شناسایی دیاتومه های جنس Diatoma De Candolle و بررسی تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر پراکنش آن‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران * (مسوول مکاتبات) .

2 - دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: دیاتومه ها و از جمله گونه­های جنس De Candolle   Diatoma جزء فلورجلبکی متداول اکوسیستم­های آبی هستند. جمعیت های دیاتومه های اپی­لیتیک، اپی­پلیک و اپی­فیتیک بهترین شاخص کیفیت آب هستند.
روش بررسی: در این تحقیق نمونه­ها بطور ماهیانه، در 6 ایستگاه انتخابی از سه بستر سنگ، رسوب و گیاه جمع آوری شدند. عوامل فیزیکوشیمیایی آب نظیر دما­، pH­، قابلیت هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول در هنگام نمونه برداری و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. نمونه ها با مشاهده تزئینات پوسته سیلیسی از طریق منابع موجود شناسایی شدند.
یافته­ها: گونه­های ، Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.­، Diatoma ehrenbergii Kutz.­،   Diatoma mesodon (Ehr.) Kutz.­،­Diatoma tenuis C. A. Agardh.، Diatoma vulgare Var. breve Grun.­، Diatoma vulgare Var. linearis V. H.­،  Diatoma vulgaris   Bory شناسایی شدند.
بحث و نتیجه­گیری: افزایش مقدار عوامل فیزیکوشیمیایی از جمله BOD و COD که شاخص آلودگی آب هستند در سمت پایین دست حاکی از افزایش مقدار آلودگی است. شمارش دیاتومه­ها نشان داد تراکم دیاتومه­ها به سمت پایین دست افزایش می­یابد.
آنالیز واریانس دو طرفه نشان دهنده ارتباط معنی­دار بین افزایش تراکم دیاتومه­ها و افزایش میزان آلودگی است.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورههجدهم، شماره چهار، زمستان 95

 

شناسایی دیاتومه­های جنس Diatoma De Candolle و بررسی تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر پراکنش آن­ها

 

فاطمه جمالو [1]*

FJamalloo@gmail.com 

طاهر نژاد ستاری2

تاریخ دریافت:19/2/88

تاریخ پذیرش:7/6/88

 

چکیده

زمینه و هدف: دیاتومه ها و از جمله گونه­های جنس De Candolle   Diatoma جزء فلورجلبکی متداول اکوسیستم­های آبی هستند. جمعیت های دیاتومه های اپی­لیتیک، اپی­پلیک و اپی­فیتیک بهترین شاخص کیفیت آب هستند.

روش بررسی: در این تحقیق نمونه­ها بطور ماهیانه، در 6 ایستگاه انتخابی از سه بستر سنگ، رسوب و گیاه جمع آوری شدند. عوامل فیزیکوشیمیایی آب نظیر دما­، pH­، قابلیت هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول در هنگام نمونه برداری و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. نمونه ها با مشاهده تزئینات پوسته سیلیسی از طریق منابع موجود شناسایی شدند.

یافته­ها: گونه­های ، Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.­، Diatoma ehrenbergii Kutz.­،   Diatoma mesodon (Ehr.) Kutz.­،­Diatoma tenuis C. A. Agardh.، Diatoma vulgare Var. breve Grun.­، Diatoma vulgare Var. linearis V. H.­،  Diatoma vulgaris   Bory شناسایی شدند.

بحث و نتیجه­گیری: افزایش مقدار عوامل فیزیکوشیمیایی از جمله BOD و COD که شاخص آلودگی آب هستند در سمت پایین دست حاکی از افزایش مقدار آلودگی است. شمارش دیاتومه­ها نشان داد تراکم دیاتومه­ها به سمت پایین دست افزایش می­یابد.

آنالیز واریانس دو طرفه نشان دهنده ارتباط معنی­دار بین افزایش تراکم دیاتومه­ها و افزایش میزان آلودگی است.

 

واژه­های کلیدی: Diatoma ، عوامل فیزیکوشیمیایی، پراکنش

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, No.1, winter 2017

 

 

 

 


Identify Diatoma Genus and Study of Physicochemical factors in their distribution

 

Fatemeh Jamallou *[2]

fjamalloo@gmail.com 

Taher Nejad sattari[3]

 

Abtract:

Background and Objective: Diatoma De Candolle is common algae flora in   equatic ecosystem. Epilithic, Epipelic and Epiphytic population are the best indicator for water quality.

Method: In this study, samples were taken on monthly, of 6 different station of rock, sediment and plant surface. Physicochemical parameters such as temperature , pH, Electrical Counductivity and Dissolved Oxygen  were insitu measured in site and Biological Oxygen Demand and Chemical Oxygen Demand were measured in  laboratory. Diatoms identify on the basis of morphological characters of the silica cell wall.

Findings: species from Diatoma De Candolle in Jajrood river were identified consist of: Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn. Diatoma ehrenbergii Kutz. Diatoma mesodon (Ehr.) Kutz. Diatoma tenuis C. A. Agardh.  Diatoma vulgare Var. breve Grun.  Diatoma vulgare Var. linearis V. H.  Diatoma vulgaris Bory.

Discussion and Counclusion: Physicochemical factors such as BOD and COD  increases and the water pollution index, are down the river is significant pollution increases. Diatoms counting showed diatoms density down the river to increase. Two-way ANOVA showed a significant correlation is between increased diatoms density and increased pollution.

 

Key words: Diatoma, Physicochemical Factors, distribution.

 

 مقدمه


دیاتومه ها گروهی از جلبک های تک یاخته ای شاخه باسیلاریوفیتا (Bacillaiophyta) می باشند. دیاتومه­ها دارای جنس­ها و گونه­های مختلف می­باشند که یکی از آن­ها، جنس De Candolle Diatoma  می­باشد که چند گونه از آن در این بررسی شناسایی شده است . اجتماعات جنس Diatoma De Candolle در زیستگاه های آبی به صورت اشکال مختلف: اپی لیتون (سطوح سخت)، اپی پلون (سطح رسوبات نرم) و اپی فیتــون(سطح گیاهــان عالی)                 مشاهــده می شوند(20). بررسی تاکسونومیک دیاتومه ها بر اساس  صفات شاخص مانند شکل کلی کفه، شکل کلی در دید جانبی، شکل کلی در دید کفه­ای، طول کفه، عرض کفه، نسبت طول به عرض، شکل شیارها، تعداد شیارها در 10µm، شکل نوک کفه، شکلکلونی در صورتدارا بودن و... انجام می­گیرد (1). رشد و نمو دیاتومه­ها در رودخانه ها تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد که بر فراوانی آن­ها تاثیر می­گذارند. اغلب دیده می شــود که دیاتومه ها نسبت به افزایش و تغییرات   یک ماده خاص مقاوم می باشند و حضورشان در محیط حاوی یک ماده خاص، آن­ها را به عنوان دیاتومه شاخص آن ماده مطرح می نماید. بنابراین تعداد دیاتومه ها و ترکیب تاکسونومیکی آن­ها نشان دهنده تغییر کیفیت آب              می باشد. همچنین دیاتومه­ها برای بررسی آلودگی ناشی از مواد آلی حایز اهمیت می­باشند .رسوبات فصلی رودخانه­ها بر ترکیب گونه­ای ، فراوانی کفه­ها و جرم توده خشک تأثیر گذار است. از دیاتومه­ها می­توان برای بررسی شرایط اقلیمی در گذشته استفاده کرد.

 علاوه بر این در انواع دیگر تنش های محیطی نظیر آلودگی فلــزات سنگین که کیفیت آب را تحت تاثیر       قـــرار می دهند نیز کاربرد دارند. بررسی ها نشان می دهند که دیاتومه­ها شاخص­های مناسبی برای بعضی فلزات سنگین سمی می­باشند (4). در اکثر مناطق دنیا مطالعات گسترده­ای در زمینه دیاتومه­ها انجام شده است. (5، 8، 9، 10، 17، 18، 21 ) . اما چنین مطالعاتی در کشور ما بسیار محدود می باشد(1 ، 3). با توجه به این که جوامع دیاتومه­ای در اکوسیستم­های آبی به علت تغییرات اقلیمی، پستی و بلندی، بستر، شیب و ورود مواد آلاینده به آن متفاوت می باشند به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی، شناسایی و تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی موثر بر زندگی دیاتومه­های جنس De Candolle Diatoma       می باشد. 

 

روش بررسی

این تحقیق در اکوسیستم آبی انجام شد . اکوسیستم آبی در فاصله ´41 و°51  تا ´48 و°51  طول جغرافیایی و´37 و°35  تا      ´47 و°35  عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این اکوسیستم      به صورت دایمی می باشد سر چشمه اصلی اکوسیستم آبی در دامنه جنوبی البرز مرکزی و در کوه­های کلون بستک در نزدیکی گرما­بدره می باشد . ( 2) (شکل 1).

 

 

شکل 1- حوزه آبریز اکوسیستم آبی و موقعیت ایستگاه های نمونه برداری:

Figure 1-Equatic ecosystem Basin and Sampling locations:

: ایستگاه 1:  57.60 ´43°35  وE 46.47 ´41°51  S1

: ایستگاه 2:  22.97 ´44°35  وE 38.60 ´41°51  S2

: ایستگاه 3:  40.01 ´44°35  وE 46.75 ´41°51  S3

: ایستگاه 4:  04.97 ´45°35  وE 50.20 ´41°51  S4

: ایستگاه 5:  27.04 ´45°35  وE 47.27 ´41°51  S5

: ایستگاه 6:  48.71 ´45°35  وE 36.18 ´41°51  S6

 

 

 

- نمونه­برداری: نمونه­برداری در6 ایستگاه انجام شد . انتخاب ایستگاه­ها به صورتی بود که هر ایستگاه    در نزدیکی یک منبع آلاینده محیطی انتخاب شد.

نمونه برداری به صورت ماهیانه انجام شد.عوامل              فیزیکو شیمیایی آب نظیر دما، pH ، قابلیت هدایت الکتریکی (Electrical Counductivity) و میزان اکسیژن محلول آب (Dissolved Oxygen) در محل نمونه برداری توسط دستگاه Multimeters مدل  Consort 535اندازه گیری شدند و عوامل اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک (Biological Oxygen Demand) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical Oxygen Demand) در آزمایشگاه         اندازه گیری شدند.  در نمونه برداری دیاتومه های اپی لیتون از سطوح سنگ­ها و با استفاده از کاردک، cm2 16  از سطح رویی سنگ­ها تراشیده و به شیشه های 25  میلی لیتری منتقل شدند (19). در نمونه برداری دیاتومه­های  اپی پلون نیز      cm2 16  از سطح رسوب و به عمق cm5/0 توسط کاردک برداشته شد و به   شیشه­های25 میلی لیتری منتقل شدند (14). نمونه برداری دیاتومه­های اپی فیتون­، از گیاهان شناور و غوطه ور در آب، سطحی به اندازه cm2 16 جدا نموده و        به شیشه­های25 میلی­لیتری منتقل شدند و در آزمایشگاه از طریق تکان دادن شیشه محتوی نمونه­، بررسی عصاره انجام شد (13). نمونه­ برداری از نمونه­های اپی­لیتون ، اپی­پلون و اپی­فیتون در 3 تکرار انجام شد. نمونه­ها در محل با فرمالدئید       4 درصد تثبیت شدند . از آن­جایی که شناسایی دیاتومه ها بر اساس مورفولوژی دیواره سلولی سیلیسی صورت می­گیرد اقدام به تمیز کردن سلول­ها شد. برای این­کار از روش Patrick and Reimer (1975) استفاده شد. در این روش مواد آلی درون سلولی و زواید آلی خارج سلولی از بین می رود. در آزمایشگاه  نمونه­ها در مخلوط 10 میلی لیتر آب اکسیژنه و10 میلی لیتر اسید کلریدریک جوشانده شدند تا به این طریق پوسته سیلیسی دیاتومه­ها تمیز شود و تزیینات سطح پوسته به منظور شناسایی آن­ها بهتر دیده شود . پس از شستشو با آب مقطر، با استفاده از چسب انتلان از آن­ها لام دایمی تهیه شد. شمارش نمونه­ها با استفاده از لام شمارش Sedgwick-Rafter انجام شد. حجم این لام شمارش برابر یک میلی لیتر است. پس از رقیق کردن حجم مشخصی از نمونه با آب مقطر، 1 میلی لیتررا با پی پت  به محفظه لام وارد کرده و با استفاده از بزرگنمایی             200 میکروسکوپ و دستگاه شمارنده (Counter) حداقل   300 سلول شمارش گردید به این صورت که تعداد در سانتی­متر مربع محاسبه گردید و به سطح نمونه برداری شده تقسیم گردید (22). در انتها نمونه­ها از طریق منابع موجود شناسایی شدند (6 ، 11، 15، 16).

