نویسنده = آیت الله زاده شیرازی، مرضیه سادات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دیدگاه‌های مردم نسبت به آلودگی صوتی در نقاط پرتردد شهر رشت طی سال 1389

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 275-282

مرضیه سادات آیت الله زاده شیرازی؛ نوشین بیرجندی؛ عبدالکریم کشاورز شکری