نویسنده = جوادیان، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر آسیب‌شناسی طراحی فضاهای سبز عمومی در مناطق شهری (مطالعه موردی: پارک ارم شهر سبزوار)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 149-171

سید هادی حسینی؛ غزاله رفیعی؛ سید حمید جوادیان