اندازه­گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

      در هر ایستگاه خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل دما، اکسیژن محلول ( DO ) ، pH وهدایت الکتریکی ( EC )      با استفاده از دستگاه Multimeters مدل Consort 535 واقع در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی قم در محل اندازه گیری شد. دیگر متغیر های فیزیکوشیمیایی نظیر اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی ( BOD ) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ( COD ) در آزمایشگاه و با استفاده از روش های Standard Method اندازه گیری شد(1).

 

آنالیز واریانس ( ANOVA )

     برای تجزیه و تحلیل اثر عوامل ایستگاه (مکان) و         تاریخ نمونه برداری (زمان) بر تعداد سلول دیاتومه­های اپی­لیتون، اپی­پلون و اپی­فیتون آنالیز واریانس دوطرفه                 ( ANOVA دو طرفه) انجام شد.

نتایج

- نتایج تاکسونومیک: در بررسی تاکسونومیک دیاتومه ها         7 گونه از جنس جنس De Candolle Diatoma    شناسایی شد (شکل 2).که بعضی از  این گونه­ها فقط در یک بستر و عده­ای به صورت مشترک در دو یا سه بستر سنگ، رسوب و گیاه مشاهده شدند ( جدول 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول1- گونه­های مختلف جنسDe Candolle Diatoma و بستر آن­ها

Tabel 1-Species of Benthic Diatoma De Candolle

اپیلیتون

اپیپلون

اپیفیتون

نامتاکسون

 

+

+

Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.

+

+

+

Diatoma ehrenbergii Kutz.

+

 

+

Diatoma mesodon (Ehr.) Kutz.

 

+

+

Diatoma tenuis C. A. Agardh.

+

 

 

Diatoma vulgare Var. breve Grun.

 

+

 

Diatoma vulgare Var. linearis V. H.

+

 

+

Diatoma vulgaris Bory.

 

 

2

   1

  3

 

  4

 

    5

 

   6

 

شکل 2- شکل میکروسکوپ نوری دیاتومه­ها (100×)

Figure 2- L. M. images of Diatoms (× 100)

3- Diatoma mesodon

2- Diatoma ehrenbergii

1-Diatoma anceps

6- Diatoma vulgaris

5- Diatoma vulgare Var. breve

4- Diatoma tenuis

                       


-          عوامل فیزیکوشیمیایی:

 

بیش­ترین مقدار دمای آب  0C22    در مرداد ماه 1383 در ایستگاه 6 و کم­ترین مقدار دمای آب0C 7 / 0 در اسفند 1383 در ایستگاه  1 اندازه­گیری شد . بیش­ترین مقدار pH  9/8      در خردادماه1383 در ایستگاه 2 و کم­ترین مقدار pH 01/ 7 در مردادماه 1383 در ایستگاه 2 و شهریورماه 1383            در ایستگاه 5 اندازه­گیری شد. بیش­ترین مقدار اکسیژن محلول آب mg/l)) 19 در دی ماه 1383 در ایستگاه 1 و کم­ترین مقدار اکسیژن محلول آب mg/l)) 6/4 در آذر ماه 1383 در ایستگاه 6 اندازه­گیری شد. در آلودگی شدید آب ها، فعالیت باکتری های هوازی افزایش یافته و میزان  DO به شدت کاهش می یابد. بیش­ترین مقدار هدایت الکتریکی آب  µs/cm) ) 1030 در آبان ماه 1383 در ایستگاه 6 و کم­ترین مقدار هدایت الکتریکی آب µs / cm)) 213 در خرداد ماه 1383 در ایستگاه 1 اندازه­گیری شد . بیش­ترین مقدار اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی آب (BOD)، mg/l))2/49 در اسفند ماه 1383 در ایستگاه 6 و کم­ترین مقدار اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی آب (BOD )، (mg/l)9/3  در تیر ماه و آذر ماه 1383 در ایستگاه 1 اندازه­گیری شد . اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک یا BOD نیاز باکتری­های هوازی را برای تجزیه مواد به اکسیژن نشان می دهد. بیش­ترین مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی آب( (COD، (mg/l) 7/8 در خرداد ماه 1383 در ایستگاه 1 و کم­ترین مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی آب(COD)، mg/l)) 9/88 در بهمن ماه 1383 در ایستگاه 6 اندازه­گیری شد. مقادیر BOD و COD در آب­های آلوده افزایش می­یابند.

