برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی منابع زیست محیطی پارک جنگلی (مطالعه موردی پارک جنگلی آبشار یاسوج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد‌کشاورزی، دانشگاه پیام نور(مسوول مکاتبات).

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور.

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج، ایران

چکیده

زمینه و اهداف : دراین تحقیق ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی(غیراستفاده­ای) پارک جنگلی آبشار یاسوج و عوامل مؤثر برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دو­بعدی برآورد گردید.
روش بررسی: تعداد180 پرسشنامه در فصول بهار و تابستان سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری از بازدید­کنندگان تکمیل و جمع­آوری گردید. قیمت­های پیشنهادی 10000، 20000 و 30000 ریال بود که با توجه به ورودیه پارک تعیین گردید. علاوه برآن داده­های دیگری در مورد خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنها جمع آوری شد. برای برآورد پارامترهای مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، از مدل لاجیت استفاده شد.
یافته­ها: براساس نتایج به دست آمده 77% از بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت مبلغی جهت حفاظت و نگه داری پارک داشتند. متوسط تمایل به پرداخت هر فرد معادل 19085 ریال برآورد شد. از بین تمام متغیرهای بررسی شده، متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد فرد، مدت­ اقامت و تعداد بازدید از پارک ارتباط معنادار با متغیر وابسته در مدل لاجیت یعنی تمایل به پرداخت داشتند. همچنین  ارزش تفریحی سالانه پارک برای هرهکتار معادل  1049 میلیارد ریال بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق اطلاعات با اهمیتی را درخصوص برنامه ریزی درجهت افزایش کیفی امکانات تفریحی این پارک  فراهم می­کند. به­طور مثال با وضع ورودیه پارک حداکثر تا مبلغ 19085 ریال به ازای هر نفر،  منابع کسب درآمدی است که می­توان آن را صرف تجهیزات و امکانات تفریحی پارک نموده و موجبات رضایت خاطر بازدید­کنندگان را فراهم کرد. همچنین از طریق مشارکت جوانان علاقمند به محیط زیست و جذب پارکبان­های افتخاری، می توان در جهت رفع آلودگی ها، کمک در جهت زیباسازی و حفاظت از حریم پارک های جنگلی استفاده  نمود.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورههجدهم، شماره چهار، زمستان 95

 

برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی منابع زیست محیطی پارک جنگلی

(مطالعه موردی پارک جنگلی آبشار یاسوج)

 

ابوالفضل محمودی[1]*

A.mahmoodi@pnu.ac.ir

محمد میرزا جاودان اصل [2]

بهروز حسن پور[3]

تاریخ دریافت:15/3/93

تاریخ پذیرش:7/10/93

 

چکیده

زمینه و اهداف : دراین تحقیق ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی(غیراستفاده­ای) پارک جنگلی آبشار یاسوج و عوامل مؤثر برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دو­بعدی برآورد گردید.

روش بررسی: تعداد180 پرسشنامه در فصول بهار و تابستان سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری از بازدید­کنندگان تکمیل و جمع­آوری گردید. قیمت­های پیشنهادی 10000، 20000 و 30000 ریال بود که با توجه به ورودیه پارک تعیین گردید. علاوه برآن داده­های دیگری در مورد خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنها جمع آوری شد. برای برآورد پارامترهای مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، از مدل لاجیت استفاده شد.

یافته­ها: براساس نتایج به دست آمده 77% از بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت مبلغی جهت حفاظت و نگه داری پارک داشتند. متوسط تمایل به پرداخت هر فرد معادل 19085 ریال برآورد شد. از بین تمام متغیرهای بررسی شده، متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد فرد، مدت­ اقامت و تعداد بازدید از پارک ارتباط معنادار با متغیر وابسته در مدل لاجیت یعنی تمایل به پرداخت داشتند. همچنین  ارزش تفریحی سالانه پارک برای هرهکتار معادل  1049 میلیارد ریال بدست آمد.

بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق اطلاعات با اهمیتی را درخصوص برنامه ریزی درجهت افزایش کیفی امکانات تفریحی این پارک  فراهم می­کند. به­طور مثال با وضع ورودیه پارک حداکثر تا مبلغ 19085 ریال به ازای هر نفر،  منابع کسب درآمدی است که می­توان آن را صرف تجهیزات و امکانات تفریحی پارک نموده و موجبات رضایت خاطر بازدید­کنندگان را فراهم کرد. همچنین از طریق مشارکت جوانان علاقمند به محیط زیست و جذب پارکبان­های افتخاری، می توان در جهت رفع آلودگی ها، کمک در جهت زیباسازی و حفاظت از حریم پارک های جنگلی استفاده  نمود.

 

واژه­های کلیدی: ارزش اقتصادی، کارکرد تفریحی محیط زیست، پارک جنگلی یاسوج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, No.1, winter 2017

 

 

 

 

 


Estimation theeconomic value of recreational functions of enviromentalresourcesin Forest Park

(A case study: Forest Park -e Abshar in yasouj)

 

Abolfazl Mahmoodi *[4]

A.mahmoodi@pnu.ac.ir

Mohammad Mirza Javedaaneasl [5]

Behrooz Hassanpour [6]

 

Abtract

Background and Objective: In this research, the economic value of Recreational (non use) functions and the factors affecting the willingness to pay Yasouj Forest Park-e Abshar's visitors using double dichotomous choice contingent valuation questionnaire was estimated.

Methods: 180 questionnaires in the spring and summer of 1392 through the completion of interviewed visitors were collected. According to Bids amounts for 1000, 2000 and 3000Tomans was determined for park entrance fee. In addition to other information about the socio-economic characteristics were collected. Due To estimate the parameters influencing the willingness to pay of visitors the logit model was estimated.

Findings: Based on the results, the 77/2% of visitors were willing to pay to protect and preserve the park.The Average willingness to pay (EWTP) of each sample about 19,085 rials was obtained. Variables such as bids, income, length of stay in the park and visiting the park were significant.

Discussion and Conclusion: The results of this study provide important information about planning to promote the park for quality recreational facilities. For example, set park's entrance fee up to 19085 Rials per person, Sources of income which can be spent on equipment and cause satisfactory parks and recreational facilities provided for the visitors.

Also, through the participation of young people interested in the environment and recruits of the honorary guards, can be used to remove contaminants, helping to beautify and protect the privacy of parks used to be great.

 

Key words: Economic Value, Recreational Functions of Environment, Forest Park

 

 مقدمه


امروزه نقش تفرجگاه های طبیعی در زندگی مدرن شهری که روز به روز بر ابعاد ماشینی آن افزوده می گردد، از اهمیت به سزایی برخورداراست. تفرجگاه های طبیعی به خصوص پارک های جنگلی، به عنوان دارایی زیست محیطی  نقش بارزی در پرکردن اوقات فراغت و استراحت و تجدید قوای ذهنی و جسمی بازدید کنندگان از این مکان ها دارد. اجرای طرح های زیست محیطی تفریحی از جمله ایجاد پارک ها و تفرجگاه ها برای گذران اوقات فراغت در تمامی نقاطی که تمدن شهری و صنعتی را پذیرا شده اند، نمی تواند جدا از این برنامه های توسعه شهری باشد. پارک های جنگلی یکی از مهمترین منابع و دارایی های زیست محیطی می باشد که پدیده هایی نظیر استفاده بی رویه، تخریب، آلودگی، تجاوز به حریم پارک جنگلی ناشی از ساخت و سازهای مسکونی و تجاری و... موجب نگرانی های شدید مسئولان و کارشناسان محیط زیست شده است؛ لذا تبیین اهمیت پارک های جنگلی و برآوردارزش اقتصادی کارکردهای مختلف از جمله کارکرد تفریحی این پارک ها می تواند بازگو کننده اهمیت آن ها باشد و اقدامی در جهت آگاهی دادن به اقشار مردم در جهت حفظ و حراست از حریم پارک های جنگلی است.

تاریخ پارک داری در دنیا به ایران بر می گردد و بنابراین اسناد تاریخی، ایران باستان، بنیان گذار پارک در کره خاکی است. اولین پارک، جنگل سروی بوده که توسط گارد سلطنتی خشایار شاه حفاظت می شد و نیز باغاتی جهت تفریح عموم در آن عصر احداث می شده که به اصطلاح پردیس نامیده می شد(1). استفاده ازمنابع طبیعی به ویژه جنگل ها بمنظور احداث پارک ها و تفرجگاه های جنگلی در دهه های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفت، ‌بدین منظور اولین پارک جنگلی طبیعی، بامدیریت سازمان جنگل ها توسط مرحوم مهندس سعیدآشتیانی درسال1344 ه.ش درمنطقه جنگلی هراز آمل احداث گردید. سپس درسال های 1345، 1347، 1351 و 1357 به ترتیب در منطقه جنگلی سی سنگان، قرق، نورودلند در شمال کشور توسط نامبرده بنیان نهاده شد (1).

به نقل از وب سایت تبیان، سال 1344 را شاید بتوان آغاز تحول و سال  پایه گذاری گردشگاه ها و تفرجگاه های عمومی از طریق استفاده از منابع طبیعی مخصوصاً جنگل دانست. چه در این سال بود که پارک جنگلی هراز برای استفاده عموم آماده گردید و عملیات اجرایی پارک طبیعی سی سنگان آغاز شد که بعدها یکی از زیبا ترین پارک های جنگلی کشور شد. درحال حاضر مجموعاً 270 پارک جنگلی با مساحت کل74110 هکتار درسطح کشوروجود دارد که از این میان تعداد 192 پارک (71%) توسط بخش دولتی و بقیه یعنی 78 پارک (29%) توسط بخش های خصوصی، شهرداری و تعاونی اداره می شوند.  همچنین تعداد 59 پارک جنگلی (22%) در استان های  شمالی و 211 پارک جنگلی( 78%) در استان های غیر شمالی واقع شده اند. به طور خلاصه مهم ترین کارکردهای زیست محیطی پارک های جنگلی را می توان موارد: تفریحی-تفرجی، جذب پرتوها، جذب گرد و غبار، تولید اکسیژن، تولید فیتونسید[7]، تعدیل آب و هوا، کاهش آلودگی صدا برشمرد(2).

استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن20% جنگل های زاگرس و 8% از جنگل های کشور، همچنین دارا بودن چشمه ها، آبشارها، پارک های طبیعی و سایر چشم اندازهای طبیعی و آثار باستانی مانند نگینی در جنوب کشور خودنمایی می کند. این استان دارای استعداد بالقوه طبیعی قابل توجهی است که مجموعاً می توان آن را به منزله یکی از قطب های گردشگری کشور تلقی نمود. یکی از مکان های زیبای این استان، پارک طبیعی جنگلی آبشار یاسوج می باشد که هرساله به خصوص درفصل بهاروتابستان پذیرای گردشگران زیادی می باشد. این پارک در فاصله دو کیلومتری از شمال شرق یاسوج قرار دارد. ارتفاع آبشار ده متر می باشد که چشم انداز زیبایی دارد. از جذابیت های دیگر پارک جاده ورودی آن می باشد که دو طرف آن را درخت پوشانده است. آب آبشار هم به مصرف شهری و کشاورزی می رسد. به علت شکل طبیعی و دارا بودن درختان، به خصوص درختان جنگلی، این پارک جزء پارک های جنگلی طبیعی[8]تقسیم بندی می شود. برای تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی پارک از روش های ارزش گذاری غیر بازاری استفاده می شود، به این دلیل که برای این منابع زیست محیطی بازاری وجود ندارد و برای تعیین ارزش آن ها نیاز به تکنیک های خاصی می باشد(3).

       ارزش کل اقتصادی جنگل ها وپارک های جنگلی، به دو گروه ارزش استفاده ای و غیراستفاده ای تقسیم می شود. ارزش استفاده ای جنگل ها خود به دو گروه مصرفی(مانندارزش برداشت چوب و هیزم) و غیرمصرفی(دردوگروه مستقیم مانند ارزش تفرجی پارک جنگلی و غیر مستقیم مانند جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن) تقسیم می شود(4). ارزش تفرجی که جزوه ارزش های استفاده ای غیرمصرفی مستقیم کارکرد های زیست محیطی پارک جنگلی است که گاهی اوقات به آن ارزش حفاظتی نیز می گویند، شامل استفاده از پارک جنگلی برای تفرج، گذران اوقات فراغت و سرگرمی، پیاده روی و کوه پیمایی می شود(5).

