نویسنده = انصاری خلخالی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بارورسازی کربن فعال با مواد شیمیایی مختلف بر روی جذب فلزات سنگین از محلولهای آبی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 57-72

رضا انصاری خلخالی؛ رکسانا امیدواری