بررسی برخی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه‌های شهرستان بهار

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، گروه محیط زیست، همدان، ایران.

2 دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

زمینه و هدف: در شهرستان بهار رودخانه‌ها از منابع مهم در تأمین آب موردنیاز کشاورزی محسوب می‌شوند. لذا این پژوهش با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه‌های شهرستان بهار انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش به مدت 5 ماه از بهمن‌ماه 1393 تا خردادماه 1394 در 5 ایستگاه منتخب به‌صورت منظم نمونه‌برداری و پارامترهای دما، pH، TDS، کدورت، نیترات، فسفات کل، اکسیژن محلول، BOD5 و کلیفرم مدفوعی مطابق با روش‌های استاندارد متد مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون‌های آماری نشان داد پارامتر‌های دما و pH در ایستگاه‌های مختلف اختلاف معناداری با هم ندارند. لیکن در مورد سایر پارامترهای موردسنجش، در بین ایستگاه‌های مختلف اختلاف معنی‌دار (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات