نویسنده = جاوید، ا... بخش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 47-56

امیرحسین محوی؛ ا... بخش جاوید؛ علیرضا مصداقی نیا؛ سیمین ناصری