ارزشی که بازدید کنندگان برای بازدید و استفاده از این تفرجگاه  ها قایلند، جز منافع مستقیم تفرجگاه های عمومی محسوب می شود و افراد آن را با بیان مبالغ تمایل به پرداخت ابراز می کنند. با توجه به تقاضای روزافزون تفرجگاه های عمومی و نقاط تفریحی درشهرها، تجزیه و تحلیل عوامل موثر برخواسته های افراد از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی مهم بوده و به پیش بینی نیازهای تفرجگاهی و تفریحی شهری کمک شایانی می نماید(6). ارزش گذاری اقتصادی، روشی برای برآورد ارزش پولی این خدمات است تا ارزش بالقوه بوم نظام های طبیعی بیش تر مورد توجه قرار گیرد. برای تعیین ارزش واقعی این منابع به خصوص پارک ها و تفهیم آن به مسئولان محلی و مردم تنها یک راه وجود دارد؛ این که بتوانیم به کمک ارقام و اعداد، تمامی ارزش پارک را محاسبه کنیم، مثلاً بتوانیم ارزش ریالی ویژگی تفرجگاهی یک پارک را محاسبه کنیم (7). در زمینه ارزش گذاری تفرجگاهی به روش ارزش گذاری مشروط، مطالعاتی فراوانی درداخل و خارج کشور انجام یافته است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

به اعتقاد Kealy & Turner (1993)، تنها روش برای برآورد ارزش های غیراستفاده ای(ارزش تفریحی یاحفاظتی)، روش ارزش گذاری مشروط[9] است. دراین روش با استفاده از پرسشنامه از بازدید کنندگان درخصوص مبالغی که تمایل دارند برای حفاظت از کالای زیست محیطی یا استفاده از آن برای مقاصد تفریحی پرداخت کنند، مستقیماً سوال می شود و این مبلغ حداقل مقدار تمایل افراد را نشان می دهد(8). فتاحی(1389) بیان می کند که روش ارزش گذاری مشروط برای اولین بار توسط Ciriacy-Wantrup معرفی شده و بعداً توسط Davis درسال1960 برای نخستین بار از آن استفاده به عمل آمده است(9). ایشان خاطر نشان می کند که از این روش در تحقیقات و مطالعات استفاده شده و این روش درارزش گذاری اکوسیستم های جنگلی به مراتب کاربرد بیش تری داشته  است(10). از مطالعاتی که ارزش جنگل ها را با روش ارزش گذاری مشروط برآورد کرده اند، می توان به مطالعه امیرنژاد و رفیعی(1391) اشاره کرد که ارزش تفرجی منطقه گردشگری سلیمان تنگه ساری را با روش ارزش گذاری مشروط مورد بررسی قرار دادند. آن ها میزان تمایل به پرداخت برای هرفرد و خانواده راجهت استفاده تفرجی از این منطقه را به ترتیب حدود 1674 و 5320 ریال برآورد نمودند(11).

      Echeverria وهمکاران (1995)، ارزش وجودی جنگلهای مانت وردکلود (کاستاریکا) را با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برای هرهکتار 238 دلار در سال به دست آوردند(12). Hadker و همکاران (1997)، با استفاده از ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی، میزان تمایل به پرداخت شهروندان بمبئی را برای حفاظت پارک ملی بوریولی، 5/7 روپیه برای هر ماه برآورد کردند. ضرایب مؤثر بر تمایل به پرداخت که با استفاده از تخمین رگرسیون چندگانه به روش OLS برآورد شد، شامل متغیرهای پیشنهاد، سن، تمایلات و رفتارهای زیست محیطی، نرخ بازدید ماهانه از پارک، سال های تحصیل، درآمد ماهیانه، بعد خانوار و نگرانی پاسخ گویان از شرایط موجود در پارک بود(13). Garod and willis (1997)، ارزش تفریحی جنگل های مالزی را معادل 740 دلار برای هرهکتار برآورد کردند(14). Nabin و همکاران (2008)، با به کار بردن روش ارزش گذاری مشروط میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت حفاظت از منطقه حفاظت شده انوپومای نپال را معادل 2/69 دلار برآورد کردند(15). در مطالعه امیرنژاد (1384)، تعیین ارزش حفاظتی و تفریحی پارک جنگلی سی سنگان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع حفاظتی و تفریحی این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دوتایی انجام یافت. نتایج تحقیق او نشان داد که 7/81% افراد تحت بررسی حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت پارک جنگلی سی سنگان بودند(11). بنابراین حفظ و توسعه فضاهای سبز و تفرجگاهی به خصوص پارک های جنگلی در گذاران اوقات فراغت و ایجاد شادبی روحی شهروندان دارای اهمیت به سزایی است. لذا در این مقاله برآنیم که با تکنیک ارزش گذاری مشروط ، ارزش تفرجگاهی پارک آبشار یاسوج را برآورد نماییم.

 

روش بررسی

     به طور خلاصه روش های ارزش گذاری اقتصادی را می توان به دو گروه ترجیحات آشکار(RP)[10] و ترجیحات ابراز شده (SP)[11] تقسیم کرد که در روش اول، میزان استفاده افراد از طریق بازارهای واقعی یا شبیه سازی شده به منظور ارزیابی ارزش یک کارکرد زیست محیطی اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ارزش یک منطقه بیابانی از هزینه مسافرت بازدید کنندگان به آن منطقه مورد تخمین واقع می شود. در روش دوم یعنی ترجیحات اظهار شده، محقق به دنبال استخراج مستقیم ارزش ها و کارکردهای زیست محیطی  از بازدیدکنندگان و مراجعه کنندگان به روش های نظر سنجی است. از این روش می توان برای تخمین ارزش اقتصادی کل (کارکردهای مصرفی و غیر مصرفی) استفاده کرده.  ضمنا این روش به دو گروه  ارزش گذاری مشروط و آزمون انتخاب طبقه بندی می شود(16).

