نویسنده = جانفشان، سحر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر برخی از ترکیبات آمین دار بر روی ساختار و فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز A

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 103-114

فرشید کفیل زاده؛ سحر جانفشان؛ حمید محمدی