بررسی تغییرات تراکم جمعیت گونه های جنس De Candolle Diatoma  نشان داد تراکم جمعیت گونه­های دیاتومه در ماه­های گرم سال  افزایش می­یابد (شکل 3).


           

 

 

شکل3-تراکم جمعیت­های دیاتومه­های اپی­لیتون در دوره مطالعه

Figure 3-Population density of epilithic diatoms in during the study,  

 

 

 

نتایج آنالیز واریانس تک متغییره دو طرفه (ANOVA         دو طرفه) برای تحلیل اثر عوامل ایستگاه و تاریخ نمونه­برداری بر تعداد سلول گونه­های جنس Diatoma De Candolle نشان دهنده معنی­دار بودن تاثیر عوامل مکان (ایستگاه) و زمان (تاریخ نمونه­برداری) بر گونه­ها بود (P< .05).

 

تفسیر نتایج

 همان­طورکه نتایج این تحقیق نشان دادعوامل فیزیکوشیمیایی آب به طرف ایستگاه های پایین دست در طول مسیر افزایش نشان می­دهند. افزایش   pHحاکی از قلیایی بودن آب         می باشد. افزایش EC نشان دهنده افزایش یون­های موجود در آب می باشد که در اثر ورود عوامل مختلف به آب حاصل شده است. افزایش مقدار DO بیان­گر تمیزی آب می باشد همچنین مقدار DO به طرف پایین دست کاهش می­یابد و حاکی از ورود مواد آلاینده می­باشد. افزایش مقادیر BOD و COD در ایستکاه­های پایین دست نشان دهنده ورود مواد آلاینده و افزایش آلودگی به طرف پایین دست می­باشد . نتایج آنالیز واریانس بیان کننده معنی­دار بودن ارتباط بین مکان نمونه­برداری (ایستگاه­های مختلف) و زمان نمونه­برداری ( ماه­های مختلف) می­باشد. در نتیجه افزایش مقدار عوامل فیزیکوشیمیایی آب در ماه­های گرم سال به­ویژه در شهریورماه و در ایستگاه­های پایین دست به­خصوص در ایستگاه 6 ، بر تراکم جمعیت  گونه­های جنس De Candolle Diatoma اثر می­گذارد و با توجه به این که گونه­های جنس De Candolle Diatoma مقاوم    به آلودگی می باشند باعث افزایش تراکم آن­ها می شود این نتایج با یافته­های Gomez ( 1998)، Cox ( 1996 ) ،and Reimer Patrick ( 1966 ) Dere و همکاران ( 2002 ) و Sahin and Kara ( 2001 )  توافق دارد. مطالعه­ای که در حوزه رودخانه Lahontan انجام گرفته نشان داده است که متغیرهای فیزیکوشیمیایی آب و وضعیت سوبسترا با ساختار جوامع دیاتومه به طور معنی­دار مرتبط هستند که با نتایج مطالعه جاری مطابقت دارد ( Blinn and Herbst 2003 ) .  

سپاسگزاری

این مقاله بخشی از نتایج طرح پژوهشی بررسی  فلور دیاتومه­ای می باشد.بدین وسیله از حمایت­های مالی و حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تشکر و قدردانی می شود.

 

 


منابع

 