بررسی مطالعات و سوابق تحقیق نشان می دهد که ارزش تفریحی مناطق جنگلی به طور معمول از روش ارزش گذاری مشروط به دست می آید، به خصوص زمانی که بازدیدکنندگان ازمناطق مختلفی به پارک جنگلی آمده باشند. طبق آمار مسئولان پارک آبشاریاسوج، تعداد گردشگران ورودی برحسب خودرو، از400 الی700 دستگاه در روز که مربوط به فصل بهار و تابستان می باشد، متغیر است. طبق نتایج همین تحقیق نزدیک به60% گردشگران این پارک را افراد خارج از شهر یاسوج تشکیل می دهد. با توجه به نزدیک تر بودن پارک ساحلی به شهر یاسوج و همچنین سایر مناطق گردشگری اطراف، مردم شهر یاسوج کم تر به این پارک می آیند و بیش تر بازدیدکنندگان را سایر مناطق استان و استان های همجوار تشکیل می دهند. با عنایت به این مطالب در این تحقیق جهت کسب قیمت پیشنهادی از روش انتخاب دوگانه دوبعدی (DDC) استفاده شد. این روش توسط  Hanemann و Carson ابداع شده است(14). این روش نیازمند به مراجعه به بازدیدکنندگان و پرکردن پرسشنامه می باشد. به طوری که پاسخگویان در مواجه شدن با قیمت پیشنهادی، پاسخ بله یا خیر می دهند. این روش مستلزم پیشنهاد یک انتخاب بالاتر نسبت به پیشنهاد اولیه می باشد. پیشنهاد بالاتر به جواب بلی یا خیر، به واکنش پاسخ گو در پیشنهاد اولیه مرتبط است. متداول است که از یک پیشنهاد اولیه و قیمت میانی شروع می کنیم تا جواب یا واکنش فرد مصاحبه شونده را جویا شویم. در این تحقیق از سه قیمت پیشنهادی3000 تومان، 2000 تومان و1000تومان که از پیش آزمون ورودیه، در پارک آبشار یاسوج به دست آمد، استفاده کردیم. اگر فرد به پیشنهاد اول(2000 تومان) جواب مثبت داد، قیمت بالاتر 3000 تومان را می پرسیم و اگر به پیشنهاد اول جواب منفی داد، پیشنهاد پایین تر 1000 تومان را می پرسیم. ممکن است فرد هیچ کدام از پیشنهاد را نپذیرد و یا اصلاً جوابی ندهد. به غیر از قیمت های پیشنهادی، اطلاعات دیگری در مورد خصوصیات اجتماعی – اقتصادی مثل سن، جنس، درآمد، تحصیلات و  همچنین حداکثر تمایل به پرداخت افراد برای ورودیه نیز، پرسش خواهد شد. برای تعیین مدل جهت اندازه­گیری تمایل به پرداخت، فرض می­شود که فرد قیمت پیشنهادی را بر اساس حداکثر کردن مطلوبیت خود تحت رابطه (1) می­پذیرد یا آن را رد می­کند (19و17):

   (1) 

U:  مطلوبیت غیر مستقیمی است که فرد از تفریج به دست می آورد.

Y: در آمد فرد

B: مبلغ پیشنهادی است که این مبلغ می تواند به صورت مالیات و یا دریافت وجوه نقدی از بازدید کننده باشد.

S: برداری شامل مشخصه های اجتماعی –اقتصادی (سن، جنس، تحصیلات، بعد خانواده وغیره) فرد است که تحت تأثیر سلیقه های فردی قرار دارد. دررابطه (2)،  متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند و به صورت مستقل توزیع شده اند. تفاوت مطلوبیت  به صورت زیر توصیف می شود(19و17).

   (2)         

       (3)        

      چنانچه تفاضل مطلوبیت () بزرگ تر از صفر باشد، پاسخ دهنده مطلوبیت خود را با «بلی گفتن» و موافقت با پرداختن مبلغی برای بازدید از پارک، حداکثر می­کند. در نتیجه برای هر پاسخ دهنده با یک پاسخ صفر یا یک مواجه خواهیم بود. جهت اندازه گیری از مدل های با متغیر وابسته که دارای دو ارزش صفر و یک هستند استفاده می کنیم. ارزش یک در صورتی است که فرد مبلغ پیشنهادی را بپذیرد و ارزش صفر برای حالتی است که فرد مبلغ پیشنهادی را رد می کند. بر پایه مدل لاجیت احتمال (P) این که فرد یکی از قیمت های پیشنهادی(B) را بپذیرد به صورت رابطه زیر است(19و17):

          (4)

 تابع توزیع تجمعی با یک تابع لاجستیک استاندارد و خصوصیات اجتماعی- اقتصادی مثل جنس، سن، تحصیلات، درآمد فرد، بعد خانوار و غیره را که تحت سلیقه فردی است شامل می شود.

U: مطلوبیت غیر مستقیمی است که فرد از بازدید از پارک به دست می آورد و   تفاضل مطلوبیت به دست آمده از تمایل و بی میلی به پرداخت می باشد.

Y : درآمد فرد و A مبلغ پیشنهادی.

 و  و  ضرایب برآورده شده ای هستند که انتظار می رود  و  و  باشند.

با توجه به اینکه احتمال (Pi) هم با متغیرها و هم با پارامترها رابطه غیر خطی دارد، از روش(OLS) برای برآورد پارامترها نمی­توان استفاده کرد و از روش حداکثر راستنمایی (ML)و نرم افزارEviews برای تخمین پارامترها استفاده کردیم. سه روش برای محاسبه مقدارWTP بر اساس مدل های انتخاب دوتایی پیشنهاد شده است. در روش اول که به آن میانگین[12]WTP گفته می شود، مقدار انتظاری تمایل به پرداخت ازطریق انتگرال گیری درفاصله ای که مبلغ پیشنهادی از صفرتا مثبت بی نهایت است، برآورد می شود. درروش دوم که به آن میانگین کلی[13]WTP می گویند، ارزش انتظاری تمایل به پرداخت از طریق انتگرال گیری در فاصله ایکه مبلغ پیشنهادی ازمثبت بی نهایت تا منفی بی نهایت است مورد محاسبه قرارمی گیرد. روش سوم که به آن میانگین کوتاه [14]WTP نام دارد، شامل انتگرال گیری در فاصله صفرتا حداکثرمبلغ پیشنهادی انجام می گیرد که این روش اخیر به دلیل سازگاری با نظریه و کارایی آماری و قابلیت تجمیع، مطلوب تر است(18). پس از برآورد پارامترهای مدل، مقدار انتظاری (WTP) به وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا بیشینه پیشنهاد شده به صورت رابطه (4) و استفاده از نرم افزارMaple  محاسبه شده است.

 (5)

WTP))E مقدار انتظاری  WTP است، که به وسیله جمله اجتماعی – اقتصادی به عرض از مبدأ اصلی  اضافه شده است.

با توجه به فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی با سطح اطمینان 95%، داده های مورد نیاز ازطریق مصاحبه و تکمیل یک صدو هشتاد(180) پرسشنامه به وسیله بازدیدکنندگان پارک جنگلی آبشار یاسوج درفصل بهار و تابستان سال1392 جمع آوری شد.

