نویسنده = برخوردار، بنفشه
تعداد مقالات: 4
1. برآورد مساحت سرانه حیوان خانه در دانشگاه ها جهت امور آموزشی و پژوهشی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-46

بنفشه برخوردار؛ بابک برخوردار


2. توانایی سرخس آزولا در حذف فلزات سنگین) (Cr+3-Ni+2-Cu+2

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 67-73

ندا رضایی؛ بنفشه برخوردار


3. بررسی فنی و اقتصادی 5 مرحله متوالی بازیافت فلزات سنگین ( مس ، کروم و نیکل ) توسط بیومس سارگاسوم

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 34-41

بنفشه برخوردار؛ منصور غیاث الدین


4. بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 11-19

بنفشه برخوردار؛ منصور غیاث الدین