نویسنده = ابطحی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین بقایای حشره کش دیمتوات بر روی محصول خیار ( استان فارس ) 1383

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 30-35

منصوره شایقی؛ معصومه حسینی؛ محمد ابطحی