یافته ها

بعد از استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های بدست آمده از بازدیدکنندگان پارک و تجزیه و تحلیل ویژگی های اجتماعی – اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن درجدول1 نشان داده شده است.

 

جدول1- نتایج آماری متغیرهای اقتصادی اجتماعی پاسخ گویان پارک آبشار.

Table 1. Statistical results of socio-economic variables respondents Falls Park

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سن (سال)

66/30

58/7

19

58

اندازه خانوار(نفر)

52/6

46/3

5/2

18

میزان تحصیلات(سال)

11/13

46/3

5/2

18

مسافت محل سکونت تا پارک (کیلو متر)

32/194

59/133

2

1575

درآمد ماهیانه(هزارتومان)

741

201

کمتراز500

12000

تعداد دفعات بازدید (در سال)

8/5

54/7

1

28

مدت اقامت در پارک (ساعت)

92/9

09/1

1

48

عضویت درسازمان های زیست محیطی

29/0

45/0

0

1

 

 

 

از افراد نمونه گیری شده، تعداد 133 نفر (88/73%) مرد و 47 نفر (12/26%) زن می باشند. همچنین میانگین سن پاسخگویان 66/30 سال و از 19 سال تا 58 سال در نوسان بودند. اکثربازدیدکنندگان را افراد جوان تشکیل می دهد و متوسط بعد خانوار بازدید کنندگان حدود 7 نفر بوده است. همچنین متوسط مسافت تا پارک 194 کیلو متر بوده و به طور میانگین این افراد حدود 6 بار در سال از پارک بازدید داشته و حدود 10 ساعت در پارک اقامت کرده اند. بر طبق نتایجی که به ترتیب درجداول 1 و 2 انعکاس یافته است، میانگین سطح تحصیلات افراد پاسخگو 13 سال می باشد، به طوری که 57% پاسخ گویان دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند.

 

 

 

 

جدول2- توزیع سطح آموزش پاسخ گویان پارک آبشار یاسوج.

Table 2 Distribution of education level of respondents Park Falls Yasouj

سطح تحصیلات

ابتدایی و پایین تر

از ابتدایی

دیپلم و

زیر دیپلم

کاردانی

و لیسانس

فوق لیسانس

و بالاتر

تعداد

12

65

68

35

درصد

66/6

11/36

78/37

45/19

 

 

 

همچنین توزیع سطح درآمد پاسخگویان درجدول(3) انعکاس یافته است. میانگین درآمد پاسخ گویان حدود 741 هزارتومان در ماه می باشد. بیش ترین فراوانی مربوط به درآمد 700-500 هزار تومان می باشد که حدود 28% خانوارها را تشکیل می دهد. همچنین 22% از خانوارها ، درآمد آنها زیر 500 هزار تومان در ماه بوده و حدود17% خانوارها درآمد بالای یک میلیون تومان درماه داشته اند.

 

جدول3- توزیع سطح درآمد ماهیانه بازدیدکنندگان پارک.

Table 3 - Park Visitor distributed monthly income

وضعیت درآمد

زیر500
(هزارتومان)

700-500

(هزار تومان)

900-700

(هزار تومان)

1000- 900

(هزار تومان)

بالاتراز 000/1

(هزارتومان)

جمع

تعداد

40

50

33

26

31

180

درصد

22/22

77/27

35/18

44/14

22/17

100

 

 

 

برطبق نتایج این تحقیق که درجدول 4 انعکاس یافته است، 67/76% پاسخگویان ترجیح می دهند که به صورت خانوادگی از این پارک بازدید کنند.  حدود 3% از بازدید کنندگان بصورت انفرادی و حدود 21% از آن ها به صورت گروهی به پارک می آمدند.

 

 

جدول4- توزیع فراوانی گروه بازدید کننده از پارک.

Table 4 - frequently distribution of visitors from the park

وضعیت

انفرادی

گروهی

خانوادگی

جمع

تعداد

5

37

138

180

درصد

77/2

56/20

67/76

100

ماخذ: یافته های تحقیق

 

درپرسشنامه انتخاب دو گانه دو بعدی، سه قیمت پیشنهادی از پاسخ گویان پرسیده می شود. جهت تعیین قیمت های پیشنهادی از پیش آزمون استفاده می کنیم. اولین سؤال با قیمت پیشنهادی2000 تومان مطرح شد. در اینجا ضمن مطرح نمودن این موضوع که پارک آبشار یاسوج فرصتی برای تفریح و استراحت شما فراهم نموده، سؤال شده که آیا شما تمایل به پرداخت 2000 تومان از درآمد ماهیانه خود به عنوان قیمت ورودیه این پارک را دارید؟   درصورتی که فرد جواب مثبت دهد، قیمت پیشنهادی بالاتر(3000 تومان) پرسیده می شود.اگر جواب به سؤال اول منفی باشد، قیمت پایین تر(1000 تومان)، پرسیده می شود. جدول 5 نشان می دهد، 94 نفر (22/52%)، پیشنهاد اول را رد نموده و به عبارتی تمایل به پرداخت برای مبلغ2000 تومان به عنوان قیمت ورودی پارک آبشار یاسوج جهت استفاده تفریحی را نداشتند. 74 نفر (12/41%)، از پاسخ گویان نمونه، مبلغ فوق را پذیرفته و 12 نفر (66/6%)، به سؤال فوق پاسخی ندادند. در مورد پیشنهاد دوم (1000 تومان)، از میان 94 نفر که پیشنهاد اول را نپذیرفته بودند و قیمت پایین­تر به آن ها پیشنهاد گردید، 52 نفر (90/28%) قیمت پایین­تر را پذیرفتند و 42 نفر (33/23%)، آن را رد نمودند. پاسخ گویان رد کننده­ این پیشنهاد، قیمت پایین­تری را خواستار شدند.

 

جدول5- وضعیت تمایل به پرداخت بازدید کنندگان.

