نویسنده = جامی الاحمدی، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. اکسیدگرافن در محیط زیست: مکانیزمهای مؤثر در برهم کنش باکتریایی نانوصفحه های اکسیدگرافن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1396

نفیسه جامی الاحمدی؛ ادوین صفری؛ مجید بغدادی