نویسنده = حیدری، عمران
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور

دوره 8، شماره 1، بهار 1385، صفحه 68-77

ناصر محرم نژاد؛ عمران حیدری