Table 5- status of Visitor willingness to pay

وضعیت پذیرش

قیمت اولیه

(2000 تومان)

قیمت پایین تر

(1000 تومان )

قیمت بالاتر

(3000 تومان)

پذیرش

 قیمت پیشنهادی

تعداد

74

52

31

درصدی

12/41

90/28

22/17

عدم پذیرش

قیمت پیشنهادی

تعداد

94

42

43

درصد

22/52

33/23

88/23

بدون جواب

تعداد

12

-

-

درصد

66/6

-

-

مجموع

تعداد

180

94

74

درصد

100

23/52

10/40

 

درواقع از معایب روش ارزش گذاری این می­باشد که فرد جهت تمایل به پرداخت سعی می­کند قیمت پایین­تر و جهت تمایل به دریافت، قیمت بالاتر را تقاضا می­کند. پیشنهاد سوم (3000 تومان) برای پاسخ گویانی مطرح گردید که پیشنهاد اول (2000 تومان) را پذیرفتند، 31 نفر (22/17%)، از پاسخ گویان پیشنهاد سوم را پذیرفته و تعداد 43 نفر (88/23%)، پیشنهاد مزبور را نپذیرفتند. براساس نتایج بالا از کل180 نمونه 139 نفر (2/77%)، تمایل به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی آبشار یاسوج را داشته و 41 نفر (8/22%)، تمایل به پرداخت مبلغی برای هدف بالا نداشتند. همچنین بر اساس اطلاعات حاصل، از 94 نفری که پیشنهاد 2000 تومانی را نپذیرفتند، 52 نفری که پیشنهاد 1000 تومان را پذیرفتند؛ 16 نفر (10%)، حداکثر تمایل خود را تا 1500 تومان بیان کردند و 36 نفر (11/21%)، دیگر حداکثر تمایل خود را همان 1000 تومان بیان داشتند، 13 نفری (23/7%) که پیشنهاد 1000 تومان را نپذیرفتند ولی تمایل به پرداخت مبلغی را داشتند، حداکثر تمایل خود را 500 تومان بیان داشتند. پاسخ گویانی که پیشنهاد 2000 تومانی را پذیرفتند اما پیشنهاد 3000 تومان را رد نمودند، 43 نفر بودند که 18 نفر حداکثر تمایل خود را تا 2500 تومان و بقیه، حداکثر تمایل به پرداخت خود را همان 2000 تومان بیان داشتند. از31 نفر که پیشنهاد 3000 تومانی را پذیرفتند، 11 نفر، حداکثر تمایل خود را بیش از 3000 تومان بیان داشتند و 20 نفر، حداکثر تمایل به پرداخت خود را همان 3000 تومان بیان کردند. پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی و تأثیر آن ها بر متغیر وابسته (تمایل به پرداخت برای مبالغ پیشنهادی)، از طریق تابع لاجیت تخمین زده شد و نتایج مدل نهایی درجدول6  ارایه شده است.

 

 

جدول 6- نتایج برآورد مدل لاجیت ارزش تفریحی پارک آبشار یاسوج.

Table 6- Results  of logit model to estimate the recreational value of a waterfall park Yasouj

متغیر

ضریب

خطای معیار

آماره T

اثر نهایی

عرض از مبدأ

93/5

07/2

86/2

-

پیشنهاد

7/0-

26/0

69/2-

146/0-

درآمد

26/0

12/0

16/2

053/0

دفعات استفاده از پارک

13/0-

09/0

44/1-

031/0-

مدت زمان اقامت در پارک

31/0-

13/0

38/2-

07/0-

ضریب تعیین مک فادن: 28/0

 

 

 

 

 

 

همان طور که درجدول 6 مشخص است، ملاک خوبی برازش مک فادن درمدل لاجیت برابربا  28/0 است که در خصوص مدل های لاجیت، مقدار قابل قبولی است. همه متغیرها در سطح 1% معنادار شده اند، به جز متغیر دفعات استفاده از پارک که در سطح 5%  از نظر آماری،  معنادار شده است.

       شایان ذکر است که فقط ضریب متغیردرآمد مثبت بوده و نشان دهنده رابطه مستقیم این متغیر با تمایل به پرداخت برای مبالغ پیشنهادی بوده، ولی سایر متغیرها رابطه عکس با پذیرش مبالغ پیشنهادی دارند و این نتایج منطبق با نظریه اقتصادی است.  برای تفسیر بهتر ضرایب، اثر نهایی محاسبه و در ستون آخر جدول 6 ارایه شده است. همان طور که انتظار می رود، علامت ضریب متغیر پیشنهاد برای اخذ ورودیه به پارک آبشاریاسوج، منفی می باشد. مقدار اثر نهایی برای متغیر پیشنهاد برابر 146/0- می باشد؛ بدین معنا که اگر مبلغ پیشنهاد یک واحد افزایش یابد، میزان احتمال پذیرش این مبلغ  146/0 واحد کاهش می یابد.

مقدار اثر نهایی برای متغیردرآمد بازدید کننده، برابر با 053/0 محاسبه شده است. یعنی اگردرآمد فرد یک واحد افزایش یابد، میزان احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی، به میزان 053/0 واحد افزایش می یابد و گویای رابطه مثبت بین درآمد بازدید کنندگان و تمایل به پرداخت برای ورودیه به پارک است.

 رابطه بین دفعات بازدید افراد از پارک جنگلی آبشار یاسوج  با تمایل به پرداخت آن ها برای ورودیه، رابطه معکوس دارد. مقدار اثر نهایی برای متغیر دفعات بازدید031/0- برآوردشده است، یعنی اگر دفعات بازدید از پارک یک واحد افزایش یابد، میزان احتمال پذیرش و پرداخت ورودیه به پارک به میزان 031/0 واحدکاهش می یابد. این نتیجه مبین این واقعیت  است که کاهش مبلغ وردیه به پارک موجب افزایش دفعات بازدید از این پارک جنگلی می شود.

همچنین مقدار اثر نهایی برای متغیر لگاریتم اقامت در پارک برابر با 07/0- محاسبه شده است؛ یعنی اگر لگاریتم اقامت در پارک یک واحد افزایش یابد، میزان احتمال پذیرش آن 07/0 کاهش می یابد.

نهایتاً مقدار انتظاری متوسط تمایل به پرداخت که ارزش تفریحی پارک آبشار یاسوج را ارایه می کند، بعد از تخمین پارامترهای مدل لاجیت به وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد بیشینه به صورت رابطه زیر محاسبه شده است.