 1. افشارزاده، س . 1382 . بررسی فلور جلبکی رودخانه زاینده رود. پایان نامه دکتری دانشکده علوم دانشگاه اصفهان.185 صفحه.
 2. افشین، ی . 1373 . رودخانه های ایران ، جلد دوم . وزارت نیرو . 315 صفحه.
 1. جمالو. فاطمه. 1384. بررسی فلورجلبکی رودخانه جاجرود. پایان نامه دکتری زیست شناسی علوم گیاهی. دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. به راهنمائی طاهر نژاد ستاری.196 صفحه.
 1. Admiral, W., Blanl, H. (1999). Shortterm toxicity of Zinc to microbenthic algae and bacteria in a metal polluted stream. Wat. Res. 33. 1989-1996.
 2. Blinn, D., and Herbst, D. 2003. Use of Diatomes and soft Algae as indicatorsof environmental determinants in the Lahontan Basin, USA. Freshwater Biology 53, 11-19.
 3. Cox, E. J. 1996. Identification of freshwater diatomes from live material. Chapman & Hall. London, 158P.
 4. Dere, S., Karacaoglu, D. and Dalkiran, N. 2002. A study on the epiphytic algae of the Nilufer Stream (Bursa). Turk. J. Bot. 26. 219-233.
 5. Gevrey, M. 2004. Water quality assessment using diatom assemblages and advanced modelling techniques. Fresh. Bio. 49. 208-220.
 6. Gomez, N. 1998. Use of epipelic diatomes for evaluation of water quality in the Matanza – Riachuelo (Argentina), A pampean plain river. Wat. Res. 32(7). 2029- 2034.
 7. Gomez, N. 1999. Epipelic diatoms from the Matanza – Riachuelo (Argentina), a highly polluted basin from the Pampean plain: biotic indices and multivariate analysis. Aqua. Eco. 2: 301- 309.
 8. Hustedt, F. 1930. Bacillariophyta (Diatomeae). In: Die Susswaser- Flora Mitteleuropas (ed. Pascher, A.) Vol. 10. Gustar Fisher Verlag, 446P.
 9. Kara, H., Sahin, B. 2001. Epipelic and epilithic algae of Degirmendere River (Trabzon-Turkey), Turk. J. Bot. 25: 177-186.
 10. Moore. J. W. 1979. Disribution and abundance of attached, littoral algae in 21 Lakes and streams in the Northwest Territories. Can. J. Bot. 57, 568-577.
 11. Nejadsattari, T. 1992. Patterns of epipelic­ diatoms and oxygen distribution in stream sediments. Ph. D. Thesis. Iowa Stat Univ. Ames. IA. 135P.
 12. Patrick, R. and Reimer, C. W. 1966. The diatomes of the United States. Vol. 1. Monographs of the Academy of natural science of Philadelphia, No. 13. 688P.
 13. Patrick, R. and Reimer, C. W. 1975. The diatomes of the United States exclusive of Alaska and Hawaii, Vol. 2. Monographs of the Academy of natural science of Philadelphia, No. 13. 213 P.
 14. Ryves, D. Jewson, D. and Sturm, M. 2003. Quantitative and qualitative relationships between planktonic diatom communities and diatom assemblages in sedimenting material and surface sediments in Lake Baikal, Siberia. Limnol. Oceanogr., 48(4),1643–1661.
 15. Shahbazkia, H. Candeias, T. Oliveira, R.  And Tomaz, F.2007. Weighted Morphometric Shape Analysis of Diatoms. Universidade do Algarve – UCEH. BIF Laboratory, Campus de Gambelas. 8000-810 Faro, Portugal. hshah@ualg.pt
 16. Trotter, D. M. and Hendricks, A. C. 1979. Attached, filamentous algal communities. In: Methods and measurements of periphyton communities: a review. ASTM STP 690 (ed. Weitzel, R. L.) American Society for Testing and Materiales, 58- 69.
 17. Vollenweider, R. A. 74. Sampling techniques and methods for estimating quality and quality of biomass. In: A manual on methods for measuring primary production in aquqtic environments. IBP Handbook No. 12. ( ed. Vollenweider) Blackwell Scientific Pub. Oxford, 20-50.
 18. Vrieling, Q. Sun, M. Tian, P. J. Kooyman, W. W. C. Gieskes, R. A. van Santen, and N. A. J. M. Sommerdijk. 2007. Salinity-dependent diatom biosilicification implies an important role of external ionic strength. PNAS 104, 10441-10446.
 19. Wetzel, R. G. and Linkens, G. E. 1991. Limnological analysis (2nd ed.). Springer – Verlage. 136-165.

 

 

 [1] - استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران* (مسوول مکاتبات) .

2- دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

[2]- Assistant Prof, Deptartment of Biology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran * (Corresponding Author).

