب متغیرهای گرایش های زیست محیطی، مسئولیت پذیری، توانایی مالی، عضویت در سازمان محیط زیستی و پیشنهاد معنی دار شده است. نتایج نشان داد مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر 28/18861 ریال به دست آمد. ارزش حفاظتی سالانه منطقه مورد مطالعه نیز برابر 7/287382 میلیون ریال تعیین شد. از تقسیم این رقم بر کل مساحت بوم-سازگان منطقه مورد مطالعه، ارزش حفاظتی سالانه هر هکتار از این بوم‌سازگان برابر 8888 هزار ریال (با توجه به مساحت 32332 هکتار منطقه) به دست می آید. پیشنهاد می شود دست کم سالانه معادل 8888 هزار (ارزش حفاظتی سالانه هر هکتار) ریال برای حفاظت از منطقه خائیز سرمایه گذاری شود. بوم‌سازگان منطقه مورد مطالعه ارزش های فراوان دیگری (حفظ آب و خاک، گیاهان دارویی و محصولات فرعی، جذب و ذخیره دی اکسید کربن و تولید اکسیژن، تنوع بیولوژیکی و ... ) هم دارد که ارزش آنها بایستی برآورد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات