نویسنده = تیرگر، آرام
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی با استفاده از طرح آزمایش ها به روش تاگوچی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 11-20

آرام تیرگر؛ فریده گلبابایی؛ کرامت الله نوری؛ مسعود صالحی؛ سیدجمال الدین شاه طاهری