نویسنده = استادی جعفری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی زیست محیطی برنامه ریزی حمل ونقل شهری با استفاده از مدل های سیستم پویایی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 28-11

مهدی استادی جعفری؛ امیرعباس رصافی