طبقه‌بندی پوشش/کاربری زمین شهری مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با تفکیک پذیری بالا(مطالعه موردی: محله کیانپارس اهواز)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشکاه

2 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بدیهی است لازمه دستیابی به توسعه پایدار، شناخت محیط و عوامل مؤثر بر آن است .با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در سنجش‌ازدور صورت گرفته است، تصاویر باکیفیت مناسب برای مطالعاتی مانند مطالعات شهری فراهم گردیده است. از نمونه‌های این‌گونه تصاویر باکیفیت بالا، تصاویر سنجنده آیکونوس (IKONOS) است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنجنده آیکونوس به بررسی وضعیت کاربری/پوشش منطقه کیانپارس اهواز پرداخته‌شده است. تصحیح هندسی و اتمسفری در نرم‌افزار ENVI بر روی تصویر موردنظر صورت پذیرفته است. طبقاتی مانند ساختمان‌های بزرگ، سطوح سبز، درختان، زمین‌های بایر و... استخراج‌شده است. با استفاده از نقشه طبقه‌بندی‌شده تصویر ماهواره‌ای اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی محله کیان پارس گردیده است. لذا منطقه کیانپارس به‌عنوان مثالی برای اجرایی شدن یا نشدن طرح طبقه‌بندی کاربری/ پوشش زمین شهری مبتنی بر هوش مصنوعی و با استفاده از تصاویر سنجش‌ازدور بوده است. این روش با دقت کلی 1/73 درصد دقت در استخراج اطلاعات موفق بود. این پژوهش نشان داد که استفاده از تصاویر ماهواره‌ای روشی مناسب و تکمیلی برای طبقه بندی پوشش/کاربری های شهری و تهیه نقشه می باشد و باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها نسبت به روش سنتی می گردد. در انتها با توجه به نتایج پژوهش راهکارهایی برای استفاده بهتر و فراگیرتر سنجش‌ازدور در زمینه طبقه‌بندی زمین شهری ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات