نویسنده = برزگری، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 29-42

عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرامرز معطر؛ زهره برزگری