 

متوسط تمایل به پرداخت، برای هر نمونه جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی مورد مطالعه 19085 ریال به دست آمده است. با توجه به میانگین بعد خانوار (5/6 نفر)، متوسطWTP هر خانوار برابر 124000 ریال برآورد می شود. از ضرب مقدار فوق در تعداد بازدیدکنندگان پارک جنگلی آبشار یاسوج می توان ارزش تفریحی برای این پارک در ماه را بدست آورد. با داشتن مقدار تمایل به پرداخت هر فرد، می توان ارزش تفریحی برای هر هکتار این پارک را به کمک تعداد افراد و مساحت پارک محاسبه نمود. تعداد بازدیدکنندگان این پارک درسال1392 حدود550 هزار نفر و مساحت پارک 10 هکتار می باشد؛ لذا ارزش تفریحی هر هکتار این پارک به صورت زیر محاسبه می گردد:  

 

 

بحث و نتیجه گیری

       افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سال های اخیر موجب افزایش تقاضا برای استفاده تفرجی از فضاهای طبیعی و چشم اندازهای طبیعی می گردد. از آن جا که این دسته از کالاها بیشتر در زمره کالاهای عمومی قرار دارند، اغلب بازدید کنندگان از ارزش واقعی تفرج درچنین فضاهایی غافلند و این موضوع به طور معمول منجر به عدم استفاده بهینه و مطلوب از این مکان ها می شود. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که پارک های جنگلی ارزش حفاظتی و تفریحی قابل توجهی داشته که این ارزش برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان، توجیهی را فراهم می کند تا از کیفیت این پارک ها حمایت نمایند و ازکم جلوه دادن این منابع جلوگیری کنند. در عین حال که برنامه ریزان در جهت حداکثر سازی رفاه اجتماعی تلاش می­کنند، باید قادر به تعیین سطحی باشند که در آن منافع حاصل از ایجاد پارک ها بیش ترین ارزش را نسبت به هزینه­ها داشته باشد. انجام این تحقیق در شرایط حاضر گام مهمی به منظور حفاظت پارک های جنگلی و منابع طبیعی و حرکت در راستای توسعه پایدار است. ارزش گذاری اقتصادی پارک های جنگلی مهم می باشد و تا زمانی که طرف داران طبیعت و حفاظت از آن نتوانند ارزش این خدمات را بر مبنای واحدهای پولی تعیین نمایند، خدمات مهم این پارکها که عمدتاً خارج از نظام بازار هستند، مورد فعالیت قرار می گیرند و شاهد این مدعا تخریب روز افزون این منابع می باشد. در پایان اقدامات و پیشنهادهای زیر براساس نتایج مبتنی بر تحقیق حاضربه شرح زیـر مطرح می گردد:

 • در صورتی که دولت  یا نهادهای مسئول مدیریت پارک تمایل داشته باشند تا ازطریق برقراری حق ورودیه نسبت به ارتقای کیفی و خدمات رفاهی پارک اقدامی نماید، مبلغ تمایل به پرداخت که دراین تحقیق محاسبه شده است ملاک خوبی برای برنامه ریزی در این خصوص می باشد.
 • سایر کارکردهای غیراستفاده ای از پارکهای جنگلی مانند: جذب پرتوهای مضر، جذب گرد و غبار، تولید اکسیژن، تولید فیتونسید، تعدیل آب و هوا، کاهش آلودگی صدا نیز بسیار مهم بوده، لذا پیشنهاد می شود تحقیقات کاربردی درخصوص ارزیابی این کارکردها نیز توسط محققان و کارشناسان محیط زیست انجام گردد.
 • یکی ازمتغیرهایی که معنادار شد، مدت استفاده از پارک درسال می باشد که می توان با افزایش امکانات رفاهی و امنیتی پارک تعداد بازدید گردشگران را افزایش داد.
 • یکی ازمشکلات بیان شده توسط بازدیدکنندگان، جاده ورودی این پارک می باشد. باید جاده را طوری تعریض کرد که حالت طبیعی آن از بین نرود و همچنین دو طرف جاده را کانال کشی کرد.
 • فشارهای جمعیتی و صنعتی منجر به تبدیل این پارک های جنگلی به ساخت و سازهای مسکونی و تجاری می شود، به طوری که جنب همین پارک آبشار یاسوج پر شده است از رستوران ها و مهمان پذیرها که از چشم اندازهای طبیعی و بسیاری از خدمات این منابع کاسته می شود. لذا افزایش محدوده پارک و تعیین حریم آن و جلوگیری از ساخت و سازها در این محدوده توصیه می گردد.
 • افزایش امکانات رفاهی پارک از قبیل پارک بازی بچه ها، گسترش پارک خودرو جهت رفاه حال بازدید کنندگان توصیه می شود.
 • با توجه به اینکه اکثر بازدیدکنندگان پارک را افراد جوان­تر تشکیل می­دهند، بنابراین پیشنهاد می­گردد سیاست­هایی که دولت جهت تأمین و حفاظت این پارک ها اتخاذ می­کند، به نسل جوان توجه بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال پارکبان های جوان افتخاری که می توان از آنان در جهت رفع آلودگی ها، کمک در جهت زیباسازی و حفاظت از حریم پارک های جنگلی استفاده نمود. نقش صدا و سیما در اشاعه فرهنگ صیانت و حراست از دارایی های زیست محیطی بسیار مهم بوده و پیشنهاد می شود، برنامه های آموزشی در این راستا تولید و در شبکه سراسری پخش شود.

