نویسنده = احمدزاده دلجوان، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 257-275

سید کمال صادقی؛ سکینه سجودی؛ فهیمه احمدزاده دلجوان