نویسنده = بنکدارپور، بابک
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 75-80

فریده گلبابائی؛ امیرحسین میرزایی؛ مجید عباسپور؛ بابک بنکدارپور