منابع

 1. مجنونیان، هـ..(1374). مباحثی پیرامون پارک ها، فضای سبز و تفرجگاه ها، چاپ اول. سازمان پارک ها و فضای سبز تهران.
 2. http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=82861&MetaDataID=27401&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=.
 3. جاودان اصل، م.(1392). ارزش گذاری تفریحی – اقتصادی پارک آبشار یاسوج و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نورتهران شرق. ص86-18.
 4. مولایی، م.، یزدانی، س. شرزه ای، غ. 1388. برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با  استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، اقتصاد کشاورزی، شماره سوم، دوره (2)، ص64-37.
 5. امیرنژاد، ح. (1384). تعیین ارزش های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد. فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 72. صص 188-175.
 6. کاووسی کلاشمی، م.، شهبازی، ح. و ملکیان آ. (1388). برآورد ارزش تفریحی تفرجگاه ها با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 1. شماره 1. ص 149-137.
 7. یخشکی، ع. (1381). شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران. نشر آموزش کشاورزی، مؤسسه آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی، تهران.
 8. Kealy, J.M. & R.W. Turner, 1993. A test of the equality of close-ended and open-ended contingent valuation, American Journal of Agricultural Economics, 75: 321-331.
 9. Davis, R. (1963). The value of outdoor recreation: an economic study of the marine woods. PhD Thesis. HarvardUniversity.
 10. فتاحی، ا. (1389). ارزش گذاری اقتصادی آب های زیر زمینی دشت یزد- اردکان، رساله دکتری اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ص 169.
 11. امیرنژاد، ح. و رفیعی، ح.(1391). بررسی و تعیین ارزش تفرجی منطقه گردشگری سلیمان تنگه ساری، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره یک.
 12. Echeverria, j, M. Harahan and R. Solórzano. 1995. Valuation of Non Priced Amenituties Provided By the Biological Resources within the Monter Verde Cloud Forest Preserve, Costa Rica. Ecological Economics, 13:43-52.
 13. Hadker, N., Sharma, s., David, A. and Muraleedharan, T.R. 1997. Willingness to-Pay for Borivil National Park: Evidence from a Contingent Valuation, Ecological Economics, 21:105-122.
 14. Garod. D. and K.G.willis, 1992. Elicitation Methods In Contingent Valuation: Open Eneded and Dichotomous Choice Formats, Iterative Biddingand Payment Card Methods, Country Side Change Working paper Series WP28, Country Sidr Chang University of Newcastle Upon Tyne.
 15. Nabin Barala, M., and Stren, j., and Ranju, B.2008. Contingent Valuation of Ecoturism in Annapuma Conservation Area, Napal: Implications for Sustainable park finance and DeveloPment, Ecolojical Economics, Vol. 66, Issues 2–3: 218–227.
 16. عباس پور، مجید و همکاران(1392)، ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیست محیطی دریاچه ارژن- پریشان با تاکید بر گونه های آب زی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره پانزدهم، شماره یک، 89-75.
 17. Hanemann, W. M. (1994). Valuing the environment through contingent valuation, Journal of Economic Perspectives, 8(4):19-43.
 18. Duffield, J.W., Patterson, D.A., 1991. Inference and optimal design for a welfare measure in dichotomous choice contingent valuation. Land Economics, 67 (2), 225–239.
 19. Choong-Ki Lee, James W. Mjelde, 2007.Valuation of ecotourism resources using a contingent valuation method: The case of the Korean DMZ, Ecological Economics, Volume 63(2-3),511–520.

 

 

 

 [1] - استادیار گروه اقتصاد­کشاورزی، دانشگاه پیام نور(مسوول مکاتبات).

[2] - دانش­آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور.

[3] - استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج، ایران.

[4] - Assistant Professor of Economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran* (Corresponding Author).

[5] -MSc. In Agricultural Economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran.  

[6] - Assistant Prof., in Agricultural Economics, Agricultural Research and Natural Resource and Education Center, Yasouj, Iran.

1- این ماده باعث تعادل بین دو نیمکره مغز و ایجاد آرامش در انسان می شود و توسط درختان به خصوصی مثل گردو، فندق ، زبان گنجشک، اکالیپتوس و... به فضا متصاعد می شود.

[8]- Natural Forest Park

[9] -Contingent Valuation

[10]- Revealed Preference

[11]- Stated Perference

[12] - Mean WTP

[13] - Overall mean WTP

[14] - Truncated  mean WTP

 1. مجنونیان، هـ..(1374). مباحثی پیرامون پارک ها، فضای سبز و تفرجگاه ها، چاپ اول. سازمان پارک ها و فضای سبز تهران.
 2. http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=82861&MetaDataID=27401&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=.
 3. جاودان اصل، م.(1392). ارزش گذاری تفریحی – اقتصادی پارک آبشار یاسوج و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نورتهران شرق. ص86-18.
 4. مولایی، م.، یزدانی، س. شرزه ای، غ. 1388. برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با  استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، اقتصاد کشاورزی، شماره سوم، دوره (2)، ص64-37.
 5. امیرنژاد، ح. (1384). تعیین ارزش های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد. فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 72. صص 188-175.
 6. کاووسی کلاشمی، م.، شهبازی، ح. و ملکیان آ. (1388). برآورد ارزش تفریحی تفرجگاه ها با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 1. شماره 1. ص 149-137.
 7. یخشکی، ع. (1381). شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران. نشر آموزش کشاورزی، مؤسسه آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی، تهران.
 8. Kealy, J.M. & R.W. Turner, 1993. A test of the equality of close-ended and open-ended contingent valuation, American Journal of Agricultural Economics, 75: 321-331.
 9. Davis, R. (1963). The value of outdoor recreation: an economic study of the marine woods. PhD Thesis. HarvardUniversity.
 10. فتاحی، ا. (1389). ارزش گذاری اقتصادی آب های زیر زمینی دشت یزد- اردکان، رساله دکتری اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ص 169.
 11. امیرنژاد، ح. و رفیعی، ح.(1391). بررسی و تعیین ارزش تفرجی منطقه گردشگری سلیمان تنگه ساری، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره یک.
 12. Echeverria, j, M. Harahan and R. Solórzano. 1995. Valuation of Non Priced Amenituties Provided By the Biological Resources within the Monter Verde Cloud Forest Preserve, Costa Rica. Ecological Economics, 13:43-52.
 13. Hadker, N., Sharma, s., David, A. and Muraleedharan, T.R. 1997. Willingness to-Pay for Borivil National Park: Evidence from a Contingent Valuation, Ecological Economics, 21:105-122.
 14. Garod. D. and K.G.willis, 1992. Elicitation Methods In Contingent Valuation: Open Eneded and Dichotomous Choice Formats, Iterative Biddingand Payment Card Methods, Country Side Change Working paper Series WP28, Country Sidr Chang University of Newcastle Upon Tyne.
 15. Nabin Barala, M., and Stren, j., and Ranju, B.2008. Contingent Valuation of Ecoturism in Annapuma Conservation Area, Napal: Implications for Sustainable park finance and DeveloPment, Ecolojical Economics, Vol. 66, Issues 2–3: 218–227.
 16. عباس پور، مجید و همکاران(1392)، ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیست محیطی دریاچه ارژن- پریشان با تاکید بر گونه های آب زی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره پانزدهم، شماره یک، 89-75.
 17. Hanemann, W. M. (1994). Valuing the environment through contingent valuation, Journal of Economic Perspectives, 8(4):19-43.
 18. Duffield, J.W., Patterson, D.A., 1991. Inference and optimal design for a welfare measure in dichotomous choice contingent valuation. Land Economics, 67 (2), 225–239.
 19. Choong-Ki Lee, James W. Mjelde, 2007.Valuation of ecotourism resources using a contingent valuation method: The case of the Korean DMZ, Ecological Economics, Volume 63(2-3),511–520.