نویسنده = حسین، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 87-100

امیرحسین محوی؛ محمد مسافری؛ سیمین ناصری؛ مصطفی حسین