نویسنده = جعفری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پارامترهای فضای سبز بر غنای¬گونه¬ای پرندگان در پارک¬های شهری: مطالعه موردی شهر اصفهان

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 137-151

شهلا تشکـر؛ محمود رضا همامی همامی؛ برهان ریاضی؛ رضا جعفری