2- Associate Prof, Deptartment of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

 1. افشارزاده، س . 1382 . بررسی فلور جلبکی رودخانه زاینده رود. پایان نامه دکتری دانشکده علوم دانشگاه اصفهان.185 صفحه.
 2. افشین، ی . 1373 . رودخانه های ایران ، جلد دوم . وزارت نیرو . 315 صفحه.
 1. جمالو. فاطمه. 1384. بررسی فلورجلبکی رودخانه جاجرود. پایان نامه دکتری زیست شناسی علوم گیاهی. دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. به راهنمائی طاهر نژاد ستاری.196 صفحه.
 1. Admiral, W., Blanl, H. (1999). Shortterm toxicity of Zinc to microbenthic algae and bacteria in a metal polluted stream. Wat. Res. 33. 1989-1996.
 2. Blinn, D., and Herbst, D. 2003. Use of Diatomes and soft Algae as indicatorsof environmental determinants in the Lahontan Basin, USA. Freshwater Biology 53, 11-19.
 3. Cox, E. J. 1996. Identification of freshwater diatomes from live material. Chapman & Hall. London, 158P.
 4. Dere, S., Karacaoglu, D. and Dalkiran, N. 2002. A study on the epiphytic algae of the Nilufer Stream (Bursa). Turk. J. Bot. 26. 219-233.
 5. Gevrey, M. 2004. Water quality assessment using diatom assemblages and advanced modelling techniques. Fresh. Bio. 49. 208-220.
 6. Gomez, N. 1998. Use of epipelic diatomes for evaluation of water quality in the Matanza – Riachuelo (Argentina), A pampean plain river. Wat. Res. 32(7). 2029- 2034.
 7. Gomez, N. 1999. Epipelic diatoms from the Matanza – Riachuelo (Argentina), a highly polluted basin from the Pampean plain: biotic indices and multivariate analysis. Aqua. Eco. 2: 301- 309.
 8. Hustedt, F. 1930. Bacillariophyta (Diatomeae). In: Die Susswaser- Flora Mitteleuropas (ed. Pascher, A.) Vol. 10. Gustar Fisher Verlag, 446P.
 9. Kara, H., Sahin, B. 2001. Epipelic and epilithic algae of Degirmendere River (Trabzon-Turkey), Turk. J. Bot. 25: 177-186.
 10. Moore. J. W. 1979. Disribution and abundance of attached, littoral algae in 21 Lakes and streams in the Northwest Territories. Can. J. Bot. 57, 568-577.
 11. Nejadsattari, T. 1992. Patterns of epipelic­ diatoms and oxygen distribution in stream sediments. Ph. D. Thesis. Iowa Stat Univ. Ames. IA. 135P.
 12. Patrick, R. and Reimer, C. W. 1966. The diatomes of the United States. Vol. 1. Monographs of the Academy of natural science of Philadelphia, No. 13. 688P.
 13. Patrick, R. and Reimer, C. W. 1975. The diatomes of the United States exclusive of Alaska and Hawaii, Vol. 2. Monographs of the Academy of natural science of Philadelphia, No. 13. 213 P.
 14. Ryves, D. Jewson, D. and Sturm, M. 2003. Quantitative and qualitative relationships between planktonic diatom communities and diatom assemblages in sedimenting material and surface sediments in Lake Baikal, Siberia. Limnol. Oceanogr., 48(4),1643–1661.
 15. Shahbazkia, H. Candeias, T. Oliveira, R.  And Tomaz, F.2007. Weighted Morphometric Shape Analysis of Diatoms. Universidade do Algarve – UCEH. BIF Laboratory, Campus de Gambelas. 8000-810 Faro, Portugal. hshah@ualg.pt
 16. Trotter, D. M. and Hendricks, A. C. 1979. Attached, filamentous algal communities. In: Methods and measurements of periphyton communities: a review. ASTM STP 690 (ed. Weitzel, R. L.) American Society for Testing and Materiales, 58- 69.
 17. Vollenweider, R. A. 74. Sampling techniques and methods for estimating quality and quality of biomass. In: A manual on methods for measuring primary production in aquqtic environments. IBP Handbook No. 12. ( ed. Vollenweider) Blackwell Scientific Pub. Oxford, 20-50.
 18. Vrieling, Q. Sun, M. Tian, P. J. Kooyman, W. W. C. Gieskes, R. A. van Santen, and N. A. J. M. Sommerdijk. 2007. Salinity-dependent diatom biosilicification implies an important role of external ionic strength. PNAS 104, 10441-10446.
 19. Wetzel, R. G. and Linkens, G. E. 1991. Limnological analysis (2nd ed.). Springer – Verlage. 136-165.